วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1657093639-11-jr04(2.2565)106-114.pdf

   หน้าที่ 106

นฤวัตร ภักดี

CAS1263

ชื่อผู้วิจัย   นฤวัตร ภักดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ปราณี ศรีราช2, กนกวรรณ แสนสุภา3, กันธิมา เผือกเจริญ4, เพ็ญศิริ จันทร์แอ5, วรินท์ โอนอ่อน6, ปราณี แสนวงค์7, อนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม8, ภานิชา พงศ์นราทร9*
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับโรคผิวหนังอักเสบจากสารสกัดกรุงเขมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ANTIBACTERIAL ACTIVITY FOR DERMATITIS FROM KRUNG KHAMAO EXTRACT
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับโรคผิวหนังอักเสบจากสารสกัดกรุงเขมา โดยวิธีการทดลองนำลำต้นและใบกรุงเขมาต้มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น รวมทั้งทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ 3 ชนิด คือ P. aeruginosa, S. aureus และ S. epidermidis จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดกรุงเขมามีองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นทั้งหมด 4 ชนิด โดยมีแทนนินมากที่สุด รองลงมาคือคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ เทอร์ปินอยด์และซาโปนิน ตามลำดับ การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้วิธี disc diffusion พบว่าสารสกัดกรุงเขมาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ทั้ง 3 ชนิด คือ P. aeruginosa, S. aureus และ S. epidermidis โดยมี inhibition zone คือ 11.31±0.42, 7.37±0.46 และ 7.33±0.45 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่วนยา clindamycin สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ทั้ง 3 ชนิด มี inhibition zone คือ 9.92±0.08, 20.40±0.52 และ 24.50±0.53 มิลลิเมตร ตามลำดับ การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี broth dilution method นำมาใช้เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ (minimum inhibitory concentration: MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (minimum bactericidal concentration: MBC) พบประสิทธิภาพของสารสกัดกรุงเขมาต่อเชื้อ P. aeruginosa มีค่า MIC ที่ 125 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ MBC ที่ 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ส่วนผลการยับยั้งต่อเชื้อ S. aureus และ S. epidermidis ได้ค่าเท่ากันคือ MIC ที่ 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และค่า MBC ที่ 500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สรุปได้ว่า สารสกัดกรุงเขมาสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังได้ดีที่สุดคือเชื้อ P. aeruginosa
คำสำคัญ กรุงเขมา, ยับยั้งแบคทีเรีย, โรคผิวหนังอักเสบ, แทนนิน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to study the antibacterial activity for dermatitis from Krung khamao extract. The experimental method used stems and leaves of Krung khamao extract was boiled in hot water at 100 degrees Celsius for 30 minutes. They were analyzed for preliminary phytochemicals. Moreover, the determination of inhibit bacteria activity that caused dermatitis for 3 types including P. aeruginosa, S. aureus and S. epidermidis. The result showed that the extract of Krung khamao contained preliminary phytochemicals for 4 types. The majority chemical compounds of extract as tannins followed by cardiac glycosides, terpenoids and saponins, respectively. The study of antibacterial activity used disc diffusion method was found that Krung khamao extract can inhibit all tested of bacteria including
P. aeruginosa, S. aureus and S. epidermidis had inhibition zone was 11.31±0.42, 7.37±0.46 and 7.33±0.45 millimeter, respectively. Furthermore, clindamycin inhibits all three types of bacteria with inhibition zone of 9.92±0.08, 20.40±0.52 and 24.50±0.53 millimeter, respectively. Antibacterial activity was tested by broth dilution method used for analyzed minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). The study of Krung khamao extract showed that P. aeruginosa had MIC was 125 milligrams/milliliter and MBC was 250 milligrams/milliliter. Moreover, the results of S. aureus and S. epidermidis were found to be similarly that MIC was 250 milligrams/milliliter and MBC was 500 milligrams/milliliter. Summary was concluded that Krung khamao extract can be used to inhibit bacteria that cause skin disease with the best is P. aeruginosa.
The objective of this research was to study the antibacterial activity for dermatitis from Krung khamao extract. The experimental method used stems and leaves of Krung khamao extract was boiled in hot water at 100 degrees Celsius for 30 minutes. They were analyzed for preliminary phytochemicals. Moreover, the determination of inhibit bacteria activity that caused dermatitis for 3 types including P. aeruginosa, S. aureus and S. epidermidis. The result showed that the extract of Krung khamao contained preliminary phytochemicals for 4 types. The majority chemical compounds of extract as tannins followed by cardiac glycosides, terpenoids and saponins, respectively. The study of antibacterial activity used disc diffusion method was found that Krung khamao extract can inhibit all tested of bacteria including P. aeruginosa, S. aureus and S. epidermidis had inhibition zone was 11.31±0.42, 7.37±0.46 and 7.33±0.45 millimeter, respectively. Furthermore, clindamycin inhibits all three types of bacteria with inhibition zone of 9.92±0.08, 20.40±0.52 and 24.50±0.53 millimeter, respectively. Antibacterial activity was tested by broth dilution method used for analyzed minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). The study of Krung khamao extract showed that P. aeruginosa had MIC was 125 milligrams/milliliter and MBC was 250 milligrams/milliliter. Moreover, the results of S. aureus and S. epidermidis were found to be similarly that MIC was 250 milligrams/milliliter and MBC was 500 milligrams/milliliter. Summary was concluded that Krung khamao extract can be used to inhibit bacteria that cause skin disease with the best is P. aeruginosa.
Keyword Krung khamao, antibacterial, dermatitis, tannin