วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755830-18-jr05(2.2565)180-190.pdf

   หน้าที่ 180

ณัชชา ทนุธรรมนอก

CAS1270

ชื่อผู้วิจัย   ณัชชา ทนุธรรมนอก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) วิกฤต COVID-19 : อนาคตในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) COVID-19 : WHAT WILL THE FUTURE OF LEARNING?
บทคัดย่อ ภาษาไทย ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบแก่ภาคส่วนของการศึกษา ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น สถานศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส รัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส การจัดการศึกษาของประเทศไทยได้มีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรค การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน เป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า มีข้อจำกัดต่อนักเรียนในทุกระดับ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของบุตรหลานเพิ่มเติมได้ หรืออยู่ในบางพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้และส่งผลให้มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้นักเรียนในทุกระดับที่ไม่มีความพร้อมเสียโอกาสทางการศึกษา ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนของเด็กนักเรียน และจัดหาอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครัวเรือนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนวิธีเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ซึ่งเป็นการเรียนแบบใหม่ได้ทั้งแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite learning) และแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) และการสอนที่เน้นทักษะชีวิตที่จำเป็นในอนาคต โดยผลจากการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในชั้นเรียนนั้นพบว่า ผู้เรียนเรียนร่วมกันผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น โปรแกรม meet , โปรแกรม zoom , google classroom เป็นต้น พร้อมทั้งทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น โปรแกรม google form , เพจ quizizz เพจ Liveworksheet เป็นต้น และทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน แล้วมาทบทวนกับผู้สอนอีกครั้งเมื่อมาเจอกันในชั้นเรียน โดยเมื่อมีการสลับให้มีผู้เรียนหนึ่งกลุ่มเรียนในชั้นเรียนตามปกติแบบรักษาระยะห่าง ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเรียนสดร่วมกันผ่านห้องเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีการผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนและที่บ้าน ผู้สอนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆในห้องเรียน หลังจากนั้นให้ผู้เรียนกลับไปทดลองทำที่บ้าน แล้วกลับมาทบทวนอีกครั้งในห้องเรียน
คำสำคัญ : Covid-19 , การเรียนการสอน , Hybrid Learning , การสอนที่เน้นทักษะชีวิต
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ With the situation with the epidemic of the COVID-19 virus, it has affected in the education sector It affects the teaching and learning management system of Thailand at all levels. Schools must also be closed to reduce the spread of the virus. The government has surveillance measures to prevent the spread of the virus. Require social distancing, wearing masks in the community. hand washing with alcohol gel along with the postponement of the opening of the school semester Thailand's educational management has the opportunity to review lessons from abroad to prepare them for the new and changing teaching and learning management. and is consistent with the measures to prevent the spread of disease Online teaching management plays a role in the education system of Thailand. Online learning is an innovation in education. that can change the way of learning in the old way to be a new learning that uses technology to help teach It is a course through the Internet. in the form of a computer It is the use of modern technology. plus to the internet network without the need to travel Convenience and quick access anywhere, anytime, creating lifelong education for the population.
The management of online teaching was found to be limited to students at all levels. where the family is poor and does not have enough income to support additional teaching materials for their children or in some remote rural areas where there is no electricity to reach the village This will waste learning opportunities and result in greater educational disparities. Therefore, in order to prevent students at all levels who are not prepared to lose educational opportunities, Government or related agencies must have a survey of students' readiness to access learning. and providing adequate and thorough equipment and methods of teaching and learning communication equipment that are appropriate for each household also need to prepare a support platform Instructors have to adjust their teaching methods. Learners have to modify their learning methods. enabling teaching and learning management to continue Whether it's hybrid learning, which is a new way of learning both onsite and online, and teaching that focuses on life skills that will be needed in the future. As a result of the Hybrid Learning teaching in the classroom, it was found that Students study together through online classrooms that use various platforms such as meet program, zoom program, google classroom as a search and take online quizzes. Using various platforms such as google forms, quizizz pages, etc., and do the tasks assigned by the teachers. Then come back and review with the teacher again when we meet in class. When switched to have one group of learners study in the classroom as usual, keeping a distance. Another group studied live together through online classrooms during the same period. It combines learning activities at school and at home. Teachers give advice and suggestions in the classroom. After that, let the students go back to try it at home. Then come back and review it again in the classroom.
With the situation with the epidemic of the COVID-19 virus, it has affected in the education sector It affects the teaching and learning management system of Thailand at all levels. Schools must also be closed to reduce the spread of the virus. The government has surveillance measures to prevent the spread of the virus. Require social distancing, wearing masks in the community. hand washing with alcohol gel along with the postponement of the opening of the school semester Thailand's educational management has the opportunity to review lessons from abroad to prepare them for the new and changing teaching and learning management. and is consistent with the measures to prevent the spread of disease Online teaching management plays a role in the education system of Thailand. Online learning is an innovation in education. that can change the way of learning in the old way to be a new learning that uses technology to help teach It is a course through the Internet. in the form of a computer It is the use of modern technology. plus to the internet network without the need to travel Convenience and quick access anywhere, anytime, creating lifelong education for the population. The management of online teaching was found to be limited to students at all levels. where the family is poor and does not have enough income to support additional teaching materials for their children or in some remote rural areas where there is no electricity to reach the village This will waste learning opportunities and result in greater educational disparities. Therefore, in order to prevent students at all levels who are not prepared to lose educational opportunities, Government or related agencies must have a survey of students' readiness to access learning. and providing adequate and thorough equipment and methods of teaching and learning communication equipment that are appropriate for each household also need to prepare a support platform Instructors have to adjust their teaching methods. Learners have to modify their learning methods. enabling teaching and learning management to continue Whether it's hybrid learning, which is a new way of learning both onsite and online, and teaching that focuses on life skills that will be needed in the future. As a result of the Hybrid Learning teaching in the classroom, it was found that Students study together through online classrooms that use various platforms such as meet program, zoom program, google classroom as a search and take online quizzes. Using various platforms such as google forms, quizizz pages, etc., and do the tasks assigned by the teachers. Then come back and review with the teacher again when we meet in class. When switched to have one group of learners study in the classroom as usual, keeping a distance. Another group studied live together through online classrooms during the same period. It combines learning activities at school and at home. Teachers give advice and suggestions in the classroom. After that, let the students go back to try it at home. Then come back and review it again in the classroom.
Keyword Covid-19, Instruction, Hybrid Learning, Teaching Focusing on Life Skills