วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755893-21-jr23(2.2565)211-216.pdf

   หน้าที่ 211

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

CAS1273

ชื่อผู้วิจัย   ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนการสอนกฎหมายทางออนไลน์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) PROBLEMS AND LIMITATIONS IN TEACHING LAW ONLINE
บทคัดย่อ ภาษาไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการปรับการสอนเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเรียนการสอนแบบปรกติ ธรรมชาติของการเรียนวิชากฎหมาย ต้องเรียนรู้จากความเข้าใจในหลักกฎหมาย การตีความกฎหมาย การคิด วิเคราะห์ ตลอดจนเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อนำกฎหมายมาใช้อย่างเป็นธรรมและยุติธรรม การรู้จักการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย นอกจากการสอนโดยการบรรยายแล้ว วิธีการถาม ตอบ วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้เรียนกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง การเรียนระบบออนไลน์ (on line) ย่อมมีปัญหาและข้อจำกัดในการเรียน ซึ่งผู้เขียนได้ดำเนินการประเมินผลการเรียนแบบOn line โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการศึกษาปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต บทความ ตำรา และงานวิจัยต่าง เพื่อสรุปปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนการสอนกฎหมายทางออนไลน์พอได้ข้อสรุปดังนี้คือ
1. การขาดสมาธิในการเรียนเนื่องจากไม่มีอาจารย์กระตุ้น
2. การสื่อสารความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนระหว่างเรียน
3. ขาดความเข้าใจรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ/การส่งงานอาจารย์
4. ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
5. ความเมื่อยล้าสายตาจากการใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือุปกรณ์ที่ใช้เรียน
จากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว ผู้เขียนได้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนต่อไป
คำสำคัญ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, การเรียนการสอนออนไลน์, การเรียนกฎหมาย, ข้อจำกัดในการสอนออนไลน์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Due to the epidemic situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19), teaching must be adjusted to an online system. which has to improve teaching efficiency to be close to normal teaching The nature of studying law must learn from the understanding of the law interpretation of the law, thinking, analyzing, as well as the spirit of the law to apply the law fairly and fairly Knowing how to adapt facts to law in addition to teaching by lecturing, question-and-answer methods analyze problems from case studies. Therefore, it is very necessary for law students. Studying online (on line) has problems and limitations in learning. The author conducted an on-line learning assessment by using a questionnaire. It is a tool to study such problems and limitations. In addition, they have searched for information from the Internet, articles, textbooks and various researches. To summarize the problems and limitations in teaching law online, enough to come to the following conclusions:
1. Lack of concentration in learning due to lack of teacher stimulation
2. Communication of understanding with instructors during class
3. Lack of understanding of practical courses/instructor assignments
4. Lack of interaction between instructors and learners
5. eye fatigue from using mobile phones computer or learning equipment
from the aforementioned problems and limitations The authors offer their opinions as a guideline for solving problems in order to be effective for students in the future.
Due to the epidemic situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19), teaching must be adjusted to an online system. which has to improve teaching efficiency to be close to normal teaching The nature of studying law must learn from the understanding of the law interpretation of the law, thinking, analyzing, as well as the spirit of the law to apply the law fairly and fairly Knowing how to adapt facts to law in addition to teaching by lecturing, question-and-answer methods analyze problems from case studies. Therefore, it is very necessary for law students. Studying online (on line) has problems and limitations in learning. The author conducted an on-line learning assessment by using a questionnaire. It is a tool to study such problems and limitations. In addition, they have searched for information from the Internet, articles, textbooks and various researches. To summarize the problems and limitations in teaching law online, enough to come to the following conclusions: 1. Lack of concentration in learning due to lack of teacher stimulation 2. Communication of understanding with instructors during class 3. Lack of understanding of practical courses/instructor assignments 4. Lack of interaction between instructors and learners 5. eye fatigue from using mobile phones computer or learning equipment from the aforementioned problems and limitations The authors offer their opinions as a guideline for solving problems in order to be effective for students in the future.
Keyword The spread of the coronavirus disease 2019, online teaching, Study law, Limitations of online teaching


วารสารอื่นๆ

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS361
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
9
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS396
การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS586
กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ : มุมมองเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมาย
1
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS899
การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
53
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS1273
ปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนการสอนกฎหมายทางออนไลน์
211