วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755922-22-jr03(2.2565)217-224.pdf

   หน้าที่ 217

Yue Feng

CAS1274

ชื่อผู้วิจัย   Yue Feng
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Teerachai Nethanomsak2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Is the starting line for education really that important?
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) IS THE STARTING LINE FOR EDUCATION REALLY THAT IMPORTANT?
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Today, where children's education is highly valued, the slogan “Don't let children lose at the starting line” has a wide range and depth of influence, because it reflects to some extent the problems existing in Chinese society and education. And “not letting children lose at the starting line” is a social phenomenon and an educational phenomenon. On the one hand, we don't want our children to fall behind in education. On the other hand, we are worried that starting learning too early will obliterate the child's nature and is not conducive to lifelong learning. This article will study this issue from a dialectical perspective.
Today, where children's education is highly valued, the slogan “Don't let children lose at the starting line” has a wide range and depth of influence, because it reflects to some extent the problems existing in Chinese society and education. And “not letting children lose at the starting line” is a social phenomenon and an educational phenomenon. On the one hand, we don't want our children to fall behind in education. On the other hand, we are worried that starting learning too early will obliterate the child's nature and is not conducive to lifelong learning. This article will study this issue from a dialectical perspective.
Keyword Starting line, Early education, Life-long learning