วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1408107760.docx

   หน้าที่ 0       อ่าน 278 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง


วารสารอื่นๆ

นาตยา บัวใหญ่รักษา

3 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
นาตยา บัวใหญ่รักษา
0
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นาตยา บัวใหญ่รักษา
CAS1328
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
0
นาตยา บัวใหญ่รักษา
CAS1506
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
56