วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     213549916.pdf

   หน้าที่ 80       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

มุกดาวรรณ ชนะวงศ์

CAS1474

ชื่อผู้วิจัย   มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
โสภณ เบื้องบน2, ภัควลัญชญ์ พินิจมนตรี3, ศึกษา อุ่นเจริญ4, สุวัฒนพงษ์ ศรีบุดดา5, สุวิมล ดอบุตร6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) องค์ประกอบของยะมูลฝอยและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) COMPOSITION OF SOLID WASTE AND CARBON EMISSIONS FROM SOLID WASTE DISPOSAL OF CHANUWAN SUBDISTRICT PHANOM PHRAI DISTRICT ROI ET PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย และศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ข้อมูลการเกิดขยะในปี พ.ศ. 2565 นำมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีหน่วยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามแนวทางของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตามแนวทางของหน่วยงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผลการวิจัย พบว่า สัดส่วน ขยะประเภทเศษอาหารมีปริมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.23 รองลงมาคือขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกคิดเป็นร้อยละ 13.35 และขยะมูลฝอยที่มีปริมาณน้อยที่สุดคือโฟมคิดเป็นร้อยละ 2.13 ส่วนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดขยะมูลฝอยรวมตลอดทั้งปี มีค่าเท่ากับ 1837.89 kgCO2eq/ปี ขยะมูลฝอยที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดคือเศษอาหาร มีค่าเท่ากับ 739.57 kgCO2eq/ปี รองลงมาคือถุงพลาสติก มีค่าเท่ากับ 226.74 kgCO2eq/ปี และขยะมูลฝอยที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดคือโฟม มีค่าเท่ากับ 17.24 kgCO2eq/ปี
คำสำคัญ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ขยะมูลฝอยชุมชน, ก๊าซเรือนกระจก, องค์ประกอบขยะมูลฝอย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to study the physical composition of solid waste and to study of carbon dioxide gas (CO2) emission from solid waste disposal of chanuwan subdistrict phanom phrai district roi et province. By using waste generation data in the year 2022 to calculate the amount of greenhouse gas emissions using the greenhouse gas emission coefficient. The evaluation of carbon dioxide emission was calculated from emission factors (EF) in term of CO2 equivalent according to the guidelines of The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO). The results showed that the proportion of food waste was the highest amount, accounting for 32.23%, followed by plastic bag waste, accounting for 13.35%, and the lowest amount of solid waste was foam, accounting for 2.13%.The total carbon dioxide emission from solid waste disposal throughout the year was 1837.89 kgCO2eq/year. 226.74 kgCO2eq/year, and the least CO2 emitting solid waste is foam, which is 17.24 kgCO2eq/year.
This research aimed to study the physical composition of solid waste and to study of carbon dioxide gas (CO2) emission from solid waste disposal of chanuwan subdistrict phanom phrai district roi et province. By using waste generation data in the year 2022 to calculate the amount of greenhouse gas emissions using the greenhouse gas emission coefficient. The evaluation of carbon dioxide emission was calculated from emission factors (EF) in term of CO2 equivalent according to the guidelines of The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO). The results showed that the proportion of food waste was the highest amount, accounting for 32.23%, followed by plastic bag waste, accounting for 13.35%, and the lowest amount of solid waste was foam, accounting for 2.13%.The total carbon dioxide emission from solid waste disposal throughout the year was 1837.89 kgCO2eq/year. 226.74 kgCO2eq/year, and the least CO2 emitting solid waste is foam, which is 17.24 kgCO2eq/year.
Keyword carbon dioxide, Municipal Solid Waste, greenhouse gases, solid waste elements