วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613631540-8-ED052-T(58-74).pdf

  

ปิยะพล ทรงอาจ

CAS1017

ชื่อผู้วิจัย   ปิยะพล ทรงอาจ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (4) ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (5) ประเมินคุณภาพแผนบริหารจัดการ (มคอ.3) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (6) เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (7) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) เอกสารประกอบการสอน จำนวน 9 บท (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียน จำนวน 90 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.43-0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.60 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 60 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40-0.57 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27-0.60 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 (4) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน และหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40-0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.53 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 (5) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน จำนวน 30 ข้อ (6) แบบประเมินคุณภาพแผนบริหารจัดการ (มคอ.3) รายละเอียดของรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 30 ข้อ และ (7) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จำนวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.01/94.06 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่กำหนดไว้
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.6701 แสดงว่า นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6701 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.01
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( =25.46) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =53.33) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( =4.51)
5) ประเมินคุณภาพแผนบริหารจัดการ (มคอ.3) รายละเอียดของรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก
( =4.54)
6) เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า โดยรวม คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =16.33) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =26.75) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.66)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The main purposes of this research were (1) to create and find effective teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills of the graduate diploma teaching profession students at College of Asian Scholars effective in accordance with the 80/80 criteria. (2) to study the effectiveness index of teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (3) to compare learning achievement before and after active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (4) to evaluate the quality of teaching materials of language and culture subject with active learning management by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (5) to assess the quality of the management plan, language and culture subject with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (6) to comparing analytical thinking scores before and after active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (7) to study the satisfaction of the graduate diploma Teaching profession students towards the use of teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. Target group be a student the graduate diploma teaching profession students at College of Asian Scholars, enrolled language and culture subject, semester 1, academic year 2020, 120 students. The research instruments were (1) 9 teaching materials, (2) 90 tests for measuring academic achievement during and after class, with difficulty (p) ranging from 0.43-0.77, and classifying power (r ) from 0.20-0.60 and have a confidence factor of 0.92, (3) A test to measure academic achievement 60 items before and after study with difficulty (p) ranging from 0.40-0.57, discriminant power (r) from 0.27-0.60 and confidence value of 0.94, (4) analytical thinking skills test before and after study 30 items with difficulty (p) ranging from 0.40-0.77, discriminant power (r) from 0.20-0.53 and the confidence value of 0.85, (5) quality assessment form for teaching documentation, 30 items, (6) quality assessment form, management plan, details of language and culture courses, 30 items and (7) student satisfaction assessment form number 30 items received a confidence factor of 0.93, respectively. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
A result of this study was found in the following aspects.
1) The efficiency of teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills of the graduate diploma teaching profession students at College of Asian Scholars has an E1/E2 efficiency of 82.01/94.06, higher than the 80/80 threshold as defined.
2) The effectiveness index of teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills, the overall effectiveness index (E.I.) was 0.6701, indicating that the students' knowledge increased by 0.6701, or 67.01 percent.
3) The compare learning achievement before and after active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills has a higher score and from the t-test, it was found that the pre-study test score was equal to ( = 25.46) and the test score after study the mean of ( = 53.33), indicates that the post-study score was higher than before the study had a statistically significant difference at the .01 level.
4) The evaluate the quality of teaching materials language and culture subject active learning management of language and culture subject by using Learning
Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills had very good quality ( = 4.51).
5) The evaluate the quality of the management plan, details of language and culture subject with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills, the mean was very good ( = 4.54).
6) The compare the scores of analytical thinking before and after active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills, found that critical thinking skills has a higher score and from the t-test, it was found that overall test scores before studying have a mean of ( = 16.33) and test scores after study the mean of ( = 26.75) indicates that the post-study score was higher than before the study had a statistically significant difference at the .01 level.
7) The satisfaction of the graduate diploma teaching profession students towards using teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills, the mean was the highest ( = 4.66).
The main purposes of this research were (1) to create and find effective teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills of the graduate diploma teaching profession students at College of Asian Scholars effective in accordance with the 80/80 criteria. (2) to study the effectiveness index of teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (3) to compare learning achievement before and after active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (4) to evaluate the quality of teaching materials of language and culture subject with active learning management by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (5) to assess the quality of the management plan, language and culture subject with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (6) to comparing analytical thinking scores before and after active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. (7) to study the satisfaction of the graduate diploma Teaching profession students towards the use of teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills. Target group be a student the graduate diploma teaching profession students at College of Asian Scholars, enrolled language and culture subject, semester 1, academic year 2020, 120 students. The research instruments were (1) 9 teaching materials, (2) 90 tests for measuring academic achievement during and after class, with difficulty (p) ranging from 0.43-0.77, and classifying power (r ) from 0.20-0.60 and have a confidence factor of 0.92, (3) A test to measure academic achievement 60 items before and after study with difficulty (p) ranging from 0.40-0.57, discriminant power (r) from 0.27-0.60 and confidence value of 0.94, (4) analytical thinking skills test before and after study 30 items with difficulty (p) ranging from 0.40-0.77, discriminant power (r) from 0.20-0.53 and the confidence value of 0.85, (5) quality assessment form for teaching documentation, 30 items, (6) quality assessment form, management plan, details of language and culture courses, 30 items and (7) student satisfaction assessment form number 30 items received a confidence factor of 0.93, respectively. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. A result of this study was found in the following aspects. 1) The efficiency of teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills of the graduate diploma teaching profession students at College of Asian Scholars has an E1/E2 efficiency of 82.01/94.06, higher than the 80/80 threshold as defined. 2) The effectiveness index of teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills, the overall effectiveness index (E.I.) was 0.6701, indicating that the students' knowledge increased by 0.6701, or 67.01 percent. 3) The compare learning achievement before and after active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills has a higher score and from the t-test, it was found that the pre-study test score was equal to ( = 25.46) and the test score after study the mean of ( = 53.33), indicates that the post-study score was higher than before the study had a statistically significant difference at the .01 level. 4) The evaluate the quality of teaching materials language and culture subject active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills had very good quality ( = 4.51). 5) The evaluate the quality of the management plan, details of language and culture subject with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills, the mean was very good ( = 4.54). 6) The compare the scores of analytical thinking before and after active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills, found that critical thinking skills has a higher score and from the t-test, it was found that overall test scores before studying have a mean of ( = 16.33) and test scores after study the mean of ( = 26.75) indicates that the post-study score was higher than before the study had a statistically significant difference at the .01 level. 7) The satisfaction of the graduate diploma teaching profession students towards using teaching materials with active learning management of language and culture subject by using Learning Cycle (7E) for enhancing the critical thinking skills, the mean was the highest ( = 4.66).
Keyword Active Learning Management, Learning Cycle (7E), critical thinking skills


วารสารอื่นๆ

ปิยะพล ทรงอาจ

7 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS555
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
127
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS560
บทความเชิงวิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี
127
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS682
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
125
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS861
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาสำหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
161
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS909
Active Learning: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
136
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS1017
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
58
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS1080
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาปรัชญา หลักการแนวคิด และทฤษฎีการประถมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย