วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1544846019-11ED052T.pdf

  

ปิยะพล ทรงอาจ

CAS682

ชื่อผู้วิจัย   ปิยะพล ทรงอาจ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (4) ประเมินคุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา (มคอ.3) 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 29 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบประเมิน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 และ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.44/91.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่กำหนดไว้
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.8763 แสดงว่า นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8763 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.63
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( =22.87) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =48.60) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา (มคอ.3) 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี ( =4.23)
5) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.43)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The main purposes of this research were (1) to development on cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars effectively 80/80. (2) to study of the Effectiveness Index on cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. (3) to compare the achievement before, after, and after the cooperative learning activities. STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. (4) to evaluation the Quality management plan course 810 106 learning measurement and evaluation activities, collaborative learning STAD techniques of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars and (5) to study the satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars toward cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation. Target group is a graduate students graduate certificate Program College of Asian Scholars enrollment in course 810 106 learning measurement and evaluation in second semester, academic Year 2017, number of 29. Data were collected by questionnaires and assessment tests. The reliability was .92 and .90. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
A result of this study was found in the following aspects.
1) The effectiveness of cooperative learning activities course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. The efficiency of E1 / E2 is 82.44 / 91.32, which is higher than the 80/80 criterion.
2) The effectiveness index of STAD cooperative learning activities course 810 106 learning measurement and evaluation of learning outcomes of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars the index effectiveness in learning (E.I.) was 0.8763, indicating that the overall increase students' knowledge of 0.8763, or 87.63 percent.
3) The comparison results of academic achievement of graduate students graduate diploma program in teaching profession before, after, and after the cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation have a higher score from the t-test, it was found that the pre-test scores were ( =22.87) and the post-test scores were ( =48.60). There were statistically significant differences at the .01 level.
4) The quality management plan course 810 106 learning measurement and
evaluation on cooperative learning activities STAD Techniques of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars graduates overall quality at a good level ( =4.23).
5) The satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching profession on cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 measurement and evaluation of learning College of Asian Scholars found that the overall average was at a high level ( =4.43).
The main purposes of this research were (1) to development on cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars effectively 80/80. (2) to study of the Effectiveness Index on cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. (3) to compare the achievement before, after, and after the cooperative learning activities. STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. (4) to evaluation the Quality management plan course 810 106 learning measurement and evaluation activities, collaborative learning STAD techniques of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars and (5) to study the satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars toward cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation. Target group is a graduate students graduate certificate Program College of Asian Scholars enrollment in course 810 106 learning measurement and evaluation in second semester, academic Year 2017, number of 29. Data were collected by questionnaires and assessment tests. The reliability was .92 and .90. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. A result of this study was found in the following aspects. 1) The effectiveness of cooperative learning activities course 810 106 learning measurement and evaluation of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. The efficiency of E1 / E2 is 82.44 / 91.32, which is higher than the 80/80 criterion. 2) The effectiveness index of STAD cooperative learning activities course 810 106 learning measurement and evaluation of learning outcomes of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars the index effectiveness in learning (E.I.) was 0.8763, indicating that the overall increase students' knowledge of 0.8763, or 87.63 percent. 3) The comparison results of academic achievement of graduate students graduate diploma program in teaching profession before, after, and after the cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 learning measurement and evaluation have a higher score from the t-test, it was found that the pre-test scores were ( =22.87) and the post-test scores were ( =48.60). There were statistically significant differences at the .01 level. 4) The quality management plan course 810 106 learning measurement and evaluation on cooperative learning activities STAD Techniques of students in the graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars graduates overall quality at a good level ( =4.23). 5) The satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching profession on cooperative learning activities STAD Techniques course 810 106 measurement and evaluation of learning College of Asian Scholars found that the overall average was at a high level ( =4.43).
Keyword Cooperative Learning STAD Technique


วารสารอื่นๆ

ปิยะพล ทรงอาจ

7 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS555
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
127
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS560
บทความเชิงวิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี
127
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS682
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
125
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS861
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาสำหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
161
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS909
Active Learning: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
136
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS1017
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
58
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS1080
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาปรัชญา หลักการแนวคิด และทฤษฎีการประถมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย