วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624249987-1(1-8).pdf

   หน้าที่ 1

สายหยุด ภูปุย

CAS1040

ชื่อผู้วิจัย   สายหยุด ภูปุย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน2, วรนุช นิลเขต³, สุชานาถ สิงหาปัด4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทำผลิตภัณฑ์“มาลัยไม้ไผ่”ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียนจากครูภูมิปัญญา 2) เพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีความรู้และทักษะในการทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น ดำเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระยะที่ 2 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ระยะที่ 3 แสดงผลงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในท้องที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจงคละอายุตามความสมัครใจที่อยากจะเรียนรู้ เครื่องมือประกอบด้วย หลักสูตรท้องถิ่นและคู่มือการทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกการทำกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย พบว่า
1) ได้หลักสูตรท้องถิ่นและคู่มือการทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาที่มีคุณภาพเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.38, S.D.= 0.61)
2) กลุ่มเยาวชนที่เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรมีความรู้และทักษะในการทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลังผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรสามารถทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคนละ 341.67 บาท ซึ่งมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 เปรียบเทียบก่อนทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” กลุ่มเยาวชนไม่มีรายได้เสริม อายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”เพราะจากการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเยาวชนอายุน้อยที่สุด คือ อายุ 10 ปี กับ 14 ปี สามารถทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”ได้ แต่การเรียนรู้แต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกัน คือ ช่วงวัยตั้งแต่ 10- 15 ปี จะตั้งใจฟังในขณะที่ครูภูมิปัญญาบรรยายและอธิบายขั้นตอนกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ชอบให้ครูภูมิปัญญาสอนรายบุคคลและจะทำตามทุกขั้นตอนของการสอน ช่วงวัย 15-20 ปี ไม่ค่อยตั้งใจฟังในขณะที่ครูภูมิปัญญาบรรยายและอธิบายขั้นตอนกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” แต่เวลาให้เข้ากลุ่มทำร่วมกันจะสามารถทำผลิตภัณฑ์มาลัยไม้ไผ่ได้โดยบางคนจะสอบถามวิธีการขั้นตอนจากเพื่อนแล้วฝึกทำตาม
3) กลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนจากครูภูมิปัญญาในการทำผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.66, S.D.= 0.71)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimsed: 1) to develop local Curriculum "Malai mai Phai", with a process
from wisdom teachers, 2) to develop youth groups to have knowledge and skills to make "Malai mai Phai" products, and 3) to study satisfaction with the learning management process according to the local curriculum developed. Research have divided on to 3 phases 1. Developed local Curriculum, phases 2. Leaning to the Curriculum, and Phases 3. Showcase the product. The target group was 30 youths in Kutwa Sub-District, Kuchinarai district, Kalasin Province. Which was purposive sampling by mix age of voluntary. The tools include Local Curriculum and product manuals "Malai mai Phai", semi-structured interview, activity record from, and the satisfaction questionnaire on the learning process. Statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation, and both quantitative and qualitative data analysis.
The research results showed that:
1) Get local curriculum and manual "Malai mai Phai" product with the learning process from the wisdom teacher, appropriate quality wisdom overall was at a high level ( =4.38, S.D.= 0.61).
2) the youth who attend the course had the knowledge and skills to make "Malai mai Phai" products through defined criteria. After learning to the course, products can be made increased of the personal income by 341.67 baht per person, which 100 percentage compared before the "Malai mai Phai" product youth groups did not have extra income. Age is not a barrier to learning. "Malai mai Phai" products because of recent courses, there was the age of 10 and 14 years to be able to make "Malai mai Phai" products, however learning each age is different, Aged from 10-15 years old be unintentionally listening while the wisdom teacher lectures and describes the product process procedure. "Malai mai Phai" products prefer the wisdom teacher to teach individually and will follow every step of the tutorial. Aged from 15-20 years old rarely listen while wisdom teachers, and explain the process of "Malai mai Phai" product but the time to join the group will be able to make "Malai mai Phai" propucts, someone will ask the method and procedure from friends and practice them accordingly.
3) The youth groups satisfaction on the process of learning from the wisdom teachers to make "Malai mai Phai" producs at a high level ( =3.66, S.D.= 0.71).
This research aimsed: 1) to develop local Curriculum "Malai mai Phai", with a process from wisdom teachers, 2) to develop youth groups to have knowledge and skills to make "Malai mai Phai" products, and 3) to study satisfaction with the learning management process according to the local curriculum developed. Research have divided on to 3 phases 1. Developed local Curriculum, phases 2. Leaning to the Curriculum, and Phases 3. Showcase the product. The target group was 30 youths in Kutwa Sub-District, Kuchinarai district, Kalasin Province. Which was purposive sampling by mix age of voluntary. The tools include Local Curriculum and product manuals "Malai mai Phai", semi-structured interview, activity record from, and the satisfaction questionnaire on the learning process. Statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation, and both quantitative and qualitative data analysis. The research results showed that: 1) Get local curriculum and manual "Malai mai Phai" product with the learning process from the wisdom teacher, appropriate quality wisdom overall was at a high level ( =4.38, S.D.= 0.61). 2) the youth who attend the course had the knowledge and skills to make "Malai mai Phai" products through defined criteria. After learning to the course, products can be made increased of the personal income by 341.67 baht per person, which 100 percentage compared before the "Malai mai Phai" product youth groups did not have extra income. Age is not a barrier to learning. "Malai mai Phai" products because of recent courses, there was the age of 10 and 14 years to be able to make "Malai mai Phai" products, however learning each age is different, Aged from 10-15 years old be unintentionally listening while the wisdom teacher lectures and describes the product process procedure. "Malai mai Phai" products prefer the wisdom teacher to teach individually and will follow every step of the tutorial. Aged from 15-20 years old rarely listen while wisdom teachers, and explain the process of "Malai mai Phai" product but the time to join the group will be able to make "Malai mai Phai" propucts, someone will ask the method and procedure from friends and practice them accordingly. 3) The youth groups satisfaction on the process of learning from the wisdom teachers to make "Malai mai Phai" producs at a high level ( =3.66, S.D.= 0.71).
Keyword Development of local Curriculum,