วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624783803-2-(11-20).pdf

   หน้าที่ 11       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

ณฐมน ธนกนกนนทณ์

CAS1091

ชื่อผู้วิจัย   ณฐมน ธนกนกนนทณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จิระพร ชะโน
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาสเปนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B - SLIM ร่วมกับสื่อประสมให้มีจำนวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 2) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาสเปนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B - SLIM ร่วมกับสื่อประสมให้มีจำนวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 กลุ่มเป้าหมาย เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน ที่เรียนวิชา ป31201 ภาษาสเปน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม จำนวน 5 แผน รวมเป็น 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาสเปน แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาสเปน แบบการสังเกตและแบบสัมภาษณ์กลวิธีการเรียนรู้ภาษาสเปน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลกาวิจัยพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถด้านการฟังภาษาสเปนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จำนวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.82 และนักเรียนมีพัฒนาการความสามารถด้านการพูดภาษาสเปนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จำนวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.82 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนที่ดี สามารถฟัง พูดใจความสำคัญที่ต้องการสื่อสารได้ มีความคล่องแคล่วในการฟัง การพูดภาษาสเปนมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารภาษาสเปนเบื้องต้นได้อย่างขัดเจน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aimed to : 1) develop Spanish listening ability of Mathayomsuksa 4 students by using the B - SLIM learning model together with multimedia in order to help them at level 75% by number to pass 75% of classroom, 2) develop Spanish speaking ability of Mathayomsuksa 4 students by using the
B - SLIM learning model together with multimedia in order to help them at level 75% by number to pass 75% of classroom. The target group were 27 students who studying Spanish SP31201 subject from Mathayomsuksa 4 students. Research tools consisted of the learning management B-SLIM with multimedia plans, the Spanish listening ability test, the Spanish speaking ability test, the student’s Spanish learning strategies observation form, and the student interview form. Statistics were used for the data analysis consisted of percentage, mean, and standard deviation scores. The study outcomes showed that
23 participants developed their Spanish listening ability passed 75% of the total score. 26 participants developed their Spanish speaking ability passed 75% of the total score, accounting for 81.82% of them
developed more for developed more for their Spanish listening - speaking ability. Fluency in listening - speaking Spanish, even more can communicate basic Spanish clearly. Accordingly, the most participant’s have improved listening and speaking ability, can listening - speaking the important points needed to communicate.
This study aimed to : 1) develop Spanish listening ability of Mathayomsuksa 4 students by using the B - SLIM learning model together with multimedia in order to help them at level 75% by number to pass 75% of classroom, 2) develop Spanish speaking ability of Mathayomsuksa 4 students by using the B - SLIM learning model together with multimedia in order to help them at level 75% by number to pass 75% of classroom. The target group were 27 students who studying Spanish SP31201 subject from Mathayomsuksa 4 students. Research tools consisted of the learning management B-SLIM with multimedia plans, the Spanish listening ability test, the Spanish speaking ability test, the student’s Spanish learning strategies observation form, and the student interview form. Statistics were used for the data analysis consisted of percentage, mean, and standard deviation scores. The study outcomes showed that 23 participants developed their Spanish listening ability passed 75% of the total score. 26 participants developed their Spanish speaking ability passed 75% of the total score, accounting for 81.82% of them developed more for developed more for their Spanish listening - speaking ability. Fluency in listening - speaking Spanish, even more can communicate basic Spanish clearly. Accordingly, the most participant’s have improved listening and speaking ability, can listening - speaking the important points needed to communicate.
Keyword Listening ability, Speaking ability, Spanish language, B - SLIM learning model, Multimedia, Spanish learning strategies.