วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     520941550.pdf

   หน้าที่ 38

นฤชิต แสนปากดี

CAS1224

ชื่อผู้วิจัย   นฤชิต แสนปากดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, เกริกไกร นรภาร, ธวัชชัย เคหะบาล, พงศกร ชาวเชียงตุง
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยอัตลักษณ์ชาวผู้ไท บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE LOCAL WISDOM VALUE ADDED PRODUCT DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF LOCAL WOVEN FABRIC PRODUCTS BASED ON PHUTAI IDENTITY FROM BAN KUT WA, KALASIN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -