วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523092890-PDFsplited(20).pdf

   หน้าที่ 127       อ่าน 295 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1635 ครั้ง

นางสาวนวพร วรรณทอง

CAS468

ชื่อผู้วิจัย   นางสาวนวพร วรรณทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ไม่มี
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยแบบผสมผสานนี้คือ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทย และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาไทยที่มีต่อกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 43 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษารายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 ในปีการศึกษา 2559 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียน การทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามเจตคติ และการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงปริมาณนำมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อหาค่า (t-test) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมความคิดขั้นสูงของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมความเข้าใจขั้นสูงของนักศึกษากลุ่มความสามารถระดับสูง ปานกลาง ในระดับมาก (X =4.37 และ X = 4.08) ตามลำดับ และ 3) นักศึกษามีเจตคติต่อกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (X =4.19)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this mixed method study were 1) to develop a strategic reading task to promote Thai students’ higher-order thinking, 2) to study the strategic reading task to promote Thai students’ higher-order thinking, and 3) to investigate the attitude of Thai students towards the strategic reading task to promote Thai students’ higher-order thinking . The participants of the study were 43 second year English major students of the Faculty of Education in Academic Year 2016. They were purposive selected through purposive sampling for during the research conduction, they enrolled in Reading 2 Course. Reading-to-write tasks, pre-test and post-test, attitude questionnaire, and interview were employed for data collection. The collected data were analyzed for t-test, means, and standard deviation in terms of quantitative data. Content analysis was used to analyze the qualitative data. The findings presented that 1) students’ higher-order thinking were developed through the strategic reading tasks with statistically significant at .01, 2) the strategic reading tasks were able to promote students’ higher-order thinking of good and moderate groups of students at high level (X =4.37 และ X = 4.08) respectively. The attitudes of students towards the strategic reading task were at high level (X =4.19).
The objectives of this mixed method study were 1) to develop a strategic reading task to promote Thai students’ higher-order thinking, 2) to study the strategic reading task to promote Thai students’ higher-order thinking, and 3) to investigate the attitude of Thai students towards the strategic reading task to promote Thai students’ higher-order thinking . The participants of the study were 43 second year English major students of the Faculty of Education in Academic Year 2016. They were purposive selected through purposive sampling for during the research conduction, they enrolled in Reading 2 Course. Reading-to-write tasks, pre-test and post-test, attitude questionnaire, and interview were employed for data collection. The collected data were analyzed for t-test, means, and standard deviation in terms of quantitative data. Content analysis was used to analyze the qualitative data. The findings presented that 1) students’ higher-order thinking were developed through the strategic reading tasks with statistically significant at .01, 2) the strategic reading tasks were able to promote students’ higher-order thinking of good and moderate groups of students at high level (X =4.37 และ X = 4.08) respectively. The attitudes of students towards the strategic reading task were at high level (X =4.19).
Keyword Higher-Oder thinking, Strategic Reading Tasks