วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1518675200-ED(523).pdf

   หน้าที่ 127

พรทิวา พระวงษ์

CAS582

ชื่อผู้วิจัย   พรทิวา พระวงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศิริพร น้อยวงศ์1 นัฐวรรณ มะลิโค1 อัญชลี สุวรรณมาโจ1 วิยะดา กองจันทร์ดี1 อมรรัตน์ กวยแก้ว1
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิต รูปแบบการจัดการศึกษา สังเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์/ผู้บริหารที่ทำการสอนและดูแลหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิตสถานประกอบการที่รับบัณฑิตฝึกปฏิบัติงาน บัณฑิตศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายได้จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ส่วน คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ นำข้อมูลมาสังเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษา ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย และผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.25 , S.D.=0.65) ด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้ พบว่า ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื้อหาอบรมและการเรียนรู้ก่อนลงปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างมากในการฝึกปฏิบัติงาน และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่า ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตควรเพิ่มเติมด้านการตรงต่อเวลา การสอนงานตามหลักสูตรแต่ละชั้นปี ความรอบคอบในการปฏิบัติงานและความมีภาวะผู้นำมีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตต่อไปได้
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research is intended. To study the characteristics of graduates. Education Management Model Synthesize the educational management model in the development of graduate features and present the educational management model in the development of the graduate characteristics of the retail management curriculum. The population used in this study consisted of teachers / administrators. Teaching and Curriculum Graduate applicants who accept work placements. Alumni and alumni Set the sample size using the schedules of Craig and Morgan. 188 simple methods were used. The research instruments were questionnaires and questionnaires. Bring information to synthesize educational management. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation And content analysis. The research instruments were questionnaires and questionnaires. Bring information to synthesize educational management. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation And content analysis.
Numerical Analysis, Communication and Information Technology skills range
The results of the study were rated at a high level (= 4.25, S.D. = 0.65). Foreign language Modern technology Training and learning materials are important to practice. And more comments. In order to improve the quality of production, graduates should be more on time. Teaching by class year Prudence in work and leadership are important as well. So it is concluded that the model of education management. To develop the characteristics of the graduates of the retail business management curriculum can be used as a guideline for educational management in order to develop the characteristics of graduates.
This research is intended. To study the characteristics of graduates. Education Management Model Synthesize the educational management model in the development of graduate features and present the educational management model in the development of the graduate characteristics of the retail management curriculum. The population used in this study consisted of teachers / administrators. Teaching and Curriculum Graduate applicants who accept work placements. Alumni and alumni Set the sample size using the schedules of Craig and Morgan. 188 simple methods were used. The research instruments were questionnaires and questionnaires. Bring information to synthesize educational management. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation And content analysis. The research instruments were questionnaires and questionnaires. Bring information to synthesize educational management. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation And content analysis. Numerical Analysis, Communication and Information Technology skills range The results of the study were rated at a high level (= 4.25, S.D. = 0.65). Foreign language Modern technology Training and learning materials are important to practice. And more comments. In order to improve the quality of production, graduates should be more on time. Teaching by class year Prudence in work and leadership are important as well. So it is concluded that the model of education management. To develop the characteristics of the graduates of the retail business management curriculum can be used as a guideline for educational management in order to develop the characteristics of graduates.
Keyword education management model, Feature Graduate, Retail Business Management Program


https://aar-healthcare.com/slot/https://dek.chula.ac.th/uploads/truewallet-slot/https://covid19.dairikab.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/akun-pro-thailand/https://simponie.minselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/slot-luar-negeri/https://journal.niqs.org.ng/akunprokamboja/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-demo/https://journals.missouri.edu/slot-deposit-dana/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://journals.missouri.edu/slot-ovo/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/akun-pro-kamboja/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-deposit-pulsa/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/slot-demo/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-server-luar/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-terpercaya/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-deposit-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-dana/https://ppb.uinsatu.ac.id/wp-content/slot-dana/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-demo/https://journal.niqs.org.ng/slot-ovo/https://perizinan.jambikota.go.id/imslot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/storage/slot-deposit-via-pulsa/https://www.univbaru.ac.id/slot-zeus/https://journal.pbnsurabaya.co.id/slot-luar-negeri/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-pulsa/https://ojs.americaspg.com/slot-server-luar/https://forum.im.ncue.edu.tw/pages/data-hk/http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/pages/slot-server-luar/https://inspektorat.enrekangkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://slot-deposit-pulsa.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://aar-healthcare.com/gates-of-gatot-kaca/https://slot-demo.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://slot-dana.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://www.univbaru.ac.id/slot-server-luar/https://www.univbaru.ac.id/slot-demo/https://sisumaker.tapselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sisumaker.tapselkab.go.id/uploads/slot-demo/http://revistaaristas.tij.uabc.mx/public/link-slot-gacor/