วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1544846067-10ED050T.pdf

   หน้าที่ 113

ไชยยงค์ สืบสารคาม

CAS681

ชื่อผู้วิจัย   ไชยยงค์ สืบสารคาม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (4) ประเมินคุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา
(มคอ.3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningเทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบทดสอบ และแบบประเมิน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 และ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.76/90.19 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่กำหนดไว้
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ 0.9331 แสดงว่า นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น 0.9331 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.31
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รายวิชาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู ก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( =27.61) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =48.71) แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) คุณภาพแผนบริหารจัดการรายวิชา (มคอ.3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยรวม มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี ( =4.30)
5) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.43)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The main purposes of this research were (1) to study of the effectiveness of the learning activities Active Learning STAD Technique course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars effective 80/80 (2) to find the effectiveness of index Active Learning Indicators STAD Techniques course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars (3) to compare the study of learning achievement before and after learning Active Learning STAD 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars (4) to evaluate the quality management plan course description the learning activities Active Learning 810 208 Technical STAD of virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars and (5) To study the satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching profession in Teaching and Learning with Active Learning STAD Technique course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. Target group is a graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars registered course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct in the second semester of the academic year 2017, 30 students were collected by the test and the evaluation form, the reliability was .91 and .92. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
A result of this study was found in the following aspects.
1) The Effective ness of learning activities Active Learning STAD Technique course 810208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. E1 / E2 is 81.76 /90.19 higher than the 80/80 threshold.
2) Index of effectiveness of Active Learning Activities STAD Technique course of virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. The overall learning effectiveness index (E.I.) was 0.9331 or 93.31 percent.
3) The comparison results of academic achievement of graduate students graduate diploma program in teaching profession ethics and code of conduct for teachers before learning and after learning activities Active Learning STAD has higher scores. And from the test. The t-test showed that the pre-test scores were ( =27.61) and the post-test scores were the mean ( =48.71). At the .01 level of significance.
4) The evaluation of Quality management plan course description participatory learning activities Active Learning STAD Technique 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars has a good quality ( =4.30).
5) The Satisfaction of graduate students teachers curriculum on use of Active Learning curriculum course 810 208 virtue, morality and teacher’code of conduct for graduate diploma program in teaching profession found that the overall average was at a high level ( =4.43).
The main purposes of this research were (1) to study of the effectiveness of the learning activities Active Learning STAD Technique course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars effective 80/80 (2) to find the effectiveness of index Active Learning Indicators STAD Techniques course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars (3) to compare the study of learning achievement before and after learning Active Learning STAD 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars (4) to evaluate the quality management plan course description the learning activities Active Learning 810 208 Technical STAD of virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars and (5) To study the satisfaction of students in the graduate diploma program in teaching profession in Teaching and Learning with Active Learning STAD Technique course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. Target group is a graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars registered course 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct in the second semester of the academic year 2017, 30 students were collected by the test and the evaluation form, the reliability was .91 and .92. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. A result of this study was found in the following aspects. 1) The Effective ness of learning activities Active Learning STAD Technique course 810208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. E1 / E2 is 81.76 /90.19 higher than the 80/80 threshold. 2) Index of effectiveness of Active Learning Activities STAD Technique course of virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars. The overall learning effectiveness index (E.I.) was 0.9331 or 93.31 percent. 3) The comparison results of academic achievement of graduate students graduate diploma program in teaching profession ethics and code of conduct for teachers before learning and after learning activities Active Learning STAD has higher scores. And from the test. The t-test showed that the pre-test scores were ( =27.61) and the post-test scores were the mean ( =48.71). At the .01 level of significance. 4) The evaluation of Quality management plan course description participatory learning activities Active Learning STAD Technique 810 208 virtue, morality and teacher’ code of conduct for graduate diploma program in teaching profession College of Asian Scholars has a good quality ( =4.30). 5) The Satisfaction of graduate students teachers curriculum on use of Active Learning curriculum course 810 208 virtue, morality and teacher’code of conduct for graduate diploma program in teaching profession found that the overall average was at a high level ( =4.43).
Keyword Active Learning STAD Technique