วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1544846343-15ED057Tj.pdf

  

พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์

CAS712

ชื่อผู้วิจัย   พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2) เปรียบเทียบการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ และสภาพการทำงานโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน จำแนกตามตัวแปรเพศประสบการณ์การทำงาน และสภาพการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 123 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จำแนกตามเพศ ประสบการณ์และสถานภาพการทำงาน ผลปรากฏว่า นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูโดยรวมและด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะอาจารย์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพการทำงานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูโดยรวมและด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา และด้านคุณลักษณะอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to : 1) Study Evaluation of Students' Opinions toward the Teaching Process at Asian College of Education. 2) Compare Study Evaluation of Students' Opinions toward the Teaching Process at College of Asian Scholars. Classified by sex Experience and working conditions. In overall and each of five aspects; namely, curriculum, teaching methods and teaching activities, factors supporting teaching, assessment, and Instructor characteristics and to compare overall and each of five aspects among graduate students classified by sex and work status. The sample of the study consisted of 180 graduate students the College of Asian Scholars. in academic year 2018.
The research results were as follows :
1. The evaluation of Students' Opinions toward the Teaching Process at Asian College of Education of Graduate Studies Program in overall aspect was at a high level. Ordering each aspect from the highest mean score were instructor characteristics, curriculum, teaching methods and teaching activities, assessment, and factors supporting teaching, respectively.
2. The comparison of Students' Opinions towards the Teaching Process at Asian College of Education in overall and each of five aspects among graduate students classified by sex Experience and work status, it was found that ; 1) The satisfaction towards instructional management between male and female graduate students in overall aspects was statistically significant difference at the .05 level. Considering each aspect, it was found that satisfaction towards curriculum, teaching methods and teaching activities, and assessment was statistically significant difference at the 0.05 level. However, no significant difference was found in supporting teaching and instructor characteristics factors; 2) The satisfaction towards instructional management in overall aspects among graduate students with different work status was statistically significant difference at the 0.05 level. Considering each aspect, it was found that satisfaction towards curriculum, and instructor characteristics was statistically significant difference at the .05 level. However, no significant difference was found in teaching methods and teaching activities, factors supporting teaching, and assessment.
The objectives of this research were to : 1) Study Evaluation of Students' Opinions toward the Teaching Process at Asian College of Education. 2) Compare Study Evaluation of Students' Opinions toward the Teaching Process at College of Asian Scholars. Classified by sex Experience and working conditions. In overall and each of five aspects; namely, curriculum, teaching methods and teaching activities, factors supporting teaching, assessment, and Instructor characteristics and to compare overall and each of five aspects among graduate students classified by sex and work status. The sample of the study consisted of 180 graduate students the College of Asian Scholars. in academic year 2018. The research results were as follows : 1. The evaluation of Students' Opinions toward the Teaching Process at Asian College of Education of Graduate Studies Program in overall aspect was at a high level. Ordering each aspect from the highest mean score were instructor characteristics, curriculum, teaching methods and teaching activities, assessment, and factors supporting teaching, respectively. 2. The comparison of Students' Opinions towards the Teaching Process at Asian College of Education in overall and each of five aspects among graduate students classified by sex Experience and work status, it was found that ; 1) The satisfaction towards instructional management between male and female graduate students in overall aspects was statistically significant difference at the .05 level. Considering each aspect, it was found that satisfaction towards curriculum, teaching methods and teaching activities, and assessment was statistically significant difference at the 0.05 level. However, no significant difference was found in supporting teaching and instructor characteristics factors; 2) The satisfaction towards instructional management in overall aspects among graduate students with different work status was statistically significant difference at the 0.05 level. Considering each aspect, it was found that satisfaction towards curriculum, and instructor characteristics was statistically significant difference at the .05 level. However, no significant difference was found in teaching methods and teaching activities, factors supporting teaching, and assessment.
Keyword Satisfaction/Instructional Management of Graduate Studies Program