วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595405175-6-15.jr16(2.2563)T.pdf

   หน้าที่ 37

ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล

CAS933

ชื่อผู้วิจัย   ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ 2 กรัสนัย พันธุ์เหลา
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายดังกล่าว การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research)
โดยวิเคราะห์เอกสาร ตำรา บทความ รายงานการวิจัย ข้อกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
แผนงาน นโยบายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่าพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 มีปัญหากฎหมาย การไม่กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ปัญหาการไม่ได้กำหนดขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้หยุดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายกรณีการให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการ และการทำผลงานทางวิชาการให้ผู้อื่น
และปัญหาการกำหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกันกับข้อกฎหมาย
ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการแสวงหากำไร
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study issues on Law of the Higher Act 2019, and
guidelines to improve. This research were documentary research, analyze documents, texts, articles,
research reports, Constitutional Law of the Kingdom of Thailand, Acts, related policy and plans. Results
from content analysis, the research finds that, the problem of Law of the Higher Act not determining the
duration for examining the curriculum of the Higher Education Standard Committees. The problem of not
determining the extension of time for appeal of the Appeal Committees, in the case that Higher Education
Institutions are ordered to stop teaching and learning in accordance with the curriculum under
consideration. Problem of Legal gaps in case of other to do academic work, and doing academic work for
other. The problem of determination of the duties of the Higher Education Standard Committee are
inconsistence of the law, in case of Higher Education Institutions organize education for commerce
focusing on profit.
The purposes of this research were to study issues on Law of the Higher Act 2019, and guidelines to improve. This research were documentary research, analyze documents, texts, articles, research reports, Constitutional Law of the Kingdom of Thailand, Acts, related policy and plans. Results from content analysis, the research finds that, the problem of Law of the Higher Act not determining the duration for examining the curriculum of the Higher Education Standard Committees. The problem of not determining the extension of time for appeal of the Appeal Committees, in the case that Higher Education Institutions are ordered to stop teaching and learning in accordance with the curriculum under consideration. Problem of Legal gaps in case of other to do academic work, and doing academic work for other. The problem of determination of the duties of the Higher Education Standard Committee are inconsistence of the law, in case of Higher Education Institutions organize education for commerce focusing on profit.
Keyword Keywords: Law of the Higher Act, Higher education institutions


วารสารอื่นๆ

ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS491
ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีข้อพิพาทระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาจารย์ของสถาบัน
110
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS646
บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ที่ขัดต่อหลักการของกฎหมาย และอาจเกิดผลกระทบต่อผู้เรียน
64
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS825
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษาและแผนพัฒนาชาติ สู่มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
39
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS933
ปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
37
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS1508
การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ: มาตรการทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
80