วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523086852-PDFsplited(6).pdf

   หน้าที่ 44

ลัลน์ลลิน ศรีทองอร่าม

CAS591

ชื่อผู้วิจัย   ลัลน์ลลิน ศรีทองอร่าม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา2 ดร.กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนปรับฐานคิดเชิงบวก เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ มุมมอง ฐานคิดเชิงบวก เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูในโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศ และผลกระทบและปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูในโรงเรียน เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ต่อระบบกลไกการเรียนการสอน เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทำการวิจัย คือ ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโรงเรียนจระเข้วิทยายน จำนวน 35 คนกิจกรรมประกอบด้วยการอบรม การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์สถิติ Paired Sample t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มค่าคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ Independent Sample t-test กำหนดนัยสำคัญทาง สถิติที่0.05 และค่าความเชื่อมั่นที่95%CI
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ ทักษะ และทัศนคติครูในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอน เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน ค่า Sig . (2 tailed) มีค่า .000 ซึ่งน้อยกว่า ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนก่อน และหลังอบรมฯมีความสัมพันธ์กัน และเมื่อครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิด เรื่องเพศสำหรับคุณครูแล้วมีคะแนนหลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p-value <0.001)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research is an action research project. To study the situation, positive perspectives on sex education for students. Of teachers in school To analyze Incorporate gender issues related to sex education and the effects and problems of sexuality in Thai society. To compare the knowledge, skills and positive attitudes towards sex education for students. Of teachers in school To assess teachers' satisfaction toward the system of teaching about sex education in the school. Teachers in grade level 1 - 6 in 35 jawrakhe wittayayon school. In-depth interviews, focus group discussions, data collection using questionnaires, descriptive statistics analysis, percentage statistics. Paired Sample t-test was used to compare the difference between the mean and standard deviation. The independent sample t-test was statistically significant at 0.05. And confidence at 95% CI
The results showed that after the experiment, the experimental group had scores of knowledge, skills and attitudes towards the teachers in terms of supporting mechanisms for teaching and learning. Sig. (2 tailed) had a value of .000, which was significantly lower than the statistically significance level of 0.05. And after the training is related. And when teachers are trained to adjust base. The post-training scores were significantly higher (p-value <0.001).
This research is an action research project. To study the situation, positive perspectives on sex education for students. Of teachers in school To analyze Incorporate gender issues related to sex education and the effects and problems of sexuality in Thai society. To compare the knowledge, skills and positive attitudes towards sex education for students. Of teachers in school To assess teachers' satisfaction toward the system of teaching about sex education in the school. Teachers in grade level 1 - 6 in 35 jawrakhe wittayayon school. In-depth interviews, focus group discussions, data collection using questionnaires, descriptive statistics analysis, percentage statistics. Paired Sample t-test was used to compare the difference between the mean and standard deviation. The independent sample t-test was statistically significant at 0.05. And confidence at 95% CI The results showed that after the experiment, the experimental group had scores of knowledge, skills and attitudes towards the teachers in terms of supporting mechanisms for teaching and learning. Sig. (2 tailed) had a value of .000, which was significantly lower than the statistically significance level of 0.05. And after the training is related. And when teachers are trained to adjust base. The post-training scores were significantly higher (p-value <0.001).
Keyword Keywords : supportive mechanisms for enhancing teaching and learning capacity , positive thinking ,sexuality education school empowerment.