วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994263-10.1.8.pdf

   หน้าที่ 53

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

CAS899

ชื่อผู้วิจัย   ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นภาวรรณ ปานศรีแก้ว2 ภัทราวดี คลังสิน3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยผสม (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและติดตามนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน และนายจ้าง ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 21 คน การวิเคราะห์ข้อมูลได้จำแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistical Analysis) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายงานผลเป็นการบรรยายประกอบการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของตาราง ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ100) และกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงจำนวนเท่าๆกัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.50 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 100.00 ปัจจุบันประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80.80 โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน/ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 92.30 ขณะนี้ประกอบอาชีพในพนักงานบริษัทหรือองค์กรมหาชน คิดเป็นร้อยละ 30.80 โดยนำความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะไปใช้ในการศึกษาต่อ/ทำงาน/อื่นๆมากหรือบ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.20 ได้รับค่าตอบแทน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 34.60
2. บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ในด้านโครงสร้างและการจัดรายวิชาในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3. บัณฑิตมีความคิดเห็นว่ารายวิชาต่างๆในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์มีประโยชน์ในระดับมากที่สุด
4. บัณฑิตมีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมในระดับมากในด้านเนื้อหา แต่ในส่วนของด้านผู้สอน, ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน, ด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งค้นคว้าและด้านการประเมินมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
5. บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียอยู่ในระดับมากที่สุด อาทิ พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ, การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ,ประเพณีการไหว้ของวิทยาลัย เป็นต้น
6. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research was a descriptive research designed into 2 phases. the documentary research and quantitative research The objectives were to assess satisfaction and the follow up of the graduates, Bachelors of Laws, 12th group, Academic year of 2018. The research was conducted by using a questionnaire in collecting data from the sample group such as the Law graduates who completed their study from the College of Asian Scholars in the Academic Year of 2018. The number of the graduates was 26 people and the employers who hired the graduates was 21 people. The analysis of the data was divided into 2 parts: the Content Analysis and the Statistical Analysis by using the software program to analyze the average value, reporting the results by lecturing, analyzing and presenting in the form of a table. The findings could be summarized as follows:
1. It was found that the majority of the population who answered the questionnaires was 26 people. (100%) The number of the sample was equally in males and females. (50%) The samples who were under 25 years old were 61.50%. The number of the Law graduates was 100%. Working currently was 80.80%. Working without any problems in applying the specific knowledge, working, further studying, or others. (92.30%). Now working as company or public organization workers.(30.80%) Applying the knowledge of the specific subjects in further studying, working, or others, it was found to be 46.20%. Receiving compensations or monthly income approximately were less than 15,000 baht. (34.60)
2. The graduates had opinions that the curriculum in the Faculty of Laws such as structures of course arrangement, teaching management according to the curriculum, and featuring development of the learners according to the objectives in all respects were the most suitable.
3. The graduates had opinions that the subjects in the curriculum of the Faculty of Laws was useful at the most level.
4. The graduates had the opinions that teaching and learning of the curriculum was suitable in the most level of satisfaction. However, in the teachers’ part, learning and teaching activities, teaching and learning media and resources, and the evaluation was suitable in the average level of satisfaction.
5. The graduates were satisfied with the College of Asian Scholars in the most level such as the graduates were satisfied with the learning and teaching of the full-time teachers, the graduates were satisfied with the learning and teaching of the part-time teachers, and the graduates were satisfied with the college about the college’s Pay respect tradition, etc.
6. The graduates’ employers were satisfied with the quality of the Law bachelors, 12th group, Academic Year of 2018 in the most level of satisfaction.
This research was a descriptive research designed into 2 phases. the documentary research and quantitative research The objectives were to assess satisfaction and the follow up of the graduates, Bachelors of Laws, 12th group, Academic year of 2018. The research was conducted by using a questionnaire in collecting data from the sample group such as the Law graduates who completed their study from the College of Asian Scholars in the Academic Year of 2018. The number of the graduates was 26 people and the employers who hired the graduates was 21 people. The analysis of the data was divided into 2 parts: the Content Analysis and the Statistical Analysis by using the software program to analyze the average value, reporting the results by lecturing, analyzing and presenting in the form of a table. The findings could be summarized as follows: 1. It was found that the majority of the population who answered the questionnaires was 26 people. (100%) The number of the sample was equally in males and females. (50%) The samples who were under 25 years old were 61.50%. The number of the Law graduates was 100%. Working currently was 80.80%. Working without any problems in applying the specific knowledge, working, further studying, or others. (92.30%). Now working as company or public organization workers.(30.80%) Applying the knowledge of the specific subjects in further studying, working, or others, it was found to be 46.20%. Receiving compensations or monthly income approximately were less than 15,000 baht. (34.60) 2. The graduates had opinions that the curriculum in the Faculty of Laws such as structures of course arrangement, teaching management according to the curriculum, and featuring development of the learners according to the objectives in all respects were the most suitable. 3. The graduates had opinions that the subjects in the curriculum of the Faculty of Laws was useful at the most level. 4. The graduates had the opinions that teaching and learning of the curriculum was suitable in the most level of satisfaction. However, in the teachers’ part, learning and teaching activities, teaching and learning media and resources, and the evaluation was suitable in the average level of satisfaction. 5. The graduates were satisfied with the College of Asian Scholars in the most level such as the graduates were satisfied with the learning and teaching of the full-time teachers, the graduates were satisfied with the learning and teaching of the part-time teachers, and the graduates were satisfied with the college about the college’s Pay respect tradition, etc. 6. The graduates’ employers were satisfied with the quality of the Law bachelors, 12th group, Academic Year of 2018 in the most level of satisfaction.
Keyword The follow up of the graduate, The evaluation of the graduates’ satisfaction, The evaluation of the graduates’ employers


วารสารอื่นๆ

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS361
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
9
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS396
การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS586
กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ : มุมมองเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมาย
1
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS899
การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
53
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS1245
ปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนการสอนกฎหมายทางออนไลน์
211