วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1593075674-12-4.jr05(2.2563).pdf

   หน้าที่ 88

สุวรรณา ดวงจินดา

CAS939

ชื่อผู้วิจัย   สุวรรณา ดวงจินดา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ 2 ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ 3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
(2)
ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรประกอบด้วย
บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งหมด 443 แห่ง
กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 555 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้โปรแกรม G*Power ในการหาขนาดหรือจำนวนตัวอย่าง
วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ (1)
การวิเคราะห์หาความต้องการของการบริหารวิชาการด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน (2)
การพัฒนารูปแบบ (3) การประเมินรูปแบบเพื่อยืนยันความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (4)
การปรับปรุงรูปแบบให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์สามารถใช้เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ได้จริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบความต่างของรูปแบบโดยใช้ LR
test
ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารวิชาการด้านสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 5 องค์ประกอบ คือ การบริหารวิชาการด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน
ด้านสื่อการสอน ด้านการประเมินผล และด้านการทำวิจัย แต่ละองค์ประกอบมีดัชนีชี้วัดจำนวน 4 ดัชนี
รูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้ผลลัพธ์ที่ทำให้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ตามผล VNET
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2)
รูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to: (1) develop the academic administration model to be the excellence of
private vocational colleges and (2) assess the consistency of the academic administration model to the
excellence of private vocational colleges and empirical data.
The research model was research and development. The population consisted of Personnel in
private vocational colleges that offer 443 vocational certificate programs, not less than 555 students, from simple random sampling using G * Power program to determine sample size. There were 4 steps to
conduct the research: (1) analysis of the needs of academic administration in English language
competency, private vocational college (2) prototype development (3) prototype evaluation to confirm
the consistency of the format and data Empirical (4) improve the pattern create a manual for using the
format and experiment using the format with a Computer program. Statistics used in data analysis are
frequency, percentage, mean, standard deviation and a LR – testrespectivesly. Confirmatory element
analysis and testing patterns with computer programs.
The results of the research showed that: (1) academic administration in English language
competencies, private vocational colleges which offers vocational certificate programs (vocational
certificate), there were 5 components, namely; Academic administration in curriculum, Teacher, Teaching
media, Evaluation and Research Each element has 4 indicators. The main components model for
academic administration excellence of private vocational colleges as the results of the vocational
certificate program (vocational certificate), English language competency, private vocational college to
excellence are speaking English, (2) The academic administration model for excellence of private
vocational colleges is consistent with empirical data.
This research aimed to: (1) develop the academic administration model to be the excellence of private vocational colleges and (2) assess the consistency of the academic administration model to the excellence of private vocational colleges and empirical data. The research model was research and development. The population consisted of Personnel in private vocational colleges that offer 443 vocational certificate programs, not less than 555 students, from simple random sampling using G * Power program to determine sample size. There were 4 steps to conduct the research: (1) analysis of the needs of academic administration in English language competency, private vocational college (2) prototype development (3) prototype evaluation to confirm the consistency of the format and data Empirical (4) improve the pattern create a manual for using the format and experiment using the format with a Computer program. Statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation and a LR – testrespectivesly. Confirmatory element analysis and testing patterns with computer programs. The results of the research showed that: (1) academic administration in English language competencies, private vocational colleges which offers vocational certificate programs (vocational certificate), there were 5 components, namely; Academic administration in curriculum, Teacher, Teaching media, Evaluation and Research Each element has 4 indicators. The main components model for academic administration excellence of private vocational colleges as the results of the vocational certificate program (vocational certificate), English language competency, private vocational college to excellence are speaking English, (2) The academic administration model for excellence of private vocational colleges is consistent with empirical data.
Keyword Keywords: Academic Management for Excellence Model, English Language competencies, Private Vocational Education Colleges