วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382258-7-ED041-T(51-57).pdf

  

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

CAS1023

ชื่อผู้วิจัย   ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก และความพึงพอใจการใช้รูปแบบการประเมินผลในสภาพจริง กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แบบบันทึกของผู้เรียน แบบสังเกต และแนวคำถามกึ่งโครงสร้างสำหรับการศึกษาความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามสภาพจริงที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกประกอบด้วย การประเมินสภาพนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก การประเมินความก้าวหน้ารายวันและรายสัปดาห์ระหว่างฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก การประเมินผลหลังการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก และการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล องค์ประกอบในการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพจริงประกอบด้วย อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง นักศึกษาประเมินตนเอง และเพื่อนนักศึกษา และนักศึกษามีความพึงพอใจจากการประเมินผลตามสภาพจริงโดยสะท้อนว่าการประเมินผลมีความยุติธรรม ครอบคลุมทักษะปฏิบัติการพยาบาล สะท้อนกลับสิ่งที่ควรปรับปรุง และสามารถพัฒนาตนเองก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน มีความมั่นใจในระบบการวัดประเมินผล และตัดสินคะแนนการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this action research was to study the Authentic Assessment Model for nursing students in clinical practice, and satisfaction used the Authentic Assessment Model. The sample groups were 16 the third year nursing students as practiced at the Pediatric Cardiology Ward, Queen Sirikit Heart center of the Northeast, academic Year 2019. The instrument research were guidelines for Authentic Assessment for nursing students in the clinic, Learning Log, Observation form and a semi-structured questionnaire for the satisfaction of participation in authentic assessment in clinical practice.
The research results were found that: The Authentic assessment model for clinical nursing students practice consisted of student assessment prior to clinical practice, Assessing daily and weekly progression during clinical practice, evaluation after clinical practice, and the follow up evaluation for the application of knowledge to be used in nursing practice. The authentic assessment components consisted of supervisor instructor, Preceptors, Self-evaluation and Peers. The nursing students were satisfied with the authentic assessment by reflecting that the evaluation was fair, coverage nursing skills, and feedback whatever to improve and develop themselves before the end of clinical practice, high confidence in the measurement system, and evaluate to judge the practice score's on the Clinic part.
The objective of this action research was to study the Authentic Assessment Model for nursing students in clinical practice, and satisfaction used the Authentic Assessment Model. The sample groups were 16 the third year nursing students as practiced at the Pediatric Cardiology Ward, Queen Sirikit Heart center of the Northeast, academic Year 2019. The instrument research were guidelines for Authentic Assessment for nursing students in the clinic, Learning Log, Observation form and a semi-structured questionnaire for the satisfaction of participation in authentic assessment in clinical practice. The research results were found that: The Authentic assessment model for clinical nursing students practice consisted of student assessment prior to clinical practice, Assessing daily and weekly progression during clinical practice, evaluation after clinical practice, and the follow up evaluation for the application of knowledge to be used in nursing practice. The authentic assessment components consisted of supervisor instructor, Preceptors, Self-evaluation and Peers. The nursing students were satisfied with the authentic assessment by reflecting that the evaluation was fair, coverage nursing skills, and feedback whatever to improve and develop themselves before the end of clinical practice, high confidence in the measurement system, and evaluate to judge the practice score's on the Clinic part.
Keyword Authentic Assessment, Nursing Student, Clinical Practice


วารสารอื่นๆ

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

20 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1670
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113