วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     785208638.pdf

  

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

CAS1511

ชื่อผู้วิจัย   ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECTIVENESS OF 4RS PRE-PRACTICE PREPARATION PROGRAM TO PROMOTE CONFIDENCE IN PRACTICE OF NURSING STUDENTS IN THE COURSE OF NURSING ADMINISTRATION PRACTICUM
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 94 คน ดำเนินการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการใช้โปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล ที่ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) Re-start 2) Review 3) Reaction และ 4) Return และ แบบประเมินผลความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยสถิติ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (t=-12.197, p<0.05) มีความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (t=9.39, p<0.05)
คำสำคัญ ประสิทธิผลของโปรแกรม; การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน; ความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงาน; นักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aims to studied the effectiveness of the 4Rs pre-practice preparation program to promote confidence in the practice. of nursing students in the course of nursing administration practicum. The sample were 94 the 4th year nursing students in Academic Year 2022, College of Asian Scholars. Research methods was use quasi-experimental research, one group pre-posttest design. The tools used in the research were: pre-nurse practice readiness assessment form, nursing Preparation Program which consisted of 4 learning bases, namely 1) Re-start 2) Review 3) Reaction and 4) Return and a confidence assessment form for practice in the course of nursing administration practicum. Data analyzed by descriptive statistics and paired t-test. The results of the research were founded after receiving the 4Rs pre-practice preparation program was higher than before receiving the program was statistically significant (t=-12.197, p<0.05), and had higher confidence than before receiving the program was statistically significant (t=-9.381, p<0.05).
This research aims to studied the effectiveness of the 4Rs pre-practice preparation program to promote confidence in the practice. of nursing students in the course of nursing administration practicum. The sample were 94 the 4th year nursing students in Academic Year 2022, College of Asian Scholars. Research methods was use quasi-experimental research, one group pre-posttest design. The tools used in the research were: pre-nurse practice readiness assessment form, nursing Preparation Program which consisted of 4 learning bases, namely 1) Re-start 2) Review 3) Reaction and 4) Return and a confidence assessment form for practice in the course of nursing administration practicum. Data analyzed by descriptive statistics and paired t-test. The results of the research were founded after receiving the 4Rs pre-practice preparation program was higher than before receiving the program was statistically significant (t=-12.197, p<0.05), and had higher confidence than before receiving the program was statistically significant (t=-9.381, p<0.05).
Keyword effectiveness; pre-practice preparation program; confidence in practice; nursing students


วารสารอื่นๆ

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

20 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1670
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113