วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     648203072.pdf

   หน้าที่ 130

จุฬาภรณ์ โสตะ

CAS1314

ชื่อผู้วิจัย   จุฬาภรณ์ โสตะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กษม ชนะวงศ์2, สุวกิจ ศรีปัดถา3, อำนาจ ชนะวงศ์4, อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) นวัตกรรมภาวะผู้นำ กับสื่อการบรรยาย ในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป Open Broadcasting Studio (OBS)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEADERSHIP INNOVATION WITH LECTURE MEDIA IN THE NEW NORMAL ERA WITH OBS PROGRAM
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ นวัตกรรมภาวะผู้นำ สื่อการสอน New Normal ระบบ OBS
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Leadership Innovation, Social Media , New Normal , OBS Program.