วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1495611800.pdf

   หน้าที่ 128       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์

CAS1556

ชื่อผู้วิจัย   กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร2, ประสงค์ ต่อโชติ3, สมศักดิ์ ภูมิกอง4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยความพร้อมในการเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) FACTORS ON ONLINE LEARNING READINESS AFFECTING STUDENTS ONLINE LEARNING OUTCOMES OF COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS STUDENTS, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ความพร้อมในการเรียนออนไลน์; ผลลัพธ์ทางการเรียนออนไลน์; ความสัมพันธ์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword readiness for online learning; Online learning outcomes, relationships


วารสารอื่นๆ

กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์

4 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1177
ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการให้ความเชื่อมั่นของทีม E-PLC และคุณภาพของผลลัพธ์ทางการศึกษาในสถานศึกษา
86
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1310
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
80
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1556
ปัจจัยความพร้อมในการเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
128
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1609
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
174