...

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2552วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 8บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
CAS344
อุดมศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1
Suwit Laohasiriwong
CAS345
Public Participation in Biotechnology Decision Making
11
ชัยณรงค์ ทรงสังข์
CAS346
โรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21

CAS348
ADOC 2.0 WEEK 2009 "Your Country Here" OCTOBER 2009
33

CAS349
What are the Similarities and differences between the Common law and Civil Law Systems and is it possible for the two systems to merge into one?
41
สุวิทย์ ขุ่นอยู่
CAS350
ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใช้เว็บเซอร์วิส
48
ภูมิ โชคเหมาะ
CAS351
มาตรการในการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
54
กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
CAS352
การรักษาตามแนวพระพุธไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาของชุมชนกลุ่มภาษาเขมรในจังหวัดสุรินทร์
58