วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1436123135.pdf

   หน้าที่ 180

ทิวา ไหมสมบุญ

CAS1560

ชื่อผู้วิจัย   ทิวา ไหมสมบุญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สายัณห์ ผาน้อย2, จิราพร วิชระโภชน์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการการศึกษาในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR DEVELOPING EDUCATIONAL MANAGEMENT SKILLS DURING THE COVID-19 CRISIS OF ADMINISTRATORS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE, LOEI, NONG BUA LAMPHU
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ทักษะการจัดการการศึกษา; ภาวะวิกฤตโควิด-19; ผู้บริหารสถานศึกษา
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword educational management skills; COVID-19 crisis; educational institution administrators