วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1132763360.pdf

   หน้าที่ 189

พัชรินทร์ นะวะสิมมา

CAS1610

ชื่อผู้วิจัย   พัชรินทร์ นะวะสิมมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาคม อึ่งพวง2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR DEVELOPING ACADEMIC ADMINISTRATION WITH A PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF UDON THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ การบริหารงานวิชาการ; ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ; แนวทางการบริหารงานวิชาการ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Academic Administration; Professional Learning Community; Guidelines for Developing Academic Administration