วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624250559-5(35-43).pdf

   หน้าที่ 35       อ่าน 276 ครั้ง / ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

กษม ชนะวงศ์

CAS1044

ชื่อผู้วิจัย   กษม ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะสุขภาพและความพร้อมของนักฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและความพร้อมของนักฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดำเนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างคือ นักฟุตบอลที่สังกัดในทีมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวคำถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของนักฟุตบอล และแบบสอบถามปัจจัยที่สนับสนุนความพร้อมของนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย แบบ Rating Scale 5 ระดับ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักฟุตบอลเพศชายร้อยละ 100 มีอายุระหว่าง 19-22 ปี น้ำหนักระหว่าง 60-90 กิโลกรัม ส่วนสูงอยู่ระหว่าง 165-186 เซนติเมตร รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 2,000-10,000 บาท ภาวะสุขภาพของนักฟุตบอลส่วนใหญ่มีสุขภาพระดับดี โดยไม่มีโรคประจำตัว รับประทานอาหารครบตามหลัก 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอตามตารางซ้อม นอนหลับอย่างเพียงพอ
2. ระดับความพร้อมตามปัจจัยที่สนับสนุนความพร้อมของนักกีฬาฟุตบอลโดยรวมมีระดับความพร้อมมากที่สุด (μ ̅= 4.62, S.D. = 0.06) ด้านความต้องการประสบความสำเร็จ (Need for achievement หรือ nAch) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ ̅ = 4.45, S.D = 0.35) ด้านความต้องการความรักความผูกพัน (Need for affiliation หรือ nAff) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ ̅= 4.31, S.D = 0.35) ด้านความต้องการอำนาจ (Need for power หรือ nPow) ด้านความต้องการอำนาจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ ̅ = 4.42, S.D = 0.35)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research were to studied the health status and readiness of College of Asian Scholars (CAS) footballers. The research methodology by used questionnaires in quantitative and qualitative research by Focus group. The sample was 20 footballers in the CAS team. The research instruments included a semi-structured questionnaire on the health of footballers and Rating Scale, 5 levels in questionnaire on factors supporting the readiness of football players CAS team.
The research results:
1. 100% of male footballers were aged between 19-22 years. Body weight between 60-90 kg. Height between 165-186 cm. Most monthly income earns 2,000-10,000 baht. Football player health condition Most of them are of good health, without any underlying disease. Eat all 5 food groups of Standard Nutrition. Exercise regularly according to a football training schedule. Get quality sleep.
2. The readiness level based on factors supporting the overall readiness of football players was at the high level (μ ̅= 4.45, S.D. = 0.06). The overall of the Supporting Factors to Readiness in the aspects of Need for achievement (nAch) was at the highest level (μ ̅= 4.62, S.D = 0.35), Supporting Factors to readiness in the aspects of Need for affiliation (nAff) was at a high level (μ ̅= 4.31, S.D = 0.35) and Supporting Factors to readiness in the aspects of the demand for power (nPow) was at a high level (μ ̅= 4.42, S.D = 0.35).
The objective of this research were to studied the health status and readiness of College of Asian Scholars (CAS) footballers. The research methodology by used questionnaires in quantitative and qualitative research by Focus group. The sample was 20 footballers in the CAS team. The research instruments included a semi-structured questionnaire on the health of footballers and Rating Scale, 5 levels in questionnaire on factors supporting the readiness of football players CAS team. The research results: 1. 100% of male footballers were aged between 19-22 years. Body weight between 60-90 kg. Height between 165-186 cm. Most monthly income earns 2,000-10,000 baht. Football player health condition Most of them are of good health, without any underlying disease. Eat all 5 food groups of Standard Nutrition. Exercise regularly according to a football training schedule. Get quality sleep. 2. The readiness level based on factors supporting the overall readiness of football players was at the high level (μ ̅= 4.45, S.D. = 0.06). The overall of the Supporting Factors to Readiness in the aspects of Need for achievement (nAch) was at the highest level (μ ̅= 4.62, S.D = 0.35), Supporting Factors to readiness in the aspects of Need for affiliation (nAff) was at a high level (μ ̅= 4.31, S.D = 0.35) and Supporting Factors to readiness in the aspects of the demand for power (nPow) was at a high level (μ ̅= 4.42, S.D = 0.35).
Keyword Health Status, Readiness, Football players


วารสารอื่นๆ

กษม ชนะวงศ์

6 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
กษม ชนะวงศ์
CAS422
ผลลัพธ์และผลกระทบการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
51
กษม ชนะวงศ์
CAS871
การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
247
กษม ชนะวงศ์
CAS1044
ภาวะสุขภาพและความพร้อมของนักฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
35
กษม ชนะวงศ์
CAS1182
สุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุ: จงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน
131
กษม ชนะวงศ์
CAS1239
ผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 5
170
กษม ชนะวงศ์
CAS1242
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ
191