วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251397-19(157-168).pdf

   หน้าที่ 157

พิชัย สารภักดิ์

CAS1062

ชื่อผู้วิจัย   พิชัย สารภักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อภิมุข วันเฟื่องฟู2, สุรศานติ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาละครบุรี ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล (2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อย
เข้าโรงงานน้ำตาลครบุรีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การแจกแจงความถี่
การคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า ไคร์ สแคร์ (Chi Square)
ผลการวิจัยพบว่า
(1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.20 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 87.20 อายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 59.20 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 31.20 รายได้ต่อปี มีรายได้ระหว่าง 100,001-200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพปลูกอ้อย ระยะเวลา13 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.20 ปริมาณอ้อยที่ปลูกได้ต่อปี อยู่ระหว่าง 801 -1,200 ตัน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ตามลำดับ พฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล ได้แก่ การเลือกส่งอ้อย ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของโรงงานคิดเป็นร้อยละ 52.50 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการส่งอ้อย เป็นพนักงานของโรงงานน้ำตาลคิดเป็นร้อยละ 31.20 ช่วงเวลาที่เริ่มส่งอ้อย ในเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 46.00 สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งอ้อย สอบถามจากสมาคมชาวไร่อ้อย คิดเป็นร้อยละ 53.80 ลักษณะการส่งอ้อย เลือกส่งเข้าโรงงานเดิมคิดเป็นร้อยละ 95.50 ปริมาณการส่งอ้อย ส่งให้โรงงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 56.50 ชนิดอ้อยที่ส่ง อ้อยสด คิดเป็นร้อยละ 64.00 ถ้าไม่พอใจในการส่งอ้อยบอกคนใกล้ชิดเกี่ยวกับโรงงานนี้ คิดเป็นร้อยละ 97.50 ตามลำดับ
(2) วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลครบุรีของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.47) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านถ้าเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยลำดับแรกถึงลำดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยด้านพนักงาน (x ̅= 3.91) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (x ̅= 3.52) ปัจจัยด้านกายภาพ (x ̅= 3.57) และอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ปัจจัยด้านราคา (x ̅= 3.42) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (x ̅= 3.28) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (x ̅= 3.41) และปัจจัยด้านกระบวนการ (x ̅= 3.22) ตามลำดับ
(3) ผลการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ พฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลมีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลในการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลครบุรีของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1) การเลือกส่งอ้อยเข้าโรงงาน มีความสัมพันธ์ กับสถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปลูกอ้อย และปริมาณผลผลิตอ้อย 2) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการส่งอ้อยเข้าโรงงาน มีความสัมพันธ์กับ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนประสบการณ์ในการปลูกอ้อย และปริมาณผลผลิตอ้อย 3) สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งอ้อยเข้าโรงงานมีความสัมพันธ์กับ สถานภาพ ประสบการณ์ในการปลูกอ้อย และปริมาณผลผลิตอ้อยเดือน 4) ลักษณะการส่งอ้อยเข้าโรงงานมีความสัมพันธ์กับ สถานภาพ ประสบการณ์ในการปลูกอ้อย และปริมาณผลผลิตอ้อ 5) ปริมาณการส่งอ้อยเข้าโรงงาน มีความสัมพันธ์กับ ประสบการณ์ในการปลูกอ้อย 6) ชนิดอ้อย
ที่ส่งเข้าโรงงานมีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตอ้อย 7) ถ้าไม่พอใจในการส่งอ้อยเข้าโรงงานมีความสัมพันธ์กับ สถานภาพ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาครบุรีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล พบว่า 1) การเลือกส่งอ้อยเข้าโรงงานมีความสัมพันธ์กับ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด พนักงาน และกระบวนการ 2) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการส่งอ้อยเข้าโรงงาน สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งอ้อยเข้าโรงงานและลักษณะการส่งอ้อยเข้าโรงงาน มีความสัมพันธ์กับ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กายภาพ และกระบวนการ 3) ชนิดอ้อยที่ส่งเข้าโรงงาน ส่วนประสมทางการตลาดในการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลครบุรีที่มีความสัมพันธ์คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Research objectives (1) To study personal basic information related to marketing mix affecting sugarcane delivery behavior to sugar factories (2) To study marketing mix affecting sugarcane delivery behavior to sugar factories (3) To study the relationship between personal data And marketing mix affecting sugarcane delivery behavior to the Khonburi sugar factory of sugarcane farmer., Using a sample of 400 samples, Simple random sampling. statistics used in data analysis include frequency distribution. Calculation of percentage, mean, standard deviation, hypothesis testing with Chi square values
The research found that :
(1) Most respondents are male. accounted for (82.20 %) of marital status to (87.20%), aged 41 years and over, accounting for (59.20%), educational level lower secondary school accounted for (31.20 %) of annual income, with income between 100,001-200,000 baht, equivalent to (50.00 %). The duration of the sugarcane cultivation period is 13 years or more, which is (38.20 %). The amount of sugarcane grown per year is between 801 -1,200 tons (32.00 %) respectively. The behavior of sugarcane delivery to the sugar factory is the selection of sugarcane delivery. Depends on the integrity of the factory, accounting for (52.50%), those who influence the decision to send sugarcane Is a staff member of a sugar factory, accounting for (31.20 %) of the time when sugar cane delivery begins In February (46.00 %). media that affects the decision to send sugarcane Inquire from the Sugarcane Planter Association Accounted for hundreds of choose to send to the original factory, (95.50%) Quantity of sugarcane delivery Send to all factories Accounted for (56.50 %) The type of sugarcane that sent fresh sugar cane is (64.00%) If not satisfied with the delivery of sugarcane, tell the people close to this plant. Accounted for (97.50%) respectively
(2) Analyzing the marketing mix that affects the behavior of sugarcane delivery to the Khonburi sugar factory of sugarcane farmers in Khonburi District, Nakhon Ratchasima Province, in 7 aspects, found that the overall is at a medium level (x ̅= 3.47). If the order is from the first to the last mean, which is Employee factors (x ̅= 3.91) Marketing promotion factors (x ̅= 3.52) Physical factors (x ̅= 3.57) and in the middle level, namely Price factors (x ̅= 3.42) Factors of distribution channels ( = 3.28) Product factors (x ̅= = 3.41) and Process factors (x ̅= 3.22) respectively
(3) The results of the hypothesis testing are that the behavior of sugarcane delivery to sugar factories is related to personal information about sugarcane delivery to sugar factories of Khonburi sugarcane farmers in Khonburi District, Nakhon Ratchasima Province. 1) Have a relationship with educational status experience in sugarcane cultivation and the amount of sugarcane production 2) People who influence the decision to send sugarcane to the factory Is related to age, education level monthly income, sugarcane planting experience and the amount of sugarcane production 3) Media affecting the decision to send sugarcane to the factory is related to the status of sugarcane planting experience. and the amount of sugarcane production in the month 4) The nature of sugarcane delivery to the factory is related to the status of sugarcane planting experience. and quantity of products 5) The amount of sugarcane delivery to the factory In a relationship with experience in sugarcane cultivation 6) The type of sugarcane shipped to the factory is related to sugarcane yield. 7) If dissatisfied with the delivery of sugarcane to the factory, which is related to the status and marketing mix affecting sugarcane delivery behavior to the factory, the tears of the farmers cane correlated with the behavior of sugarcane delivery to the sugar factory. The hypothesis testing at the statistical significance level of 0.05 is that the personal data is related to the behavior of sugarcane delivery to the sugar factory. 1) The selection of sugar cane to enter the factory is related to the product, price, promotion, staff and process. 2) People who influence the decision to send sugarcane to the factory Media affecting the decision to send sugarcane to the factory and the delivery of sugarcane to the factory. There is a relationship with the product, marketing promotion price Promoting physical and process marketing staff 3) Type of sugarcane delivered to the factory the marketing mix in the delivery of sugarcane to the Khonburi sugar factory which has relationships is the product, price and marketing promotion.
Research objectives (1) To study personal basic information related to marketing mix affecting sugarcane delivery behavior to sugar factories (2) To study marketing mix affecting sugarcane delivery behavior to sugar factories (3) To study the relationship between personal data And marketing mix affecting sugarcane delivery behavior to the Khonburi sugar factory of sugarcane farmer., Using a sample of 400 samples, Simple random sampling. statistics used in data analysis include frequency distribution. Calculation of percentage, mean, standard deviation, hypothesis testing with Chi square values The research found that : (1) Most respondents are male. accounted for (82.20 %) of marital status to (87.20%), aged 41 years and over, accounting for (59.20%), educational level lower secondary school accounted for (31.20 %) of annual income, with income between 100,001-200,000 baht, equivalent to (50.00 %). The duration of the sugarcane cultivation period is 13 years or more, which is (38.20 %). The amount of sugarcane grown per year is between 801 -1,200 tons (32.00 %) respectively. The behavior of sugarcane delivery to the sugar factory is the selection of sugarcane delivery. Depends on the integrity of the factory, accounting for (52.50%), those who influence the decision to send sugarcane Is a staff member of a sugar factory, accounting for (31.20 %) of the time when sugar cane delivery begins In February (46.00 %). media that affects the decision to send sugarcane Inquire from the Sugarcane Planter Association Accounted for hundreds of choose to send to the original factory, (95.50%) Quantity of sugarcane delivery Send to all factories Accounted for (56.50 %) The type of sugarcane that sent fresh sugar cane is (64.00%) If not satisfied with the delivery of sugarcane, tell the people close to this plant. Accounted for (97.50%) respectively (2) Analyzing the marketing mix that affects the behavior of sugarcane delivery to the Khonburi sugar factory of sugarcane farmers in Khonburi District, Nakhon Ratchasima Province, in 7 aspects, found that the overall is at a medium level (x ̅= 3.47). If the order is from the first to the last mean, which is Employee factors (x ̅= 3.91) Marketing promotion factors (x ̅= 3.52) Physical factors (x ̅= 3.57) and in the middle level, namely Price factors (x ̅= 3.42) Factors of distribution channels ( = 3.28) Product factors (x ̅= = 3.41) and Process factors (x ̅= 3.22) respectively (3) The results of the hypothesis testing are that the behavior of sugarcane delivery to sugar factories is related to personal information about sugarcane delivery to sugar factories of Khonburi sugarcane farmers in Khonburi District, Nakhon Ratchasima Province. 1) Have a relationship with educational status experience in sugarcane cultivation and the amount of sugarcane production 2) People who influence the decision to send sugarcane to the factory Is related to age, education level monthly income, sugarcane planting experience and the amount of sugarcane production 3) Media affecting the decision to send sugarcane to the factory is related to the status of sugarcane planting experience. and the amount of sugarcane production in the month 4) The nature of sugarcane delivery to the factory is related to the status of sugarcane planting experience. and quantity of products 5) The amount of sugarcane delivery to the factory In a relationship with experience in sugarcane cultivation 6) The type of sugarcane shipped to the factory is related to sugarcane yield. 7) If dissatisfied with the delivery of sugarcane to the factory, which is related to the status and marketing mix affecting sugarcane delivery behavior to the factory, the tears of the farmers cane correlated with the behavior of sugarcane delivery to the sugar factory. The hypothesis testing at the statistical significance level of 0.05 is that the personal data is related to the behavior of sugarcane delivery to the sugar factory. 1) The selection of sugar cane to enter the factory is related to the product, price, promotion, staff and process. 2) People who influence the decision to send sugarcane to the factory Media affecting the decision to send sugarcane to the factory and the delivery of sugarcane to the factory. There is a relationship with the product, marketing promotion price Promoting physical and process marketing staff 3) Type of sugarcane delivered to the factory the marketing mix in the delivery of sugarcane to the Khonburi sugar factory which has relationships is the product, price and marketing promotion.
Keyword Marketing mix, behavior, sugar factory


วารสารอื่นๆ

พิชัย สารภักดิ์

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ดร.พิชัย สารภักดิ์
CAS580
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
127
พิชัย สารภักดิ์
CAS839
พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
133
พิชัย สารภักดิ์
CAS844
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
24
พิชัย สารภักดิ์
CAS1062
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาละครบุรี ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
157
พิชัย สารภักดิ์
CAS1237
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุง สภาพดินของเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
158