วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578022995-4.BE086(24-36).pdf

   หน้าที่ 24

พิชัย สารภักดิ์

CAS844

ชื่อผู้วิจัย   พิชัย สารภักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อภิมุข วันเฟื่องฟู2 พีรพงษ์ ตั้งก้องเกียรติ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด (3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 246 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ( Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การแจกแจงความถี่ การคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t-test)และค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอายุต่ำกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.80 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.70 ตามลำดับ (2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ตอบแบบประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในลำดับมากทุกด้านได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ( = 4.03) ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.01) ด้านราคา ( = 3.92) ด้านส่งเสริมการตลาด ( = 3.65) ตามลำดับ (3) การเปรียบเทียบและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าในแต่ละด้านและโดยรวมแยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ อยู่ในระดับมากทุกด้านและการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test) ได้แก่ เพศและสถานภาพต่างกัน พบว่าโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบค่า F-test โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ทางเดียว แบบ One way ANOVA จำแนกตามระดับการศึกษา อายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกันพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of the research were to (1) study the personal information related to the marketing mix factors for the consumers' decision to eat in order to food in Talad Sub-district Municipality, (2) study the marketing mix factors for the consumers' decision to eat the ordering food in Talad Sub-district Municipality and (3) study the comparison of marketing mix factors with the consumers' decision to eat the ordering to food in Talad Sub-district Municipality. The sample consisted of 246 samples of Accidental Sampling. The research instruments were questionnaires. The statistics used for data analysis are frequency distribution. Calculation of percentage, mean, standard deviation, hypothesis testing with t (t-test) and F-test
The research found that (1)Most respondents were female (54.50%), under 30 years (37.00% ), single status, (52.80% bachelor degree (52.00%), private business accounting for (31.70% ), with an average monthly income of 10,001 - 20,000 baht or (46.70% ), respectively. (2) Most respondents responded with an evaluation form of marketing mix factors towards the decision to choose the food from consumers in Talad Sub-district Municipality. Overall, it was at the high level ( = 4.03) when considered in each aspect, in high level in all aspects, including Distribution channel ( = 4.03) Product ( = 4.01) Price ( = 3.92) Marketing promotion ( = 3.65) respectively.( 3) Comparison and testing of hypotheses about marketing mix factors towards the decision to eat the ordering food of consumers in Talad Sub-district Municipality with the mean and standard deviation found that in each area and overall separated by gender, age, education level, occupation and income were at the high level in all aspects . And the hypothesis testing using t-test which were different gender and status, It was found that there was no statistically significant difference at the 0.05 level and the F-test by using one-way ANOVA analysis by different educational levels, age and monthly income. it was found that there was no significant difference at the level of 0.05, respectively.
The objectives of the research were to (1) study the personal information related to the marketing mix factors for the consumers' decision to eat in order to food in Talad Sub-district Municipality, (2) study the marketing mix factors for the consumers' decision to eat the ordering food in Talad Sub-district Municipality and (3) study the comparison of marketing mix factors with the consumers' decision to eat the ordering to food in Talad Sub-district Municipality. The sample consisted of 246 samples of Accidental Sampling. The research instruments were questionnaires. The statistics used for data analysis are frequency distribution. Calculation of percentage, mean, standard deviation, hypothesis testing with t (t-test) and F-test The research found that (1)Most respondents were female (54.50%), under 30 years (37.00% ), single status, (52.80% bachelor degree (52.00%), private business accounting for (31.70% ), with an average monthly income of 10,001 - 20,000 baht or (46.70% ), respectively. (2) Most respondents responded with an evaluation form of marketing mix factors towards the decision to choose the food from consumers in Talad Sub-district Municipality. Overall, it was at the high level ( = 4.03) when considered in each aspect, in high level in all aspects, including Distribution channel ( = 4.03) Product ( = 4.01) Price ( = 3.92) Marketing promotion ( = 3.65) respectively.( 3) Comparison and testing of hypotheses about marketing mix factors towards the decision to eat the ordering food of consumers in Talad Sub-district Municipality with the mean and standard deviation found that in each area and overall separated by gender, age, education level, occupation and income were at the high level in all aspects . And the hypothesis testing using t-test which were different gender and status, It was found that there was no statistically significant difference at the 0.05 level and the F-test by using one-way ANOVA analysis by different educational levels, age and monthly income. it was found that there was no significant difference at the level of 0.05, respectively.
Keyword Marketing mix factors, decisions, cooked to order by consumers


วารสารอื่นๆ

พิชัย สารภักดิ์

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ดร.พิชัย สารภักดิ์
CAS580
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
127
พิชัย สารภักดิ์
CAS839
พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
133
พิชัย สารภักดิ์
CAS844
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
24
พิชัย สารภักดิ์
CAS1062
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาละครบุรี ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
157
พิชัย สารภักดิ์
CAS1237
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุง สภาพดินของเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
158