วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1628221376-17-(148-157).pdf

   หน้าที่ 148

วุฒิชัย โยตา

CAS1106

ชื่อผู้วิจัย   วุฒิชัย โยตา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จิราพร วชิระโภชน์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่อแรงจูงใจในนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้มีผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียระหว่างก่อนและหลังการการทดลอง 2) เพื่อศึกษาผลรูปแบบการเรียนแบบปกติมีผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียระหว่างก่อนและหลังการการทดลอง 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนแบบปกติต่อแรงจูงใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จำนวน 89 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 44 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองจำนวน 22 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกและมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 2) แบบประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 3) โปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ 4) โปรแกรมในรูปแบบการเรียนแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบวิลคอกซัน และแมน-วิทนีย์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ได้รับการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ได้รับโปรแกรมการเรียนแบบปกติมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3)นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ได้รับโปรแกรมการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้กับโปรแกรมการเรียนแบบปกติมีแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to: 1) compare the effect of psychology using process of learning skills on motivation in students education program in early childhood. College of Asian Scholars between before and after the study, 2) compare the effect of learning normal program on motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars between before and after the study., 3) compare the effect of psychology using process of learning skills and learning normal program on motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars between after the study. The samples composed 44 in students education program in early childhood, College of Asian Scholars in volunteer for the treatment through purposive sample technique. They were divided in 2 groups through simple random
sampling technique, the first group of 22 was psychology using process of learning skills and the second group of 22 was learning normal program. Each of the group was under the study 1 times a week, each time lasted for 1-2 hour within 6 weeks continuously, totaling 6 times.
The instruments were: 1) Intrinsic motivation and extrinsic motivation the Item-Objective Congruence Index: IOC of 0.67 - 1.00 2) Achievement motivation the Item-Objective Congruence Index: IOC of 0.67 - 1.00 3) A program for psychology using process of learning skills 4) A program for learning normal program. The statistics for data analyses were The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test and The Mann-Whitney U Test. The results revealed that: 1)The intrinsic and extrinsic motivation and achievement motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars after the study through psychology using process of learning skills was increased at the 0.05 level of statistical significance., 2) Intrinsic and extrinsic motivation and achievement motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars after the study through learning normal program was increased at the 0.05 level of statistical significance, and 3) The Intrinsic and extrinsic motivation and achievement motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars through psychology using process of learning skills was different from those through learning normal program.
This research aimed to: 1) compare the effect of psychology using process of learning skills on motivation in students education program in early childhood. College of Asian Scholars between before and after the study, 2) compare the effect of learning normal program on motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars between before and after the study., 3) compare the effect of psychology using process of learning skills and learning normal program on motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars between after the study. The samples composed 44 in students education program in early childhood, College of Asian Scholars in volunteer for the treatment through purposive sample technique. They were divided in 2 groups through simple random sampling technique, the first group of 22 was psychology using process of learning skills and the second group of 22 was learning normal program. Each of the group was under the study 1 times a week, each time lasted for 1-2 hour within 6 weeks continuously, totaling 6 times. The instruments were: 1) Intrinsic motivation and extrinsic motivation the Item-Objective Congruence Index: IOC of 0.67 - 1.00 2) Achievement motivation the Item-Objective Congruence Index: IOC of 0.67 - 1.00 3) A program for psychology using process of learning skills 4) A program for learning normal program. The statistics for data analyses were The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test and The Mann-Whitney U Test. The results revealed that: 1)The intrinsic and extrinsic motivation and achievement motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars after the study through psychology using process of learning skills was increased at the 0.05 level of statistical significance., 2) Intrinsic and extrinsic motivation and achievement motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars after the study through learning normal program was increased at the 0.05 level of statistical significance, and 3) The Intrinsic and extrinsic motivation and achievement motivation in students education program in early childhood, College of Asian Scholars through psychology using process of learning skills was different from those through learning normal program.
Keyword Psychology using Process of Learning Skills, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Achievement Motivation