...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 20บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
Wattana Nuttouch
CAS1090
The Comparison of Muscles Stretching and Ice Massage on Lactic Acid Levels In Half Time Interval Football Match
1
ณฐมน ธนกนกนนทณ์
CAS1091
การพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
กนกวรรณ สัตนันท์
CAS1093
สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
28
สุวิมล ดอบุตร
CAS1094
การศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOCs) ในพื้นที่ต่างกันในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
36
ชยานนท์ จันทรการุญญ์
CAS1095
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
41
นัยนา สุแพง
CAS1096
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์
48
วราพร โภชน์เกาะ
CAS1097
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในร้านอาหารริมทางเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
58
ปรีณพงษ์ สีคุณ
CAS1098
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
67
Thiratchapon Kamsa-ard
CAS1099
The Implementation of the Blended Learning Model with a Speaking Task-based Design on Thai EFL Students’ English Speaking Ability
75
โศภิษฐ์ นามขำ
CAS1100
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
90
ธีรวัฒน์ หินแก้ว
CAS1101
การจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
103
สมฤกษ์ กาบกลาง
CAS1102
การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
115
ปาจรีย์ หงษ์แก้ว
CAS1103
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
124
ศิวกร พงษ์ภักดิ์
CAS1104
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุขของผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
131
สถิตย์ กุลสอน
CAS1105
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
140
วุฒิชัย โยตา
CAS1106
ผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่อแรงจูงใจในนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
148
Meena Thonkhong
CAS1107
ผลการใช้วิธีการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
158
สุจิตรา แสงจันดา
CAS1108
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
166
วชิรวิชญ์ เพียคำลือ
CAS1109
การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
176


https://aar-healthcare.com/slot/https://dek.chula.ac.th/uploads/truewallet-slot/https://covid19.dairikab.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/akun-pro-thailand/https://simponie.minselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/slot-luar-negeri/https://journal.niqs.org.ng/akunprokamboja/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-demo/https://journals.missouri.edu/slot-deposit-dana/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://journals.missouri.edu/slot-ovo/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/akun-pro-kamboja/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-deposit-pulsa/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/slot-demo/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-server-luar/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-terpercaya/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-deposit-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-dana/https://ppb.uinsatu.ac.id/wp-content/slot-dana/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-demo/https://journal.niqs.org.ng/slot-ovo/https://perizinan.jambikota.go.id/imslot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/storage/slot-deposit-via-pulsa/https://www.univbaru.ac.id/slot-zeus/https://journal.pbnsurabaya.co.id/slot-luar-negeri/