วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1545993219-8.2.10.pdf

  

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

CAS724

ชื่อผู้วิจัย   ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ลัดดา พลพุทธา
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกของนักศึกษาพยาบาล และเพื่อเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ระหว่างชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 131 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นและแบบสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 มีความตรงเชิงเนื้อหาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่าระหว่าง 0.67 - 1.00 และค่าความเที่ยง เท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการใช้กระบวนการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีปัญหาระดับมาก (x ̅ = 3.67, S.D. = 0.08) และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีปัญหาระดับมาก (x ̅ = 3.74, S.D. = 0.08) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันด้านสภาพปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 อภิปรายผลว่า การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามเนื้อหาวิชาที่มีระดับความยากเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นปี ดังนั้นนักศึกษาพยาบาล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
ด้านทัศนคติ และด้านทักษะทางการพยาบาลก่อนฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกก่อนทุกรายวิชา
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The Purposes of this research were: to study the Problems on Using Nursing process in Clinic practicum for the nursing student and compared using nursing process problem of nursing students between the 3rd and the 4th years of nursing student, 131samples were stratified randomization. The research instrument was a questionnaire in the Problem Status to Using Nursing process practical training on clinic for the nursing student, academic year 2016. Quality of content validity find the consistency index IOC value between 0.67-1.00 and the reliability = 0.8
The results : found that the study indicated that the study indicated that Problem level in using nursing process of nursing student, Faculty of nursing, College of Asian Scholars between the 3rd and the 4th year had using nursing process on clinic were high level both of them (
The Purposes of this research were: to study the Problems on Using Nursing process in Clinic practicum for the nursing student and compared using nursing process problem of nursing students between the 3rd and the 4th years of nursing student, 131samples were stratified randomization. The research instrument was a questionnaire in the Problem Status to Using Nursing process practical training on clinic for the nursing student, academic year 2016. Quality of content validity find the consistency index IOC value between 0.67-1.00 and the reliability = 0.8 The results : found that the study indicated that the study indicated that Problem level in using nursing process of nursing student, Faculty of nursing, College of Asian Scholars between the 3rd and the 4th year had using nursing process on clinic were high level both of them (
Keyword Nursing Process Using, Clinical Practicum, Nursing Student


วารสารอื่นๆ

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

20 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1670
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113