วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2559

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS312
ศศิรดา แพงไทย บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
7
CAS313
พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ การศึกษากับอาเซียน
12
CAS314
ชีวิน อ่อนละออ ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารการศึกษา
21
CAS315
กุหลาบ ปุริสาร การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
26
CAS316
พรสุข พัฒเพ็ง การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
34
CAS317
จุติพร เวฬุวรรณ การพัฒนาแนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
41
CAS318
ประเณจตรี คงงาม ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
48
CAS319
กาญจนา ศรีผักหอม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
59
CAS320
สุพัฒน์ ศรีกงพาน แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
83
CAS321
จุติพร เวฬุวรรณ รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราชกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
93


ทั้งหมด 15 ฉบับ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2559