...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 23บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รวิสรา จิตรบาน
CAS1214
คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
1
เพ็ญศิริ จันทร์แอร์
CAS1215
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : การนวดจัดกระดูกข้อเข่าของหมอประเมิน เถิงนำมา
10
วรญา โรจนาปภาพร
CAS1216
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
19
วุฒิชัย โยตา
CAS1217
The Effect of Group Counseling using Eclectic on World Health Organization Quality of Life Brief – Thai of Health Professionals in COVID-19 Situation
29
นฤชิต แสนปากดี
CAS1218
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยอัตลักษณ์ชาวผู้ไท บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
38
บุญนำ บุญภักดี
CAS1219
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการเล่านิทานแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
44
กนิษฐา ศรีเอนก
CAS1220
ความคงทนในการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
54
จิราพร วิชระโภชน์
CAS1221
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
62
สถิตย์ กุลสอน
CAS1222
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ที่เรียนผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปกับแบบบรรยาย
72
ศิริวิมล หล้าป้อม
CAS1223
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
80
รัตนา สิทธิอ่วม
CAS1224
ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทเอกชน : มุมมองของนักบัญชีไทย
88
สมฤกษ์ กาบกลาง
CAS1225
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
96
ประภาพรรณ กัณทวงษ์
CAS1226
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการก้าวสู่ยุค Digital HR
106
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1227
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และการใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
115
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1228
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
สุจันทร์ญา อุปแก้ว
CAS1229
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
132
บังอร ศรีสงคราม
CAS1230
ประสิทธิพลของโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าด้วยการส่องกล้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่น
139
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
CAS1231
กลยุทธ์การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดขอนแก่น
149
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1232
ระดับของการรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
156
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1233
การประเมินโครงการ
166
วารุณี มิหิม
CAS1234
ผลของกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (CSR) เสริมด้วยการตั้งคำถามตามกลวิธีคิว เอ อาร์ ต่อความสามารถ ในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
174
มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
CAS1235
ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
182
ลัลน์ลนา สิงห์จานุสงค์
CAS1236
ภาวะผู้นำกับการก้าวทันยุคนวัตกรรมใหม่
189