...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 42บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ดร.พิชัย สารภักดิ์
CAS580
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
127
RHEA MAR KEITH ON-POO
CAS536
Automation system: a process innovation technology for sugar cane industry
127
ดร.ชีวัน ทองสอดแสง
CAS537
แนวทางการพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
2
รุ่งโรจน์ พรขุนทด
CAS538
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น
11
ปานศิริ พูนพล
CAS539
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น
23
ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ
CAS540
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
35
สุนทรี ธารงโสตถิสกุล
CAS541
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดพหุประสาทสัมผัสสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา
49
ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
CAS542
ปัจจัยคัดสรรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
65
วันทนา สิงห์นา
CAS543
ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่อ มโนมติ ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
80
Dr. Marilou M. SAONG
CAS544
Occupational Health and Safety Needs of Employee s in an Academic Institution in Baguio City
127
ดร.ธีระเดช จิราธนทัต
CAS545
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชา ED 201หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
94
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
Mr. Atthasit Ketkumbonk
CAS547
The Use of Minimal pairs to develop Thai students’ abilities to produce English consonant sounds
127
น้าฝน พรมประราบ
CAS548
ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร 5E เสริมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ต่อมโนมติการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
117
ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์
CAS549
การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก โดยน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
127
ดามพ์ นาคอก
CAS550
การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
127
Dr. Prakorb Phon-ngam
CAS551
Interlanguage consonant production of Thai – Loei and Lao second language learners of English
127
Dr. Kularb Purisarn
CAS552
The Phenomenon on the 21rd Dhamma Discipline At Sawang Phochai Temple, Mahasarakham province, Thailand
127
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
CAS553
การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาภาวะผู้นาและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
127
Asst. Prof. Dr. Sumalee Sriputtarin
CAS554
Results of “Learning Reduction-Learning Activity Increased” in Enhancing English Knowledge of Prathomsuksa 5 – 6 Students of Bann Chaisri School, Banpaeng District, Nakhon Phanom Province
127
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS555
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
127
ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS556
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
127
ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย
CAS557
รูปแบบการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง) โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
127
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
CAS558
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
127
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
CAS559
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
127
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS560
บทความเชิงวิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี
127
นงค์นุช ไพบูลย์
CAS561
การพัฒนาสื่อนำเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ
127
พงศกร ทวันเวช
CAS564
แอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน
127
กิตติพงค์ อาจหาญ
CAS566
การวิเคราะห์การจัดการระบบทำความเย็นขนาดใหญ่
127
สุวิทย์ ขุนอยู่
CAS567
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
127
พงศกร ทวันเวช
CAS568
การพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อการจัดการร้านปรานิสาสปา
127
Ratiporn Patcharasopak
CAS569
Evaluation of pharyngeal airway dimension changes after bimaxillary surgery in a group of Thai patients using cone-beam computed tomography
127
ทพญ.ทัชฌา ชัยตระกูลทอง
CAS570
วิตามินซียับยั้งการหายของแผลจากเซลล์ไฟโบรบลาสจากเหงือกในห้องปฏิบัติการ
127
Siripaporn Salao
CAS571
Manipulation and Influencesin the Translation of Erotic Fiction “Fifty Shades Trilogy”
127
Theary Sor
CAS572
An Error Analysis of English Composition Written by Cambodia and Thai Grade twelve Students
127
Samnang Voun
CAS573
A Contrastive Analysis of Passive Voice Errors in English Paragraph Writing Made by Cambodian and Thai EFL University Students
127
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส
CAS574
รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ
127
Kotaro Minamikawa
CAS575
Decreasing Voting Turnout and Increasing Youth Population in Cambodia
127
แสงโสม อมรรัตนพงศ์
CAS577
รูปแบบของ APEC Digital Opportunity Center: ADOC เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในประชาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127
Engr. Javier Herminio D. Bautista
CAS578
Voluteering motivations and outcomes among students of a higher education instituiton in Baguio city, PhilIppines
127
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุรชัย
CAS581
การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
127
พรทิวา พระวงษ์
CAS582
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
127