...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 40บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธนบดี ฉายาพันธุ์
CAS633
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาป่าปรงพันปี ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1
มาณวิกา ฉายาพันธุ์
CAS634
การยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น
14
ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา
CAS654
การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองฮี ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
29
อารีย์ นัยพินิจ
CAS675
แผนพัฒนาการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก V Plus By V Nat
40
เอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ
CAS676
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาไทยชั้นอุดมศึกษา
47
ภรณ์กวินท์ อัครบวรเกียรติ
CAS677
ทักษะทางการเงินกับครัวเรือนไทยที่มีหนี้เกินตัว
62
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS678
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
71
สรวิชญ์ คงแสนคำ
CAS679
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
87
นิศา ภิรมย์ไกรภักดิ์
CAS680
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ จังหวัดขอนแก่น
100
ไชยยงค์ สืบสารคาม
CAS681
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
113
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS682
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
125
สุภาพร บุญหลัง
CAS683
การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
138
ทรงสุดา หมื่นไธสง
CAS684
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาพยาบาล
150
สุชาดา ลดาวัลย์
CAS685
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครู ของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
164
Nawamin Prachanant
CAS686
English Communication Strategies Employed by the Hotel Staff Members in Buriram Province
457
Thouch Sopheakvatey
CAS687
The Use of KWL Plus Strategy to Enhance Reading Comprehension for Grade 8 Cambodian Students
468
Souliyaphone Phorthilath
CAS688
Using Mind Mapping Technique to Improve English Writing Ability of Lao EFL College Students
480
อิทธิพล โฉมสุภาพ
CAS689
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
308
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
CAS690
รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรม และสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
332
สิรวิชญ์ ประทุมชัย
CAS691
การจัดการการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
351
นวพร วรรณทอง
692
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ของครูในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก
193
สุพัฒน์ เหล่าชัย
CAS693
แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูโดยใช้กิจกรรม “3 ป. ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปันน้ำใจ” นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
202
ภรภัทร สอนศรี
CAS694
ความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้ำพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย
207
คชาชาญ เงินชุ่ม
CAS695
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดูแลรักษาของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคจิต
216
พัทธนันท์ ศรีครรธรักษ์
CAS696
การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
230
กมลชนก นฤมล
CAS697
การศึกษาปริมาณทรานส์ฟอร์มมิ่งโกรทแฟคเตอร์-เบต้า1 ในเพลทเลทริชไฟบรินเมมเบรน ที่ผ่านการบีบอัดด้วยความร้อน
241
นฤมล นามวงษ์
CAS698
ผลของโปรแกรมฟื้นฟูการกลืนต่อความสามารถในการกลืนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาวะกลืนลำบาก
251
ฐาติมา เพชรนุ้ย
CAS699
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
262
ชุติพันธ์ุ ศรีนวกุลธรรม
CAS700
แนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดไม่ยากอย่างที่คิด
271
จิดาภา อุปรี
CAS701
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนประถมศึกษา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
277
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
Piyaporn Palakul
CAS703
The study of the skills of professional accountants based on International Education Standards for Professional Accountants of the undergraduate students of Bachelor of Accountancy Program at College of Asian Scholars
363
Tatsika Jarukamjorn
CAS704
Entry Mode Strategies and Foreign Subsidiaries’ Performance: the Empirical Evidence from a Retail Industry in Thailand
376
Pralong Krutnoi
CAS705
Application of Theory-Driven Evaluation to Develop and Evaluate The Student’s Democratic Personality Development Project in Schools under The Office of Basic Education Commission
391
Kularb Purisarn
CAS706
The Phenomenon on the 22nd Dhamma Discipline Seminar Project At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand
409
Surangrat Thongkorn
CAS707
The Association Analysis of Bisphenol A (BPA)-Responsive Genes and Dysregulated Genes in Autism Spectrum Disorder
421
Tipthida Pasachan
CAS709
In vitro Free radical scavenging activity and anti-hyperglycemic effect of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels in type 2 diabetic rats
436
Sonjai Chaibunruang
CAS710
Factors Affecting the Development of the Twenty-First Century’s Foreign Language Learning Potentialities of Higher Secondary Schoolstudents at Muangphonpittayakom School in Phon District, Khon Kaen Province
448
พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
CAS712
การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
181
กษม ชนะวงศ
CAS713
ผลของการบำบัดกลุ่มเล่าเรื่อง ความสุขของตนเอง เพื่อลดความเครียด และเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
323