...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564

จำนวนทั้งหมด 25 คน

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS1169
พลวัชร สำเรียนรัมย์ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ทางดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 13-15 ปี
1
CAS1170
พิสิฐ เทพไกรวัล บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10
CAS1171
เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
23
CAS1172
นพรัตน์ หิริโกกุล การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบร่วมมือ STAD ประกอบเกมและบัตรคำศัพท์ภาษาจีนร่วมกับ กระบวนการ E-PLC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่อง คำศัพท์ภาษาจีน YCT2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
33
CAS1173
เมทิชา สำราญเรียบ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ LT (learning together) ร่วมกับเทคนิค SQ3R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์วิชาภาษาจีน ตามรูปแบบกระบวนการ E-PLC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
42
CAS1174
จาฎุพจน์ เกตุสำเภา ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
52
CAS1175
ปิยวัฒน์ บุญโสม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ BBL เทคนิค Synectics เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่องทฤษฎีสี ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ โดย กระบวนการ E-PLC
65
CAS1176
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2563
74
CAS1177
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการให้ความเชื่อมั่นของทีม E-PLC และคุณภาพของผลลัพธ์ทางการศึกษาในสถานศึกษา
86
CAS1178
ชีวิน อ่อนละออ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
92
CAS1179
นพชัย คงเจริญ การพัฒนาระบบเฝ้าติดตามเครื่องขัดขาวในโรงสีข้าวโดยอาศัยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
102
CAS1180
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
CAS1181
จุฬาภรณ์ โสตะ การพัฒนา Soft Skill สำหรับผู้นำในสถานการณ์โควิด
123
CAS1182
กษม ชนะวงศ์ สุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุ: จงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน
131
CAS1183
ธิดาพร บุญเม่น การศึกษาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่ออาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ กรณีศึกษา: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
137
CAS1184
ประกอบ ผลงาม การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
149
CAS1185
Phyo Thiri Hlaing Service quality improvement of traditional automotive maintenance services in Yangon, Myanmar
163
CAS1186
Aniwat Kaewjomnong Digital Intelligence of Educational Personnel in Public Universities in 4 Southern Border Provinces during the COVID-19 Pandemic in Thailand
172
CAS1187
Kulkaruna Auefueklang The Effect of Using Videos Associated with Role Play on Enhancing English Speaking Ability of High School Students
184
CAS1188
Nattiwan Jindarungsakul Effects of Extensive Reading on Developing Grade 7 Students’ English Reading Comprehension and Learning Retention
195
CAS1189
Chartchanok Nanok Creative Leadership of Administrators in 21st Century Affecting Effectiveness of Private School under Khon Kaen Educational Area District Office 2
203
CAS1190
Kularb Purisarn The Guidelines for the Development of Ethics in Professional Learning Community (E-PLC) and Learners' Competency for Students at the Basic Education Level
213
CAS1191
Jocelyn L. Alimondo Distance Learning Education: From New Normal Challenges to Post-Pandemic Opportunities
226
CAS1192
Yoko Aihara Depressive symptoms in community-dwelling older adults before and during the 2019 coronavirus diseases (COVID-19) pandemic
236
CAS1193
Chun Hyunju A Study on the Status of Language and Cultural Exchange between Korea and Thailand: focusing on Literature Translation and Language Learning
246