วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1914170240.pdf

   หน้าที่ 78

ปิยวรรณ ถุงเงิน

CAS1602

ชื่อผู้วิจัย   ปิยวรรณ ถุงเงิน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อารีย์ นัยพินิจ²
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ภายใต้ภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT TO FORMULATE STRATEGIES FOR TRADITIONAL RETAIL BUSINESS UNDER CRISIS: CASE STUDY IN AREA AROUND KHON KAEN UNIVERSITY MUANG KHON KAEN DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกของผู้บริโภค การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมภายใต้ภาวะวิกฤติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกับผู้บริโภค และการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติให้อยู่ในรูปแบบของ Descriptive statistics และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือสินค้าในร้านมีให้เลือกหลากหลาย ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ คือร้านค้ามีการติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน และปัจจัยด้านบุคคล คือผู้ขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้บริการอย่างเต็มใจ (2) การปรับตัวของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ สินค้าที่นำมาจำหน่ายไม่เน้นสินค้าที่มีความหลากหลาย เนื่องจากอาจจะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมขาดทุนในส่วนของสินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการ การเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ เช่น พร้อมเพย์ และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีกครั้ง (3) กลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ภายใต้ภาวะวิกฤติ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก : การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค เพื่อรักษาฐานลูกค้าประจำให้คงอยู่ในระยะยาว กลยุทธ์เชิงแก้ไข : การนำเข้าเทคโนโลยีที่ช่วยบริหารจัดการร้านค้าปลีกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในร้านค้าปลีก และการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ กลยุทธ์เชิงป้องกัน : ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายคงที่ และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และกลยุทธ์เชิงรับ : การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
คำสำคัญ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก; การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม; กลยุทธ์ภายใต้ภาวะวิกฤติ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this study was to study the consumer’s decision factor in choosing a retail store service, adaptation of traditional retail operators and suitable strategies for traditional retail business under crisis. The sample group used in the study are consumers and traditional retailers in the area around Khon Kaen University. The tools used in this research are Questionnaires used to collect data on consumers and in-depth interviews used to collect data with traditional retail operators. By analyzing data obtained from questionnaire responses with a statistical package program in the form of descriptive statistics and analyzing data obtained from in-depth interviews with Content Analysis. The results showed that (1) Consumer’s decision factors for choosing retail stores are: Product factor which is a variety of products in the store to choose from. Physical evidence factor is that the store has clearly labeled the price of the product. And personal factors is that the seller has a good human relationship to be willing to serve. (2) Adjustment of traditional retail operators are as follow: products that are sold do not focus on a variety of products which may cause traditional retail operators to lose money on unwanted products. Adding payment channels through mobile banking services such as Prompt Pay and Having good human relations with consumers will impress consumers to come back to buy products again. (3) Appropriate strategies for running a traditional retail business under the crisis are as follow: SO strategies: building good relationships with consumers to maintain a loyal customer base in the long run. WO strategies: importing technology that helps manage retail stores with software packages to help reduce management problems within the retail store and increase selling channels through online channels. ST strategies: traditional retailers should reduce their fixed cost costs and understand the needs of consumers. And WT strategies: adapting to the changing conditions of events.
The purpose of this study was to study the consumer’s decision factor in choosing a retail store service, adaptation of traditional retail operators and suitable strategies for traditional retail business under crisis. The sample group used in the study are consumers and traditional retailers in the area around Khon Kaen University. The tools used in this research are Questionnaires used to collect data on consumers and in-depth interviews used to collect data with traditional retail operators. By analyzing data obtained from questionnaire responses with a statistical package program in the form of descriptive statistics and analyzing data obtained from in-depth interviews with Content Analysis. The results showed that (1) Consumer’s decision factors for choosing retail stores are: Product factor which is a variety of products in the store to choose from. Physical evidence factor is that the store has clearly labeled the price of the product. And personal factors is that the seller has a good human relationship to be willing to serve. (2) Adjustment of traditional retail operators are as follow: products that are sold do not focus on a variety of products which may cause traditional retail operators to lose money on unwanted products. Adding payment channels through mobile banking services such as Prompt Pay and Having good human relations with consumers will impress consumers to come back to buy products again. (3) Appropriate strategies for running a traditional retail business under the crisis are as follow: SO strategies: building good relationships with consumers to maintain a loyal customer base in the long run. WO strategies: importing technology that helps manage retail stores with software packages to help reduce management problems within the retail store and increase selling channels through online channels. ST strategies: traditional retailers should reduce their fixed cost costs and understand the needs of consumers. And WT strategies: adapting to the changing conditions of events.
Keyword Decision making in choosing a retail store; Adaptation of traditional retail stores; The strategy under crisis