วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     677836731.pdf

   หน้าที่ 121

ชาญยุทธิ์ วงคุย

CAS1613

ชื่อผู้วิจัย   ชาญยุทธิ์ วงคุย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2, กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DIGITAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING EFFECTIVENESS OF TEACHER€?S PERFORMANCE IN SECONDARY SCHOOLS KHONKAEN SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา; ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Digital Leadership of School Administrators; Performance Effectiveness of Teachers