วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     711830656.pdf

   หน้าที่ 238

ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์

CAS1615

ชื่อผู้วิจัย   ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสร้างชุดสื่อวิดีทัศน์เรื่อง การพับผ้าเช็ดปากเพื่อพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF THE INSTRUCTIONAL NAPKIN FOLD LEARNING MEDIA OF ORAL PRESENTATION SKILLS OF FOURTH YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT LOEI RAJABHAT UNIVERSITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดสื่อวิดีทัศน์เรื่อง การพับผ้าเช็ดปากเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดสื่อวิดีทัศน์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสื่อวิดีทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดสื่อวิดีทัศน์เรื่อง การพับผ้าเช็ดปาก ที่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) แบบวัดความรู้ขั้นตอนการพูดนำเสนอ และแบบวัดความรู้คำศัพท์และสำนวนการพับผ้าเช็ดปาก และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสื่อวิดีทัศน์ ระเบียบวิธีวิจัยใช้การศึกษาเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ค่า p-value ที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดสื่อวิดีทัศน์ เท่ากับ 80.1/82.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน ( =103.4 SD =13.2) โดยใช้ชุดสื่อวิดีทัศน์สูงกว่าก่อนเรียน ( = 89.5 SD =17.1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดสื่อวิดีทัศน์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคู่มือชุดสื่อวิดีทัศน์ ด้านVDO/ YouTube/ QR Code พร้อมภาพประกอบและเสียงสองภาษา (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ชุดสื่อวิดีทัศน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อค้นพบที่สำคัญในงานวิจัยนี้คือ การได้เรียนรู้จากสื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบทเรียน การมีส่วนร่วมในการเลือกรูปแบบการพับผ้าเช็ดปากที่นำเสนอด้วยตนเอง และการนำสื่อไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมถึงการกระตุ้นแรงจูงใจ ความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ของนักศึกษา
คำสำคัญ ชุดสื่อวิดีทัศน์; การพับผ้าเช็ดปาก; ทักษะการพูดนำเสนอ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1) to develop the instructional napkin fold learning media of oral presentation skills according to 75/75 criteria, 2) to compare the English achievement of English majors students, before and after learning through the instructional napkin fold learning media, and 3) to study English majors students’ satisfaction towards the instructional napkin fold learning media. The sample was 40 fourth-year English majors students at Loei Rajabhat University who registered in English for Hotel Course in the first semester in the academic year 2021 obtained by purposive sampling. The research instruments were: 1) the instructional napkin fold learning media according to 75/75 criterion, 2) English proficiency test form of process of oral presentation, 3) vocabulary and expressions of napkin fold, and 4) the satisfactory questionnaire towards the instructional napkin fold learning media. The methodology was applied with a quantitative study. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, and p-value at .05 level.
The research revealed the following results:
1. The efficiency of the instructional napkin fold learning media of speaking skills was of 80.1/82.5 which higher than 75/75 criterion.
2. English oral presentation skills of the students after learning through the instructional napkin fold learning media ( = 103.4 SD =13.2) was significantly higher than what they had before ( = 89.5
SD = 17.1) at .05 level.
3. The students’ satisfaction towards the instructional napkin fold learning media under 3 aspects: the instructional napkin fold learning media manual book, VDO)/ YouTube/ QR Code with pictures illustrations, and audio (English-Thai) and the benefit from learning the instructional napkin fold learning media was at a very high level.
Importantly, the research findings also found that learning from appropriate media and in accordance with the lessons, participating in selecting the patterns of napkin fold by self-presented, and using the media as students’ prototype in learning and practicing. These were the important factors to help improve oral presentation skills, including activating motivation, interest, and enjoyment of students’ learning.
The purposes of this research were: 1) to develop the instructional napkin fold learning media of oral presentation skills according to 75/75 criteria, 2) to compare the English achievement of English majors students, before and after learning through the instructional napkin fold learning media, and 3) to study English majors students’ satisfaction towards the instructional napkin fold learning media. The sample was 40 fourth-year English majors students at Loei Rajabhat University who registered in English for Hotel Course in the first semester in the academic year 2021 obtained by purposive sampling. The research instruments were: 1) the instructional napkin fold learning media according to 75/75 criterion, 2) English proficiency test form of process of oral presentation, 3) vocabulary and expressions of napkin fold, and 4) the satisfactory questionnaire towards the instructional napkin fold learning media. The methodology was applied with a quantitative study. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, and p-value at .05 level. The research revealed the following results: 1. The efficiency of the instructional napkin fold learning media of speaking skills was of 80.1/82.5 which higher than 75/75 criterion. 2. English oral presentation skills of the students after learning through the instructional napkin fold learning media ( = 103.4 SD =13.2) was significantly higher than what they had before ( = 89.5 SD = 17.1) at .05 level. 3. The students’ satisfaction towards the instructional napkin fold learning media under 3 aspects: the instructional napkin fold learning media manual book, VDO)/ YouTube/ QR Code with pictures illustrations, and audio (English-Thai) and the benefit from learning the instructional napkin fold learning media was at a very high level. Importantly, the research findings also found that learning from appropriate media and in accordance with the lessons, participating in selecting the patterns of napkin fold by self-presented, and using the media as students’ prototype in learning and practicing. These were the important factors to help improve oral presentation skills, including activating motivation, interest, and enjoyment of students’ learning.
Keyword The Instructional Learning Media; Napkin Fold; Oral Presentation Skills