วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     677753994.pdf

   หน้าที่ 15       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

CAS1597

ชื่อผู้วิจัย   ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE RESULT OF USING THE 7-7 INSTRUCTIONAL MODEL FOR ENHANCING CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING (CTPS) TO NURSING PRACTICE IN CLINIC FOR STUDENT NURSES
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลบนคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 และ 3) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาพยาบาลต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีการศึกษา 2566 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม จำนวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 8 คน ดำเนินการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล และแนวคำถามเจตคติต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน7-7 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีแบบอิสระและไม่อิสระต่อกัน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มทดลองมีระดับความสามารถในการใช้กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล หลังได้รับการใช้รูปแบบการเรียนการสอน7-7 สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ7-7 (t=9.320, Sig.=.000) 2) กลุ่มทดลองมีระดับความสามารถในการใช้กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล สูงกว่ากลุ่มควบคุม (t=8.093, Sig.=.000) และ
3) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 โดยสะท้อนว่าส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถวางแผนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับกรณีตัวอย่างมากที่สุด
คำสำคัญ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7; การคิดเชิงวิพากษ์; การแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล; นักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aims to 1) compared the ability to use critical thinking processes to solve nursing problems of experimental groups before and after using the 7-7 Instructional Model for enhancing Critical Thinking and Problem Solving (CTPS) to Nursing Practice in Clinic for Student Nurses 2) compared ability to apply CTPS between experimental and control groups after using the 7-7 Instructional Model and 3) studied the attitude of nurse students in 7-7 Instructional Model. The sampling included Nursing Students, the 3rd year, College of Asian Scholars. Study year 2023 has been based on cluster randomization, 16 people, divided into groups, 8 people conducting in quasi-experimental research, two groups. There were controlled and experimental groups. The experimental group was tested the ability to use CTPS pre- post using the 7-7 Instructional Model, and compared the ability to CTPS after using the 7-7 Instructional Model between the experimental group and the control group. The research tools were used include: Assessment of ability to use CTPS, and questions about attitudes towards using the 7-7 Instructional Model. Data were analyzed by using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, paired t test, independent t test and content analysis. The results of the research found that 1) the experimental group had a high level of ability to use CTPS after received the use of the 7-7 Instructional Model, and higher than before using the model (t=9.320, Sig.=.000). 2) The experimental group had a level of ability to use CTPS higher than the control group (t=9.320, Sig.=.000) and 3) students had a good attitude towards the 7-7 Instructional Model, reflecting that it promotes a systematic attachment process and be able to plan nursing care that is most appropriate for the sample case.
This study aims to 1) compared the ability to use critical thinking processes to solve nursing problems of experimental groups before and after using the 7-7 Instructional Model for enhancing Critical Thinking and Problem Solving (CTPS) to Nursing Practice in Clinic for Student Nurses 2) compared ability to apply CTPS between experimental and control groups after using the 7-7 Instructional Model and 3) studied the attitude of nurse students in 7-7 Instructional Model. The sampling included Nursing Students, the 3rd year, College of Asian Scholars. Study year 2023 has been based on cluster randomization, 16 people, divided into groups, 8 people conducting in quasi-experimental research, two groups. There were controlled and experimental groups. The experimental group was tested the ability to use CTPS pre- post using the 7-7 Instructional Model, and compared the ability to CTPS after using the 7-7 Instructional Model between the experimental group and the control group. The research tools were used include: Assessment of ability to use CTPS, and questions about attitudes towards using the 7-7 Instructional Model. Data were analyzed by using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, paired t test, independent t test and content analysis. The results of the research found that 1) the experimental group had a high level of ability to use CTPS after received the use of the 7-7 Instructional Model, and higher than before using the model (t=9.320, Sig.=.000). 2) The experimental group had a level of ability to use CTPS higher than the control group (t=9.320, Sig.=.000) and 3) students had a good attitude towards the 7-7 Instructional Model, reflecting that it promotes a systematic attachment process and be able to plan nursing care that is most appropriate for the sample case.
Keyword The 7-7 Instructional Model; Critical Thinking; Problem Solving; Student Nurses


วารสารอื่นๆ

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

19 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1597
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15