วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

วารสารอื่นๆ

1322 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ชัยวัฒน์ วัลละภา
CAS001
การพัฒนาระบบวารสารx
0
นำพล แปนเมือง
ศรัญญา วิระตา
CAS1281
asdfasdfsfasdf
ถนิมนันท์ กล้วยไม้
CAS1542
การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสำหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี
0
สุภาวดี แซ่ตั้ง
ชัยวัฒน์ วัลละภา
0
ไฟล์วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
9
0
ชื่อวารสาร
0
ปวีณา เจริญภูมิ
CAS302
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
22
8
0
ccc
0
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
CAS344
อุดมศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
0
fds
0
ประภัสสร สมอออน
CAS300
ความเป็นอิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพในการสอบบัญชี
7
กระแส ชนะวงศ์
CAS301
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่
13
ศิริรัตน์ พิมณาคุณ
CAS303
การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
31
จีราพร นักปราชญ์
CAS304
การบริหารความหลากหลายของบุคคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 25
39
Sonjai Chaibunruang
CAS305
A Review of Grammar and Mechanics for Writing Benefits
48
ดาวรุ่ง คำวัตร
CAS306
การพัฒนารูปแบบการพึ่งตนเองในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านลอมไผ่ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
66
แสงเดือน คงนาวัง
CAS307
การพัฒนารูปแบบการนิเสศ ติดตามประเมินผลงานวิชาการ ของสถานศึกษาโดยใช้บันไดการพัฒนา 5 ขั้น (AKACMEA)
75
เบญจรงค์ ศรีสุระ
CAS308
กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจการดูแลสุขภาพตนเองใน ผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อม บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
86
มยุรีย์ ไชยสันต์
CAS309
การใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
98
ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล
CAS310
หลักการบริหารตนให้มีความสุขในยุค AEC
108
พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญโญ
CAS311
การสร้างขวัญและกำลังในใจการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุธรรม
119
ศศิรดา แพงไทย
CAS312
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
7
พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
CAS313
การศึกษากับอาเซียน
12
ชีวิน อ่อนละออ
CAS314
ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารการศึกษา
21
กุหลาบ ปุริสาร
CAS315
การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
26
พรสุข พัฒเพ็ง
CAS316
การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
34
จุติพร เวฬุวรรณ
CAS317
การพัฒนาแนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
41
ประเณจตรี คงงาม
CAS318
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
48
กาญจนา ศรีผักหอม
CAS319
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
59
สุพัฒน์ ศรีกงพาน
CAS320
แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
83
จุติพร เวฬุวรรณ
CAS321
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราชกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
93
คนิตลดา ณะศรี
CAS322
การบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำวัฒนธรรมของชาวอีสาน
101
ศิริพร น้อยวงศ์
CAS443
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจค้าปลีกไทย : กรณีศึกษาบริษัท บิ๊กซุปเปอร์ถูก จำกัด
115
สมใจ มณีวงษ์
CAS323
ปัจจัยที่ส่งผลต่อตวามสำเร็จในการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สู่การปฏิบัติของโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
111
ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์
CAS324
ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
122
ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ
CAS325
คุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
127
กระแส ชนะวงศ์
CAS326
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน และต่อเนื่องของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
127
พรเพ็ญ สมบัติมาก
CAS327
การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
7
เสาวนีย์ สุวรรณวงค์
CAS328
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
14
ปราณปรียา ทรงศรี
CAS329
การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
22
วิลาวรรณ ชาวดง
CAS330
การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
37
ภมร สุรพงษ์รัตน์
CAS331
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนดรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
46
Gawisarar Nilmongcol
CAS332
Foreign Language Skills and Content Needed to Be Used in Hotels in Khon Kaen Province, Thailand
56
วิยะดา กองจันทร์ดี
CAS333
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
66
Mithsy Syhachack
CAS334
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ และแนวทางส่งเสริมธุรกิจการเกษตร ขนาดกลางและขนาดย่อม เมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว
74
Chotchung Phombut
CAS335
การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
85
Sirivadee Thaisamak
CAS336
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
96
Chaiwichit Phairintrapha
CAS337
กระประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
107
ศิริวัฒน์ สาระเขตต์
CAS338
การประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
118
สุกิจจา จันทะชุม
CAS339
เลี้ยงลูกอย่างไร? ให้คิดเป็นทำเป็น
127
พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)
CAS340
พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
127
กุหลาบ ปุริสาร
CAS341
ภาวะผู้นำที่ทรงพลัง (Resonant Leadership)
7
บุรัญชัย จงกลนี
CAS342
หลักศีล ข้อธรรม ที่สำคัญในการทำงาน
17
อรรณพ จิตการุณ
CAS343
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
19
Suwit Laohasiriwong
CAS345
Public Participation in Biotechnology Decision Making
11
ชัยณรงค์ ทรงสังข์
CAS346
โรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
ประวิต เอราวรรณ์
CAS347
แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) : การสร้างการเรียนรู้ และการสะท้อนกลับในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ
0

CAS348
ADOC 2.0 WEEK 2009 "Your Country Here" OCTOBER 2009
33

CAS349
What are the Similarities and differences between the Common law and Civil Law Systems and is it possible for the two systems to merge into one?
41
สุวิทย์ ขุ่นอยู่
CAS350
ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใช้เว็บเซอร์วิส
48
ภูมิ โชคเหมาะ
CAS351
มาตรการในการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
54
กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
CAS352
การรักษาตามแนวพระพุธไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาของชุมชนกลุ่มภาษาเขมรในจังหวัดสุรินทร์
58
Kasom Chanawongse
CAS353
Best Practices of Measures for the Aged in Khon Kaen
7
ฐานิกา บุษมงคล
CAS354
การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดของเมสัน
28
รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์
CAS355
ความเครียดและความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลเผชิญในการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย
40
ณัฐชยา คำบัว
CAS356
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านแฟมิลี่มาร์ท ในเเขตเทศบาลนครขอนแก่น
46
วิยะดา กองจันทร์ดี
CAS357
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น
57
ทัศนีย์ จิตต์ทองกุล
CAS358
สาเหตุและปัญหาของแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวัน
65
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
CAS359
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ของโรงเรียนในฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
77
เล็ก พงษ์สมัครไทย
CAS360
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช
90
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS361
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
9
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
CAS362
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้
14
วัลลภ สุรทศ
CAS363
ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
21
คณิต เจตน์วิทยาชาญ
CAS364
การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
30
ธัญญลักษณ์ วงศ์วีระชัย
CAS365
การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่เปิดบริการเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย
40
อดิเรก นารถเหนือ
CAS366
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอำเภอพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
55
ฐิยาภา มุขวัณโน
CAS367
ศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา
64
มณีรัตน์ แสนยะมูล
CAS368
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน
71
แสงจันทร์ นารถเหนือ
CAS369
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
81
เล็ก พงษ์สมัครไทย
CAS370
การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป พรกุล
89
กุหลาบ ปุริสาร
CAS371
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)
8
กิตติคุณ บุญมา
CAS372
พฤติกรรมการเลือกเช่าที่พักอาศัยที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการของประชาชนในนจังหวัดนครสวรรค์
23
พรพิทย์ เจษฎาธนบดี
CAS373
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
32
ประภาพร โพธิ์ไพร
CAS374
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน ในกลุ่มตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
38
สุวิทย์ ขุนอยู่
CAS375
ระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการโดยใช้เว็บเซอร์วิสสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
44
วชิรา จันทร์คายโคตร
CAS376
การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2556
54
ชิตพล ปะนันตา
CAS377
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหนองสองห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
62
สุดารัตน์ ศรีอุดม
CAS378
การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านกอก อำเภอศรีฐาตุ จังหวัดอุดรธานี
71
ธนา เทียนจิตรเพ็ชร
CAS379
ความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้นำกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์
81
มะลิ วัฒนาอุดมชัย
CAS380
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้สื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น
89
กวิสรา นิลมงคล
CAS381
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันคริสต์มาส ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จังหวัดขอนแก่น
96
พิทยาพล บุตรวิชา
CAS382
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
103
สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
CAS383
ความรู้ความเข้าใจของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยบัณฑิตเอเขีย จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
113
ศิรินภา คำวิเศษ
CAS384
การบริหารจัดการด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนครสวรรค์
119
สวิตา อ่อนละออ
CAS385
การจัดการความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น
127
ฐานิกา บุณมงคล
CAS386
หนังสือปริทรรศน์ ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
127
นฤมล สินสุพรรณ
CAS389
เรามาดูแลสุขภาพตามหลักธรรมชาติกันเถอะ
8
มะลิ วัฒนาอุดมชัย
CAS390
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันสร้างสรรค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น
15
คนิตลดา ณะศรี
CAS391
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
21
ปาริชาต ต่ายเพ็ง
CAS392
สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในนครสวรรค์
32
ประเวศ เหมะ
CAS393
การบริหารงานบุคคลที่มีต่อกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานไปรษณีย์เขต 6
42
ทิพมาศ คุ้มตีทอง
CAS394
ความสัมพันธ์ของรายงานทางการเงินที่มีต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์
51
รุ่งนภา คำกอง
CAS395
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
60
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS396
การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
68
แสงโสม อมรรัตนพงศ์
CAS397
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
78
ศิริพร น้อยวงศ์
CAS398
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
87
ปิยาภรณ์ พละกุล
CAS399
การศึกษาระดับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น
94
พีระวัฒน์ ขาวสิทธิวงษ์
CAS400
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
103
สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
CAS401
ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ ด้านสังคมและด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2555
111
พงศกร ทวันเวช
CAS402
การศ฿กษาอัตลักษณ์ เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
120
นฤมล สินสุพรรณ
CAS403
สัมฤทธิ์ผลในการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัยอีสาน การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
127
ฐานิกา บุษมงคล
CAS404
หนังสือปริทรรศน์ องค์การเพื่อการเรียนรู้ โดยผู้ช่วยศาสตรจจารย์ ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์
127
นฤมล สินสุพรรณ
CAS405
ผู้นำทางการแพทย์และสาธารณสุข
7
กุหลาบ ปุริสาร
CAS406
รูปแบบการบริหารเครือข่ายพุทธบริษัทที่มีประสิทธิผล และปรากฏการณ์การจัดงานสัมมนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 18 ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย จ.มหาสารคาม ปี 2557
12
สุธรรม ใหม่อ่อน
CAS407
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
22
ธนวิกร สว่างศรี
CAS408
การประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านวัดผลประเมินผล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
30
ณัฐพงศ์ หอวิจิตร
CAS409
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายยาที่ศูนย์อาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39
วิศรุต พัฒน์ดำรงจิตร
CAS410
การเพิ่มรายได้โรงแรมคุณตอง จังหวัดขอนแก่น
44
นิพนธ์ แจ่มจำรัส
CAS411
รูปแบบการบริหารโรงเรียนองค์การวิชาชีพ ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกาาโรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดชลบุรี
50
ทัศนา คุณวุฒิ
CAS412
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
58
สายทอง พละการ
CAS413
แนวทางการบริหารงบประมาณทางด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดขอนแก่น
66
นิภาพร สายประดิษฐ์
CAS414
สภาพปัญหาและแนวทาง การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สหวิทยาเขต น้ำพอง-กระนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25
76
พรทิวา พระวงษ์
CAS415
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในจัวหวัดขอนแก่น
84
สิทธิศักดิ์ ควรรณสุ
CAS416
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน จำกัด สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
89
นฤมล สินสุพรรณ
CAS417
คุณค่าแห่งชีวิต
8
ธนวิกร สว่างศรี
CAS418
การพัฒนารูปแบบการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำำ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล
13
จีระนันท์ ชัยจิตร
CAS419
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
22
จุฑามาศ แก้วละมูล
CAS420
การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว (พ.ศ. 2547 และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2551)
34
เอกรักษ์ สารปรัง
CAS421
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
43
กษม ชนะวงศ์
CAS422
ผลลัพธ์และผลกระทบการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
51
เบญจวรรณ ค่อนดี
CAS423
การพัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
60
จักรกฤษณ์ ป๋อพริ้ง
CAS424
ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการส่งซ่อมและเคลมสินค้า
68
นิกัญชลา ล้นเหลือ
CAS425
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ และการจัดกิจกรรมดครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
75
นฤมล สินสุพรรณ
CAS426
สัมฤทธิ์ผลในการศึกษาดูงาน มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
85
อรรถกร สุ่มแก้ว
CAS427
ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการผลิตวิทยานิพนธ์ผ่านเครอข่ายอินเทอร์เน็ต
95
หลี่ เจียนหมิง
CAS428
การจัดการการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผู้บริโภค จังหวัดนครสวรรค์
104
สมศรี พิณเกษม
CAS429
บทบาทการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
112
ดวงนภา ปาธรรม
CAS430
ระดับความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
25
พัชรินทร์ โม้เปาะ
CAS431
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 4 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
36
จิรัชยา ชัยลา
CAS432
การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการระดับปฐมวัย ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
43
โสภา ภูสำเภา
CAS433
การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
51
สายัณ แสนสุนนต์
CAS434
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียน ในอำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
60
อภิชัย พลพิทักษ์
CAS435
การพัฒนาเสริมสร้างวินัยต่อตนเองด้านการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
67
นลินี สำนักวงศ์
CAS436
สภาพการบริหารจัดการคนเก่งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
74
ทนุภา สายทิทย์
CAS437
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
82
พรสวรรค์ ขันเงิน
CAS438
การดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเปีอย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
91
ศราวุธ นาเสงี่ยม
CAS439
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้้นำทางวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สหวิทยาเขต น้ำพอง - กระนวน
97
แทนไท ไชยสาร
CAS440
กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมหลังคาเหล็ก (สาขาขอนแก่น)
105
ณัฐพงษ์ สุขปัญญา
CAS441
กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด นกแขกก่อสร้าง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
118
ดร.สุพิศ ผ่องศิริ
ดร.สุพิศ ผ่องศิริ
อมรรัตน์ กวยแก้ว
CAS444
การจัดการความเครียดของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
122
ณัฐฌา ขำศิริ
CAS445
วิกฤตการศึกษากับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
67
ดร.สุพิศ ผ่องศิริ
ดร.สุพิศ ผ่องศิริ
CAS1486
พุทธจิตวิทยาและกลยุทธ์ของคฤหัสถ์ธรรมฑูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
0
กนกอร บุญมี
CAS447
วารสารบัณฑิตเอเซีย
85
วรากร ตันฑนะเทวินทร์
CAS449
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
46
นายวิระเดช นารินทร์
CAS450
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร: กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรยั่งยืน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
0
พระวุฒิพงษ์ เพียรภูเขา
CAS451
มุมมองด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
0
เสกสรรค์ สนวา
CAS453
การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็นพลเมือง
0
พวงสุดา แสนพันศิริ
CAS455
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
0
สจี กุลธวัชวงศ์
CAS456
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี
0
ธมตญา นาเมืองรักษ์
CAS458
แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
0
อุมาพร ภูศรีโสม
CAS459
วัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
0
รุจิรา
CAS460
การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
0
จินณพัษ ปทุมพร
CAS462
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในการใช้บริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพในหัวหิน ประเทศไทย
0
นายวุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์
CAS465
กลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตภาคเหนือ
0
นายเอกวิน สาลีรัมย์
CAS466
การศึกษาปัญหาการบริหารงานโรงเรียนสอนคนตาบอด สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามทัศนของครู
0
รติพร มีชัย
CAS467
ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
0
นางสาวนวพร วรรณทอง
CAS468
การส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์
127
สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์
CAS470
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
ลดาวรรณ สุระนรากุล
CAS471
การจัดการต้นทุนของฟาร์มไก่งวงในจังหวัดนครพนม
0
ชิดชไม วิสุตกุล
CAS1502
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา
11
บุษบา บัวพรม
CAS476
กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
0
นางสาวจิราพร ผุยผง
CAS477
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
0
นายคมชาญ ไชโยแสง
CAS478
ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของวัยรุ่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
0
โยธิน สิงห์คำ
CAS479
การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
0
เพลินพิศ สิงห์คำ
CAS480
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
0
นัยนา บุญหล้า
CAS481
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี
0
เสาวลักษณ์ แย้มตรี
CAS482
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
นางสาวสุกัญญา วัดตอง
CAS498
ประสิทธิผลของโปรแกรมการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกต่อการฟื้นตัวในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัว โรงพยาบาลขอนแก่น
0
ดร.กุหลาบ ปุริสาร
CAS483
ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาคุณหมอแมกไซไซ ศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์
19
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์
CAS484
นโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ และประกันสุขภาพของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน
7
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ
CAS485
บทเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตําบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา
25
แทน พมสิริ
CAS486
ความพร้อมในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ 4 อำเภอในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
37
ปรัชญา ธรรมกุล
CAS487
การพัฒนาการให้บริการบัตรออมสินวีซ่า เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
57
ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์
CAS488
ข้อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นำมุ่งสู่ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
77
พรเพ็ญ สมบัติมาก
CAS489
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
92
พรเพ็ญ สมบัติมาก
CAS490
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ I-K-W-L เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
101
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS491
ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีข้อพิพาทระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาจารย์ของสถาบัน
110
วีระเดช นารินทร์
CAS492
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร: กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรยั่งยืน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
127
วิศรุต ศรีประเสริฐ
CAS493
ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
127
ญาณี ศรีประเสริฐ
CAS494
ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
127
ดร.สุชาติ บางวิเศษ
CAS495
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น : บทบาทการจัดกิจกรรม การปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมโม) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน
127
ทัศนีย์ สมซาง
CAS496
จตุมิติที่สำคัญของความพึงพอใจในงาน: มุมมองของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่
127
นางสาวรติพร มีชัย
CAS497
หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
0
นางสงกรานต์ ลาพิมล
CAS499
การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
0
พิศโสภา ทีฆาวงค์
CAS500
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
0
แก้วตา ผิวพรรณ
CAS501
การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
0
อัญชลี ชัยศรี
CAS502
การท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดชัยภูมิ
0
ภราดร ชินสอน
CAS505
-
0
สัญญา เนียมเปรม
CAS507
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
พริมสุจี อมตธงไชย
CAS509
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
0
พันตำรวจเอก บัณฑิต พุทธลา
CAS510
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
0

CAS511
0
ดร.พิชัย สารภักดิ์
CAS580
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
127
ชูชาติ รูปงาม
CAS513
การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
0
นางสาววิชญาพร พรมสุริย์
CAS516
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
0
วิรัชดา ทานิล
CAS518
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
0
ประชา ตรีศรี
CAS519
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
0
ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS520
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
อาบจิตร กอมาตย์
CAS521
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
0
รวัฒน์ มันทรา
CAS522
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
0
เต็มดวง ทบศรี
CAS523
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิด ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0
กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์
CAS524
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
ลัลน์ลลิน ศรีทองอร่าม
CAS525
การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนปรับฐานคิดเชิงบวก
0
วิชัย สุระเสน
CAS526
กระบวนการจัดการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดย การพึ่งตนเอง การสร้างเสริมความสุขและความรอบรู้ทางสุขภาพแบบองค์รวม บ้านมาลา ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
0
หฤทัย สิงหกุล
CAS527
ประสิทธิภาพลดการอักเสบ ในผู้ป่วยสูงอายุเข่าเสื่อมด้วยวิธีการเผายา ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
0
นางสาวเชอร์รี่ เกียรติพนมแพ
CAS528
กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
0
นางสาวชนิดา เตชะปัน
CAS529
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
0
นางสาว ดัง ถิ เวิ่น อาน
CAS530
การบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0
นายอำนวย จันสำโรง
CAS531
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
0
นาย อุดม นวน
CAS532
แนวทางพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ 25: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
0
ชนิตา เอกดำรงค์
CAS534
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานเพื่อสุขภาพ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย
0
ศศิวิมล - ภักดียา
CAS535
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
0
RHEA MAR KEITH ON-POO
CAS536
Automation system: a process innovation technology for sugar cane industry
127
ดร.ชีวัน ทองสอดแสง
CAS537
แนวทางการพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย
2
รุ่งโรจน์ พรขุนทด
CAS538
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น
11
ปานศิริ พูนพล
CAS539
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น
23
ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ
CAS540
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
35
สุนทรี ธารงโสตถิสกุล
CAS541
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดพหุประสาทสัมผัสสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา
49
ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
CAS542
ปัจจัยคัดสรรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
65
วันทนา สิงห์นา
CAS543
ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่อ มโนมติ ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
80
Dr. Marilou M. SAONG
CAS544
Occupational Health and Safety Needs of Employee s in an Academic Institution in Baguio City
127
ดร.ธีระเดช จิราธนทัต
CAS545
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชา ED 201หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
94
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS546
การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
104
Mr. Atthasit Ketkumbonk
CAS547
The Use of Minimal pairs to develop Thai students’ abilities to produce English consonant sounds
127
น้าฝน พรมประราบ
CAS548
ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร 5E เสริมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ต่อมโนมติการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
117
ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์
CAS549
การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก โดยน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
127
ดามพ์ นาคอก
CAS550
การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
127
Dr. Prakorb Phon-ngam
CAS551
Interlanguage consonant production of Thai – Loei and Lao second language learners of English
127
Dr. Kularb Purisarn
CAS552
The Phenomenon on the 21rd Dhamma Discipline At Sawang Phochai Temple, Mahasarakham province, Thailand
127
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
CAS553
การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาภาวะผู้นาและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
127
Asst. Prof. Dr. Sumalee Sriputtarin
CAS554
Results of “Learning Reduction-Learning Activity Increased” in Enhancing English Knowledge of Prathomsuksa 5 – 6 Students of Bann Chaisri School, Banpaeng District, Nakhon Phanom Province
127
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS555
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
127
ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS556
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
127
ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย
CAS557
รูปแบบการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง) โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
127
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
CAS558
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
127
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
CAS559
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
127
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS560
บทความเชิงวิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี
127
นงค์นุช ไพบูลย์
CAS561
การพัฒนาสื่อนำเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ
127
พงศกร ทวันเวช
CAS564
แอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน
127
กิตติพงค์ อาจหาญ
CAS566
การวิเคราะห์การจัดการระบบทำความเย็นขนาดใหญ่
127
สุวิทย์ ขุนอยู่
CAS567
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
127
พงศกร ทวันเวช
CAS568
การพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อการจัดการร้านปรานิสาสปา
127
Ratiporn Patcharasopak
CAS569
Evaluation of pharyngeal airway dimension changes after bimaxillary surgery in a group of Thai patients using cone-beam computed tomography
127
ทพญ.ทัชฌา ชัยตระกูลทอง
CAS570
วิตามินซียับยั้งการหายของแผลจากเซลล์ไฟโบรบลาสจากเหงือกในห้องปฏิบัติการ
127
Siripaporn Salao
CAS571
Manipulation and Influencesin the Translation of Erotic Fiction “Fifty Shades Trilogy”
127
Theary Sor
CAS572
An Error Analysis of English Composition Written by Cambodia and Thai Grade twelve Students
127
Samnang Voun
CAS573
A Contrastive Analysis of Passive Voice Errors in English Paragraph Writing Made by Cambodian and Thai EFL University Students
127
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส
CAS574
รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ
127
Kotaro Minamikawa
CAS575
Decreasing Voting Turnout and Increasing Youth Population in Cambodia
127
แสงโสม อมรรัตนพงศ์
CAS577
รูปแบบของ APEC Digital Opportunity Center: ADOC เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในประชาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127
Engr. Javier Herminio D. Bautista
CAS578
Voluteering motivations and outcomes among students of a higher education instituiton in Baguio city, PhilIppines
127
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุรชัย
CAS581
การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
127
พรทิวา พระวงษ์
CAS582
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
127
สุกิจ นิ่มสุวรรณ์
CAS583
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS586
กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ : มุมมองเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมาย
1
รองศาสตราจารย์นฤมล สินสุพรรณ
CAS587
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
6
พระวุฒิพงษ์ เพียรภูเขา
CAS588
มุมมองด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
11
อุมาพร ภูศรีโสม
CAS589
วัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
21
ธมตญา นาเมืองรักษ์
CAS590
แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
30
ลัลน์ลลิน ศรีทองอร่าม
CAS591
การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนปรับฐานคิดเชิงบวก เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
44
เสกสรรค์ สนวา
CAS592
การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็นพลเมือง
55
สจี กุลธวัชวงศ์
CAS593
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาล ในจังหวัดอุดรธานี
64
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ โสภา
CAS596
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
84
เสาวลักษณ์ แย้มตรี
CAS594
ผลของหลักสูตรแฝงที่มีต่อคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
70
กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์
CAS595
ความสัมพันธ์ระหว่าง Omni Channel Marketing กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก
78
จินณพัษ ปทุมพร
CAS597
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในการใช้บริการกิจกรรม เพื่อสุขภาพในหัวหิน ประเทศไทย
95
เชอร์รี่ เกียรติพนมแพ
CAS598
กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการขยายสาขาศูนย์บริการยางรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
107
สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์
CAS599
ประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการธุรกิจชยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
116
อาบจิตร กอมาตย์
CAS600
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
127
ภัทรวดี สุวรรณดี
CAS601
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
127
อุดม นวน
CAS602
แนวทางพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ 25: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
127
วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์
CAS603
กลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตภาคเหนือ
127
Pipat Durongdumrongchai
CAS606
Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
0
Sonjai Chaibunruang
CAS604
Factors Related to the Development of the Twenty-First Century’s Foreign Language Learning Potentialities of Elementary School students in Phon District, Khon Kaen Province
127
จิตรลัดดา แสนตา
CAS607
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
นางศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ
CAS608
มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
0
นริศรา ยุทธแสน
CAS609
ศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม รุ่น 129 ของ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ
0
ร.ต.อ.กฤษณะ เชิงยุทธ์
CAS610
ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
0
สุกัญญา สำราญพงษ์
CAS611
รูปแบบภาวะหนี้สินของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
0
ดุจเดือน ไชยพิชิต
CAS613
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
0
ยงยุทธ สุพรมพิทักษ์
CAS614
รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
0
เสาวลักษณ์ คำหาญสุนทร
CAS615
แนวทางการบริหารงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
0
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
0
ดร.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย
CAS618
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
สวิตา อ่อนละออ
CAS619
จดแล้วไม่จนกับบัญชีครัวเรือน
0
ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
CAS620
องค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
0
นางสาววันทนีย์ ห้าวหาญ
CAS621
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
0
นายฉัตรชัย ดวงแก้ว
CAS622
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
0
นางสาวมุกดา ถาวร
CAS624
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สำหรับสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี
0
สุรชัย บุบผา
CAS625
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวการผลิตบัณฑิตรายหลักสูตรโดยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม เปรียบเทียบกับต้นทุนแบบเดิม : กรณีศึกษา วิทยาลัย A
0
ศุภมาส อโณทยานนท์
CAS626
ปัจจัยทำนายความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่อายุต่ำกว่า 40 ปี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
0
กมลพรรณ จักรแก้ว
CAS627
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
0
สาลินี ชัยวัฒนพร
CAS628
บทบาทของผู้จัดการในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ กรณีศึกษา : สายการบิน บิสสิเนสแอร์
0
วจิราภรณ์ สารบรรณ
CAS629
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคความจริงเสริม 3 มิติ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ
0
อุกฤษฏ์ พินแย้ม
CAS630
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการนำเสนอพิธีกรรมการคล้องช้างของจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เทคนิคลีพโมชั่น
0
ธนบดี ฉายาพันธุ์
CAS633
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาป่าปรงพันปี ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1
มาณวิกา ฉายาพันธุ์
CAS634
การยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น
14
วรปรัชญ์ ล่ามกิจจา
0
0
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
CAS636
การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง : แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย
0
ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ
CAS637
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
0
ดร.กุหลาบ ปุริสาร
CAS638
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
1
รุจิรา พลแพงขวา
CAS639
การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
CAS640
บทเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
18
ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
CAS641
การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
27
พระครูสุนทรวินัยรส
CAS642
กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
34
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ
CAS643
แนวทางการดูแลสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
43
ชลลดา เหมะธุลิน
CAS644
ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี
51
สงกรานต์ ลาพิมล
CAS645
การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
58
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS646
บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ที่ขัดต่อหลักการของกฎหมาย และอาจเกิดผลกระทบต่อผู้เรียน
64
จิราพร ผุยผง
CAS647
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
69
สิบตำรวจโทหญิง สุกัญญา สำราญพงษ์
CAS648
รูปแบบภาวะหนี้สินของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
78
สุวรรณ เนียมประชา
CAS649
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
86
ลดาวรรณ สุระนรากุล
CAS650
การจัดการต้นทุนของฟาร์มไก่งวงในจังหวัดนครพนม
97
กวิสรา นิลมงคล
CAS651
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
105
พวงสุดา แสนพันศิริ
CAS652
การบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
115
กุสุมา ดำรงชัย
CAS653
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
124
ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา
CAS654
การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองฮี ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
29
ดร.อัญชลี ชัยศรี
CAS655
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดชัยภูมิ
127
อาบจิตร กอมาตย์
CAS656
ปัจจัยที่สนับสนุนความพร้อมตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ ของนักกีฬาฟุตบอลหญิง ทีมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
127
ปิยะพร แสนพันศิริ
CAS657
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
127
ดร.ดุจเดือน ไชยพิชิต
CAS658
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน ระดับประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
127
สุเมธ สุวรรณเนตร
CAS659
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ให้บริการสื่อใหม่บนอินเตอร์เน็ต
0
ชาริณี ใจเอื้อ
CAS660
แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ของอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
0
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
CAS661
การศึกษาปัจจัยทางการจัดการยุคใหม่ที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจชุมชนในยุคดิจิตัล กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
0
นางวิภาวดี พรโคกสูง
CAS662
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า
0
ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
CAS663
0
นางสาวอรพรรณ จุตตะโน
CAS669
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร ในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
0
วันเฉลิม
0
0
นายเดโช แสนภักดี
CAS671
วิทยาลัยบัณฑิตเอเวีย
0
อารีย์ นัยพินิจ
CAS675
แผนพัฒนาการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก V Plus By V Nat
40
เอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ
CAS676
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาไทยชั้นอุดมศึกษา
47
ภรณ์กวินท์ อัครบวรเกียรติ
CAS677
ทักษะทางการเงินกับครัวเรือนไทยที่มีหนี้เกินตัว
62
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS678
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
71
สรวิชญ์ คงแสนคำ
CAS679
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
87
นิศา ภิรมย์ไกรภักดิ์
CAS680
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอยุธยาเมืองเก่า วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ จังหวัดขอนแก่น
100
ไชยยงค์ สืบสารคาม
CAS681
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิค STAD รายวิชา 810 208 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
113
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS682
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รายวิชา 810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
125
สุภาพร บุญหลัง
CAS683
การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
138
ทรงสุดา หมื่นไธสง
CAS684
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาพยาบาล
150
สุชาดา ลดาวัลย์
CAS685
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ครู ของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
164
Nawamin Prachanant
CAS686
English Communication Strategies Employed by the Hotel Staff Members in Buriram Province
457
Thouch Sopheakvatey
CAS687
The Use of KWL Plus Strategy to Enhance Reading Comprehension for Grade 8 Cambodian Students
468
Souliyaphone Phorthilath
CAS688
Using Mind Mapping Technique to Improve English Writing Ability of Lao EFL College Students
480
อิทธิพล โฉมสุภาพ
CAS689
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
308
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
CAS690
รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรม และสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
332
สิรวิชญ์ ประทุมชัย
CAS691
การจัดการการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
351
นวพร วรรณทอง
692
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ของครูในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก
193
สุพัฒน์ เหล่าชัย
CAS693
แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูโดยใช้กิจกรรม “3 ป. ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปันน้ำใจ” นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
202
ภรภัทร สอนศรี
CAS694
ความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้ำพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย
207
คชาชาญ เงินชุ่ม
CAS695
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดูแลรักษาของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคจิต
216
พัทธนันท์ ศรีครรธรักษ์
CAS696
การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
230
กมลชนก นฤมล
CAS697
การศึกษาปริมาณทรานส์ฟอร์มมิ่งโกรทแฟคเตอร์-เบต้า1 ในเพลทเลทริชไฟบรินเมมเบรน ที่ผ่านการบีบอัดด้วยความร้อน
241
นฤมล นามวงษ์
CAS698
ผลของโปรแกรมฟื้นฟูการกลืนต่อความสามารถในการกลืนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาวะกลืนลำบาก
251
ฐาติมา เพชรนุ้ย
CAS699
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
262
ชุติพันธ์ุ ศรีนวกุลธรรม
CAS700
แนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดไม่ยากอย่างที่คิด
271
จิดาภา อุปรี
CAS701
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนประถมศึกษา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
277
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS702
การทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
287
Piyaporn Palakul
CAS703
The study of the skills of professional accountants based on International Education Standards for Professional Accountants of the undergraduate students of Bachelor of Accountancy Program at College of Asian Scholars
363
Tatsika Jarukamjorn
CAS704
Entry Mode Strategies and Foreign Subsidiaries’ Performance: the Empirical Evidence from a Retail Industry in Thailand
376
Pralong Krutnoi
CAS705
Application of Theory-Driven Evaluation to Develop and Evaluate The Student’s Democratic Personality Development Project in Schools under The Office of Basic Education Commission
391
Kularb Purisarn
CAS706
The Phenomenon on the 22nd Dhamma Discipline Seminar Project At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand
409
Surangrat Thongkorn
CAS707
The Association Analysis of Bisphenol A (BPA)-Responsive Genes and Dysregulated Genes in Autism Spectrum Disorder
421
Tipthida Pasachan
CAS709
In vitro Free radical scavenging activity and anti-hyperglycemic effect of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels in type 2 diabetic rats
436
Sonjai Chaibunruang
CAS710
Factors Affecting the Development of the Twenty-First Century’s Foreign Language Learning Potentialities of Higher Secondary Schoolstudents at Muangphonpittayakom School in Phon District, Khon Kaen Province
448
รณชัย คนบุญ
CAS711
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
CAS712
การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
181
กษม ชนะวงศ
CAS713
ผลของการบำบัดกลุ่มเล่าเรื่อง ความสุขของตนเอง เพื่อลดความเครียด และเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
323
Sonjai Chaiburuang
CAS715
Confused Words in English: Homophones
1
นัยนา บุญหล้า
CAS716
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนคาทอลิก ในสังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี
16
โยธิน สิงห์คำ
CAS717
การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
23
ยิ่งสรรค์ หาพา
CAS718
การประเมินประสิทธิผลของโครงการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ระดับอุดมศึกษา
31
เพลินพิศ สิงห์คำ
CAS719
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
39
รติพร มีชัย
CAS720
หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
47
พิศโสภา ทีฆาวงค์
CAS721
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
51
อัญธิชา โพธิ์ขันชัย
CAS722
การพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรแบบมีส่วนร่วมโรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
59
บัณฑิต พุทธลา
CAS723
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
68
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS724
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
76
ประชา ตรีศรี
CAS725
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
89
วิรัชดา ทานิล
CAS726
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
97
เดโช แสนภักดี
CAS727
สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21 : ผลกระทบ และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ สู่ความยั่งยืน
106
พระครูสุตคุณวัตร เอกสะพัง
CAS728
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
114
ศิริพร น้อยวงศ์
CAS729
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
123
พระประกาศิต ยามประโคน
CAS730
แนวทางการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32
133
ศศิธร จิตรวิเศษ
CAS731
การพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
142
วศิน สอนโพธิ์
CAS732
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
153
สุรชัย บุบผา
CAS733
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวการผลิตบัณฑิตรายหลักสูตรโดยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม เปรียบเทียบกับต้นทุนแบบเดิม : กรณีศึกษา วิทยาลัย A
162
นริศรา ยุทธแสน
CAS734
ศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม รุ่น 129 ของ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ
171
จุฬาลักษณ์ อักษรณรงค์
CAS735
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตหนองหาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี
178
ดร.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย
CAS766
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
นางสาวภัทรภร ชูปาน
CAS767
การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต
นางสาวอัญรินทร์
CAS769
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ประยูร เถาหมอ
CAS770
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
กุหลาบ ปุริสาร
CAS771
ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ของ “คุณหมอแมกไซไซ”
Pipat Durongdumrongchai
CAS772
Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
1
เต็มดวง ทบศรี
CAS773
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
ชนิดา เตชะปัน
CAS774
การเสริมสร้างพลังอานาจในการดาเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
17
วิชญาพร พรมสุริย์
CAS775
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ต่อความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25
พริมสุจี อมตธงไชย
CAS776
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
33
Hmoon Thet Chial
CAS777
44 Factors Affecting Job Satisfaction of Licensed Tourist Guides in Myanmar
40
สัญญา เนียมเปรม
CAS778
การจัดทาบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร บ้านดอนบม ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
48
ศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ
CAS779
มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
57
เสาวลักษณ์ แย้มตรี
CAS780
การปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
64
กฤษณะ เชิงยุทธ์
CAS781
ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
72
ดัง ถิ เวิ่น อาน
CAS782
การบริหารเวลาในการทางานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
79
ยงยุทธ สุพรมพิทักษ์
CAS783
รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบตารวจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
86
สมบัติ แช่มชื่น
CAS784
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
93
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS785
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
103
เถลิงเกียรติ พิพัฒนภูมิพร
CAS786
ประสิทธิผลจากการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายของโรงเรียนบ้านม่วงหวาน อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น
109
นัฐวรรณ มะลิโค
CAS787
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
118
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS788
ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
128
ชูชาติ รูปงาม
CAS789
การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
0
อาวาติฟ กาจิ
กนกอร บุญมี
CAS790
คุณภาพการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
142
จรรยพร ล้นเหลือ
CAS791
163 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เรื่องการทางานของ สมอง วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสาหรับเด็กปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม
147
Sonjai Chaiburuang
CAS792
173 Confused Words in English: Words That Sound or Look Almost the Same
156
วสวัตติ์ ถนัดค้า
CAS793
การออกแบบและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากเมล็ดหญ้ารูซี่ไม่สมบูรณ์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้ารูซี่” ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วัชรินทร์ บุญรักษา
CAS794
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบสมรรถนะ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยุคใหม่ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์
CAS795
แบบจำลองเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
Yingsan Hapha
CAS796
นางสาวอัญรินทร์ นวนมา
CAS797
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
พนิดา พุ่มเพ็ชร
กฤต หงส์จรรยา
พลากร เวียงใต้
กุหลาบ ปุริสาร
CAS806
ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ของ “คุณหมอแมกไซไซ”
136
อาวาติฟ กาจิ
กุลวดี จันทร์วิเชียร
CAS803
นางชลกัลป์ วรรณโก
CAS804
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด
นายพงษ์มนัส ดีอด
CAS802
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อริสา แก้วประมูล
CAS808
การออกแบบและการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่จากเมล็ดหญ้ารูซี่ไม่สมบรูณ์กรณีศึกษา “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้ารูซี่" ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ดร.กฤตพัฒน์ พลคราม
ไพรฑูรย์ ทิ้งแสน
อริสา แก้วประมูล
CAS808
การออกแบบและการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่จากเมล็ดหญ้ารูซี่ไม่สมบรูณ์กรณีศึกษา “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้ารูซี่" ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
นภัสดล สิงหะตา
CAS809
การระบุชิ้นงานบนสายพานลำเลียงลำเลียงโดยใช้การประมวลผลภาพสีด้วยกล้องเว็บแคม
นภัสดล สิงหะตา
CAS809
การระบุชิ้นงานบนสายพานลำเลียงลำเลียงโดยใช้การประมวลผลภาพสีด้วยกล้องเว็บแคม
วิเชียร แป้นปลัด
CAS810
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยกระบวนการเสริมพลังอำนาจ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
จารุวรรณ สิงห์ศิริ
ไพรฑูรย์ ทิ้งแสน
นางจิตราพร สุทธิสาร
CAS813
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ธีระ โพยมทิพย์
เพียงแข ภูผายาง
CAS817
การพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ธีระ โพยมทิพย์
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
CAS814
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อรรณพ เยื้องไธสง
CAS815
วารสารบัณฑิตเอเชีย
นายแสงวุฒิ แสนสุภา
CAS818
การพัฒนาแนวทางการทำงานเป็นทีมของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ธีระ โพยมทิพย์
ธีระ โพยมทิพย์
ซงเหล่ย หยวน
เมธาวดี เคหบาล
CAS820
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่ผสานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา กับแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
1
Pitchayut Penmas
CAS821
Structural Equation Model Development : Human Resource Management and Efficiency of Hotels in Southern of Thailand
11
Kanchanapan Chetdhabutr
CAS822
The Developing of Mattayousuksa 1 Students’ English Speaking Skills, Using Cooperative Learning Strategy Based on a Team-Pair-Solo Technique Banhaedsuksa School
18
จิราภรณ์ ผันสว่าง
CAS823
การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้หลักจักรสี่
24
กมลพรรณ จักรแก้ว
CAS824
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
32
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS825
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษาและแผนพัฒนาชาติ สู่มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
39
ชีวิน อ่อนละออ
CAS826
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
43
อุกฤษฏ์ พินแย้ม
CAS827
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการนำเสนอพิธีกรรมการคล้องช้างของจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เทคนิคลีพโมชั่น
49
นันธินีย์ วังนันท์
CAS828
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง
55
ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล
CAS829
รูปแบบการจัดการสมัยใหม่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
64
เสาวลักษณ์ คำหาญสุนทร
CAS830
แนวทางการบริหารงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
69
สุกิจ นิ่มสุวรรณ์
CAS831
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
76
จีราวัฒน์ มันทรา
CAS832
ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
82
Sirikul Praesrisakul
CAS833
Problems in the Use of English of Tourist Police in Khon Kaen Province
89
วจิราภรณ์ สารบรรณ
CAS834
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคความจริงเสริม 3 มิติ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ
94
พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร.
CAS835
สภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
99
สุวรรณ เนียมประชา
CAS836
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
106
กิตติ อินทรีย์
CAS837
แก๊งมังกรดำ จากเด็กชายขอบสู่แกนนำการพัฒนาเมืองขอนแก่น
116
เนาวาฟ หลีสหัด
CAS838
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
124
พิชัย สารภักดิ์
CAS839
พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
133
ธีระ โพยมทิพย์
วาโร เพ็งสวัสดิ์
CAS840
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำทางวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุก
144
ธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ
CAS841
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ การรักษาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน กรณีศึกษา บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต จังหวัดขอนแก่น
1
สุมินทร์ นลวชัย
CAS842
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนเส้นทางการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียน บนเว็บไซต์ www.stationerymine.com
8
อัฏพล ทองใบศรี
CAS843
ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิค ต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย
15
พระครูวรกิจสุนทร (สุบิน ศรีบุญเรือง)
CAS882
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ดร.เพียงแข ภูผายาง
เพียงแข ภูผายาง
Piangkae Poophayang
CAS883
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
พิชัย สารภักดิ์
CAS844
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
24
ปาริชาติ มหาบุญ
CAS845
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กรณีศึกษา : ค่ายศรีหราชเดโชไชยจังหวัดขอนแก่น
37
รุ่งโรจน์ พรขุนทด
CAS846
กีฬากับการพัฒนาเมือง
44
วิรัช เจริญเชื้อ
CAS847
การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
52
พจณิชา ฤกษ์สมุทร
CAS848
การจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย
58
วีระยุทธ โพธิ์ศรี
CAS849
สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
68
เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีดิ์
CAS850
การพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
76
ชัยทัต เจริญชัยเปรมปรีดิ์
CAS851
การดำเนินงานจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่นกรณีศึกษา: โรงเรียนมีสุข
83
หทัยนิต คำโฮง
CAS852
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ: กรณีศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
92
Songlei Yuan
CAS853
อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
101
ศักดา สวาทะนันทน์
CAS854
ทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS855
การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
แสงเดือน คงนาวัง
CAS857
การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย
133
อำนาจ ชนะวงศ์
CAS858
ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส: แบบอย่างของผู้นำที่อ่อนน้อมต่อชนทุกชั้น
140
นงค์นุช ไพบูลย์
CAS859
การวิจัยเพื่อพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
143
ไชยยงค์ สืบสารคาม
CAS860
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
149
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS861
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาสำหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
161
ไชยวัฒน์ จวงทอง
CAS862
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อชุมชน
173
ปิยภัค มหาโพธิ์
CAS863
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
178
กิตติพงค์ อาจหาญ
CAS864
การจำลองการปรับค่าระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
187
ธัญญ์ญาณัช บุญอร่าม
CAS865
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
196
กุลนันท์ พลเวียง
CAS866
ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
203
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ญาราภรณ์ พรมวัง
CAS868
ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองผ่านทางสังคมเครือข่ายออนไลน์ต่อโรคอ้วนในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
224
กัลยา แสงฉวี
CAS869
ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT29 Cells) ของสาร Candidone
230
มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร
CAS870
ฤทธิ์ของสาร 7-Methoxyheptaphylline ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์
239
กษม ชนะวงศ์
CAS871
การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
247
เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย
CAS872
การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
253
Sumintorn Baotham
CAS873
The disclosure of the risk types of financial instruments according to the requirements of Thai Accounting Standard no.107 (Revised 2016) of Thai listed companies
263
Chitapong Wechtaisong
CAS874
The Study of Teaching and Learning Process by Using Blended Learning Method in Engineering Classroom
268
Wilfred C. Bagsao
CAS875
Early LanguagE Literacy And Numeracy (ELLN) in The Division of Benguet
276
Aniwat Kaewjomnong
CAS876
The Expectation in Making Decision of Selecting to Further Study at Graduate Level in Master of Business Administration Program in Songkhla Province
282
Kularb Purisarn
CAS877
The Phenomenon on the 23rd Dhamma Discipline Seminar Project at Wat Phrathart Nong Sam Mun, Chaiyaphoom province, Thailand
287
ธีระ โพยมทิพย์
Chaleomkiet Yenphech
CAS878
The Worldwide Use of Language Learning Strategies: A Case Study of ESL Students in Buriram, Thailand
297
Megumi Minamikawa
CAS879
Current Status and Issues of Residential Care Institutions in Cambodia
306
Laureano Alexis R. Mariñas
CAS880
A Pragmatic Approach in Analyzing Information and Communication Technology-Based Policing and Community Involvement in Crime Prevention and Solution
314
รัชนี จันทร์ทับทอง
CAS881
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการส่งเสริมอาชีพคนพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายหยุด ภูปุย
ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล
CAS885
อาชีวภิวัฒน์: การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคิน อนันตโสภณ
CAS886
การดำเนินงานของผู้ประกอบการและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี
นวพร วรรณทอง
CAS887
การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ในการอ่าน
รัตนาวลี ถียัง
CAS888
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์เสริมด้วยผังกราฟิก ต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคิน อนันตโสภณ
CAS886
การดำเนินงานของผู้ประกอบการและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี
ปิยะณัฐ ตราชู
CAS889
ผลของการเรียนตามแนวคิด Big Six ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายอภิชาต โคเวียง
CAS890
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
จักรพงษ์ วรรณขันธ์
แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย
CAS892
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
วิภาวดี พรโคกสูง
CAS893
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า
8
กุหลาบ ปุริสาร
CAS894
รูปแบบการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านศีล 5 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และหมู่บ้านประเพณีปลอดอบายมุข : กรณีศึกษาบ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยีน จ.มหาสารคาม
14
สุมิตรา ไอยรา
CAS895
การรับรู้ตรามหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
22
Thawatchai Chaibunruang
CAS896
The Use of Different Types of Words and Corresponding Prepsitions
29
มังครัช ทองภูธรณ์
CAS897
ปัจจัยส่วนบุคคลและระดับทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือของทนายความต่อรายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีฉ้อโกงด้านพยานเอกสารของพนักงานสอบสวน
36
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
CAS898
การพัฒนารูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม โดยยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
44
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS899
การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
53
ภัทรภร ชูปาน
CAS900
การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคต
64
ชุลีกร อินต๊ะรัตน์
CAS901
การพัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล
73
Monsinee Namchan
CAS902
การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ปริมาณคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
82
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS903
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
88
อรพรรณ จุตตะโน
CAS904
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร ในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
95
พัณอรณ์ ขจัดภัย
CAS905
การออกแบบและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากเมล็ดหญ้ารูซี่ไม่สมบูรณ์ : กรณีศึกษา “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้ารูซี่” ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
101
ชีวิน อ่อนละออ
CAS906
ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล สำหรับนักบริหารการศึกษา
109
ธารา เที่ยงเจริญ
CAS907
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามบทบาทกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
121
ฉันทนา เปียทอง
CAS908
กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
127
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS909
Active Learning: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
136
จุไรศิริ ชูรักษ์
CAS910
การฝึกอบรมครูด้านการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
144
รณชัย คนบุญ
CAS911
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
148
ภิญญดา ภัทรกิจจาธร
CAS912
แนวทางการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชตามแบบแผนด้านสุขภาพของกอร์ดอน
157
กนกวรรณ สัตนันท์
CAS914
สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เกษร ทองแสน
CAS915
ผลการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาบทเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนห้วยเม็กราษฏร์นุกูล
0
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS916
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ดร.กฤตพัฒน์ พลคราม
ดร.กฤตพัฒน์ พลคราม
ดร.กฤตพัฒน์ พลคราม
ดร.กฤตพัฒน์ พลคราม
กฤตพัฒน์ พลคราม
CAS918
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ
กฤตพัฒน์ พลคราม
CAS918
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ
กฤตพัฒน์ พลคราม
CAS918
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS916
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
กฤตพัฒน์ พลคราม
CAS918
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS616
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
mtbqucpx
กฤติยา สีทำมา
CAS921
การพัฒนาชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
กฤติยา สีทำมา
CAS921
การพัฒนาชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
วัฒนะ นุตทัศน์
สุวรรณี ศรีบุญ
CAS923
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตอำเภอเวียงเก่า
ประทีป กาลเขว้า
CAS924
วารสารบัณฑิตเอเซีย
เศรษฐ์ศิการ โชคบัณฑิต
CAS925
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
0
วราพร โภชน์เกาะ
CAS926
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในร้านอาหารริมทาง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
1
สายหยุด ภูปุย
สายหยุด ภูปุย
สายหยุด ภูปุย
CAS927
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
สายหยุด ภูปุย
CAS927
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS928
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
1
วัชรินทร์ บุญรักษา
CAS929
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบสมรรถนะ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยุคใหม่ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
12
นพเก้า ณ พัทลุง
CAS930
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
19
สายัณห์ ผาน้อย
CAS931
สภาพความต้องการจำเป็นการพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะ
24
กันตา สกุลทอง
CAS932
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีคำศัพท์แบบลินซ์และเทคนิคการพูดรอบวง ต่อความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
30
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS933
ปัญหาข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
37
อัญรินทร์ นวนมา
CAS934
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
44
ชีวิน อ่อนละออ
CAS935
การศึกษาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น
51
สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า
CAS936
รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
63
พระมหาอำนวย มหาวีโร
CAS937
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อดิจิตอลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
71
สุวรรณ เนียมประชา
CAS938
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
78
สุวรรณา ดวงจินดา
CAS939
การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
88
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS940
การจัดทำบริการสาธารณะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
96
อำพร เชาวนะพานิช
CAS941
รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
106
ประเณจตรี คงงาม
CAS942
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรขอนแก่นเอฟซี
113
สาวิภา ศรีตะรัตน์
CAS943
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
120
ลัดดา พะชำนิ
CAS944
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
126
ลัดดา พะชำนิ
CAS944
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
0
ลัดดา พะชำนิ
CAS944
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สาวิภา ศรีตะรัตน์
CAS943
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ลัดดา พะชำนิ
CAS944
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สนใจ ไชยบุญเรือง
CAS945
การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
132
สมบัติ โพธิ์หล้า
CAS946
การวิเคราะห์การบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ด้วยทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงระบบ
140
นันธินีย์ วังนันท์
CAS947
การพัฒนามาตรฐานตู้ยาและห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
145
เพียงแข ภูผายาง
CAS948
การพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
154
ชีวิน อ่อนละออ
CAS949
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น
161
กฤติยา สีทำมา
CAS950
การพัฒนาชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
170
ณฐมน ธนกนกนนทณ์
CAS951
การพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1
ชยานนท์ จันทรการุญญ์
CAS952
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
1
Thiratchapon Kamsa-ard
CAS953
ผลการใช้รูปแบบโมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ภาระงานเป็นฐานใน ความสามารถด้านการทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี
1
ศุจิมน มังคลรังษี
ปาจรีย์ หงษ์แก้ว
CAS955
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
1
นริศรา คำสิงห์
สถิตย์ กุลสอน
CAS956
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
0
ธีรวัฒน์ หินแก้ว
CAS957
การศึกษาความคิดเห็นการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
0
นางสาวมีนา ทนคง
CAS958
ผลการใช้วิธีการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
0
ธีรพงศ์ จิรวัชรเดช
CAS959
กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาหารจานด่วนประเภทไก่ทอดเคลือบซอสเกาหลีของร้าน V-Chicken ในตลาดต้นตาล
0
รุ่งฤดี ต่ายโพ
CAS960
การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก
0
AdamLAOxnard
AdamLAOxnard
StellaUTMidland
MilaMIVictorville
อัจฉราพร เเก้วละมุล
BrielleWAMiami
BrielleWAMiami
ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
CAS966
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
0
สุดารัตน์ แก้วสมบัติ
CAS967
แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
0
กุหลาบ ปุริสาร
CAS968
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบนวัตกรรม SIAO Model Plus NONGKHAM Platform: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
1
พงษ์มนัส ดีอด
CAS969
กระบวนทัศน์ใหม่ของการกำกับดูแลการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
9
LunaWVSan Angelo
LunaWVSan Angelo
กุหลาบ ปุริสาร
CAS970
ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศของผู้บริหารทางการศึกษาในยุค New Normal
17
Nawaphorn Wannathong
CAS972
Enhancing Reading Comprehension of Thai EFL Undergraduates Using Reading Strategy Instructional Model
23
Sonjai Chaibunruang1
CAS973
The Development of the Upper Secondary School Students’ English Speaking Skill at Khon Kaen Sports School
31
แจ่มจันทร์ เหตุถัง
CAS974
การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
40
รัชนี จันทร์ทับทอง
CAS975
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
48
ภาคิน อนันตโสภณ
CAS976
การดำเนินงานของผู้ประกอบการและแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี
57
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS977
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
65
ปุนยาวันร์ คำทองจันทร์
CAS978
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
74
อารีย์ นัยพินิจ
CAS979
การปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าปลีก : กรณีศึกษา ร้านต้นอ้อยมินิมาร์ท
80
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS980
มาตรการทางกฎหมายการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
87
พงศกร ทวันเวช
CAS981
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
96
สุพัตรา ศักด์ไสย์
CAS982
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
104
พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์
CAS983
แบบจำลองเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
111
ชลกัลป์ วรรณโก
CAS984
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด
119
ประยูร เถาหมอ
CAS985
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
125
จิตราพร สุทธิสาร
CAS986
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
133
สุวรรณี ศรีบุญ
CAS987
ความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตอำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น
140
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS988
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
147
เศรษฐ์ศิการ โชคบัณฑิต
CAS989
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
159
ออมใจ แสงสว่าง
CAS990
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้นำที่ดี ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
166
นางสาวไพลิน มั่นยืน
CAS991
การเปรียบเทียบชุดการสอนแบบ TGT และการสอนแบบปกติเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สุจิตรา แสงจันดา
CAS992
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0
ศิริพร น้อยวงศ์
นางสาวเพชรรินทร์ ศรีไสว
StellaIAPomona
StellaIAPomona
สกุลกาญจน์ ยอดบุรี
รัตนาพร กองพลพรหม
VioletTNKansas City
LaylaMSOlathe
สิทธินันท์ ณ หนองคาย
CAS999
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
0
เกศินี บัวดิศ
เกศินี บัวดิศ
EzekielMNJacksonville
AveryNHOxnard
Miss Supitp Pongsiri
CAS1001
การฝึกสติมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาฮอร์โมน ต่อความเครียดและความกล้าแสดงออก
0
นฤมล ดีกัลลา
CAS1004
แนวทางการจัดการขยะอันตรายของครัวเรือนตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นฤมล ดีกัลลา
CAS1005
แนวทางการจัดการขยะอันตรายของครัวเรือนตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ดร.มาโนช พรหมปัญโญ
นางสาวพิศมัย สอนสา
CAS1007
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการบริหารงานพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ
CAS1012
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
16
ชัยวิชิต ดวนใหญ่
CAS1011
การประเมินความเสี่ยงเชิงกึ่งปริมาณสำหรับงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
1
นริศรา บุญรักษา
CAS1010
การแสวงหาความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแห่งในการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
0
พีระยุทธ ศิลาพรหม
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS1013
ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย
24
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1014
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
29
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1014
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
4
ณิชาภัทร ฤทธิ์ละคร
CAS1015
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
37
JIARUI WU
CAS1016
การใช้กลยุทธ์การจำเพื่อพัฒนาความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
44
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS1017
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
58
นายประริเนตร เดชวรวาทิน
ศศิธร เอี่ยมทองคำ
CAS1019
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ร่วมกับการจำคำศัพท์เทคนิคนีมโมนิคส์ (Mnemonics) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลและงานฉลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
75
พัณนิดา ชูสาย
CAS1020
ผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบทำให้ (Passive stretching) ต่อองศาการเคลื่อนไหว ของข้อไหล่ในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่มีภาวะสมองพิการ
84
กุหลาบ ปุริสาร
CAS1021
การพัฒนารูปแบบวิธีสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ของครูผู้สอน ตามโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
92
ลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์
CAS1022
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
110
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1023
การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
51
พิเชษฎ์ จุลรอด
CAS1024
การใช้โมเดลการทำนายข่าวปลอมจากสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
121
กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
CAS1025
อุปลักษณ์มโนทัศน์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย : การศึกษาเชิงอรรถศาสตร์ปริชานในข่าวหนังสือพิมพ์
129
Isagani A. Paddit
CAS1026
Job Satisfaction of Hospitality Managers of the Department of Tourism Accredited Hotels in Baguio City Philippines
136
Sarawadee Na Nongkhai
CAS1027
Bolstering Students’ English Skills through a Training Course
154
Thatsanee Phonsawaengkham
CAS1028
Using Video Clips to Improve English Listening and Speaking Abilities of Prathomsuksa 6 Students
160
Rachel B. Basalong
CAS1029
Alternative Teaching and Learning Delivery Modes in The Schools Division of Benguet, Philippines: A Descriptive Study
171
Leny Estacio
CAS1030
A Study on Resilience: a Positive Response to Risk and Adversity among High School Students
187
Chulaporn Sota
CAS1031
Self Efficacy Application for Traffic Accident Prevention among Senior People Drivers in Municipality, Khon Kaen, Thailand
203
Nawamin Prachanant1
CAS1032
Listening Strategies Employed in Comprehending the Academic English Lectures of Business English Major Students
213
กีรติกา ขุลีดี
CAS1033
ผลของกลวิธีอาร์อีเอพีเสริมด้วยการตั้งคำถามตามกลวิธีคิวเออาร์ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
0
test321
นายธนวัฒน์ สุขเกษม
CAS1039
การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะครู ผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
0
จิรัชยา แข็งแอ
ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล
CAS1041
อาชีวภิวัตน์: การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อความยั่งยืน
9
วารุณี มิหิม
CAS1037
ผลของกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (CSR) เสริมด้วยการตั้งคำถามตาม กลวิธีคิว เอ อาร์ ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
0
เกศินี
CAS1038
พลวัตรการสื่อสารในภาวะวิกฤตผ่านภาพอินโฟกราฟิกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคมจากโรคระบาดโควิด -19
0
เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
CAS1035
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
0
สายหยุด ภูปุย
CAS1040
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทำผลิตภัณฑ์“มาลัยไม้ไผ่”ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
1
เกษร ทองแสน
CAS1042
ผลการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาบทเรียน ของโรงเรียนห้วยเม็กราษฏร์นุกูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
18
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1043
ภาวะสุขภาพของคนพิการในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
26
กษม ชนะวงศ์
CAS1044
ภาวะสุขภาพและความพร้อมของนักฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
35
กฤตพัฒน์ พลคราม
CAS1045
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีมีคุณภาพในจังหวัดชัยภูมิ
44
พระครูวรกิจสุนทร
CAS1046
ศึกษากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนโดยใช้สมุนไพรในจังหวัดมหาสารคาม
51
อภิชาต โคเวียง
CAS1047
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
59
ทัชชกร เอียดเฉลิม
ทัชชกร เอียดเฉลิม
สุวรรณ เนียมประชา
CAS1050
ความสัมพันธ์การตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
69
Sunisa
สุธาสินี ศรีภา
CAS1051
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
0
ชนาภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
CAS1052
การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจโดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและผู้ดูแล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
78
วิไลศักดิ์ วรรณศรี
CAS1053
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
85
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1054
ผลของการเรียนตามแนวคิด Big Six ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
0
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1054
ผลของการเรียนตามแนวคิด Big Six ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
0
สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
CAS1055
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทันยุค
116
รัตนาวลี ถียัง
CAS1056
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์เสริมด้วยผังกราฟิก ต่อความสามารถ ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
125
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1057
การพัฒนาครูโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
97
ปิยะณัฐ ตราชู
CAS1058
ผลของการเรียนตามแนวคิด Big Six ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
109
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS1059
ประสิทธิผลจากการให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ ด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ด้านสิทธิการรักษา สิทธิผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค
132
อดิศรา แย้มโกสุม
CAS1060
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
140
กวิสรา นิลมงคล
CAS1061
คำภาษาอังกฤษที่มักจะออกเสียงกันผิด ๆ
149
พิชัย สารภักดิ์
CAS1062
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาละครบุรี ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
157
มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
CAS1063
การพัฒนาภาวะผู้นำแห่งการรับใช้และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธของ อสม. ชุมชนหนองใหญ่ 1-4 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
170
วุฒิชัย โยตา
CAS1064
ความน่าเชื่อถือของการทดสอบและการทดสอบซ้ำด้วยเครื่องวัดชนิด WE algometer ในผู้ป่วยกลุ่มปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังร่วมกับความเครียด
179
ธนวัฒน์ สุขเกษม
CAS1065
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
186
คณาวุฒิ โวหาร
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
ดร.สุชานาถ สิงหาปัด
CAS1068
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยอัตลักษณ์ชาวผู้ไท บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
0
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
CAS1069
กลยุทธ์การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
0
Suradate Suwanchatree
CAS1484
The Process of Implementing a Model from the Development of a Management Standard Model and Management of Safety Occupational Health and Working Environment in the Workplace of Thailand in the Future Developed into Practice in the Workplace of Thailand
194
พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์
CAS1482
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสงขลา
173
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1483
การให้ความรู้ด้านกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
181
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1481
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการประยุกต์ใช้กรอบ TQFในหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
163
กนิษฐา ศรีเอนก
CAS1070
ความคงทนในการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
0
นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว
สุจันทร์ญา อุปแก้ว
CAS1072
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
0
แสงอนันต์ น้อยแสง
CAS1480
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
154
วรรณกร บาลี
CAS1479
ความต้องการจำเป็นของจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์
147
ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1477
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
117
ยืนยง ไทยใจดี
CAS1478
การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
136
จินตนา บุญยกิตานนท์
CAS1476
ผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด
104
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
CAS1475
การพัฒนาระบบการคัดแยกและช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ โดยใช้ RTII MODEL
88
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
CAS1073
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ที่เรียนผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปกับแบบบรรยาย
0
มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
CAS1474
องค์ประกอบของยะมูลฝอยและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
80
เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
CAS1473
อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตและการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
69
อรุณประไพ ยอดระยับ
CAS1472
สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
60
กัมพล ขันทะวงษ์
CAS1471
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นการนิเทศภายใน ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48
แพรวพรรณ มูลแก้ว
CAS1470
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
39
คมสันต์ หลาวเหล็ก
CAS1074
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำด้านภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วงศ์พันธ์ เวียงนนท์
CAS1075
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
195
ศิริพร น้อยวงศ์
CAS1468
การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษานักศึกษาแบบทันเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
12
หทัยกาญจน์ สร้อยงาม
CAS1469
การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
29
จิราวรรณ ทรงพระ
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
ผศ.ดร. ภานิชา พงศ์นราทร
CAS1078
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับโรคผิวหนังอักเสบจากสารสกัดสารกรุงเขมา
0
ลฎาภา เหมะพงศธร
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ
CAS1080
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาปรัชญา หลักการแนวคิด และทฤษฎีการประถมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
โศภิษฐ์ นามขำ
CAS1081
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัยชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
นางสาวลลิตา หวังดี
เพ็ญศิริ จันทร์แอ
CAS1083
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : การนวดจัดกระดูกข้อเข่าของหมอประเมิน เถิงนำมา
0
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
ดร.สุชานาถ สิงหาปัด
CAS1068
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยอัตลักษณ์ชาวผู้ไท บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
0
ชัชชษา จิตทวี
นางสาวลัลน์ลนา สิงห์จานุสงค์
CAS1085
ภาวะผู้นำกับการก้าวทันยุคนวัตกรรมใหม่
0
ประภาพรรณ กัณทวงษ์
CAS1086
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการก้าวสู่ยุค Digital HR
0
กุลธิดา จันทร์สะอาด
นายนิรุตติ์ อนุเดชากุล
รัตนา สิทธิอ่วม
CAS1088
ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทเอกชน : มุมมองของนักบัญชีไทย
0
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
อนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม
CAS1089
การศึกษาผลของการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในข้าวไรซ์เบอร์รี่
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
Wattana Nuttouch
CAS1090
The Comparison of Muscles Stretching and Ice Massage on Lactic Acid Levels In Half Time Interval Football Match
1
ณฐมน ธนกนกนนทณ์
CAS1091
การพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1092
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
21
กนกวรรณ สัตนันท์
CAS1093
สิทธิมนุษยชนบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
28
สุวิมล ดอบุตร
CAS1094
การศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOCs) ในพื้นที่ต่างกันในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
36
ชยานนท์ จันทรการุญญ์
CAS1095
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
41
นัยนา สุแพง
CAS1096
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์
48
วราพร โภชน์เกาะ
CAS1097
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในร้านอาหารริมทางเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
58
ปรีณพงษ์ สีคุณ
CAS1098
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
67
Thiratchapon Kamsa-ard
CAS1099
The Implementation of the Blended Learning Model with a Speaking Task-based Design on Thai EFL Students’ English Speaking Ability
75
โศภิษฐ์ นามขำ
CAS1100
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
90
ธีรวัฒน์ หินแก้ว
CAS1101
การจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
103
สมฤกษ์ กาบกลาง
CAS1102
การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
115
ปาจรีย์ หงษ์แก้ว
CAS1103
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
124
ศิวกร พงษ์ภักดิ์
CAS1104
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุขของผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
131
สถิตย์ กุลสอน
CAS1105
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมมือสืบเสาะหาความรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
140
วุฒิชัย โยตา
CAS1106
ผลการเรียนเชิงจิตวิทยาโดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่อแรงจูงใจในนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
148
Meena Thonkhong
CAS1107
ผลการใช้วิธีการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
158
สุจิตรา แสงจันดา
CAS1108
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
166
วชิรวิชญ์ เพียคำลือ
CAS1109
การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
176
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1110
ระดับของการรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
0
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
กุลธิดา จันทร์สะอาด
ฐานิตา บัวระบัดทอง
จุฑามาศ ประพันธ์
YUE FENG
CAS1113
จุดเริ่มต้นของการศึกษามีความสำคัญจริงหรือไม่
0
นางสาวณัชชา ทนุธรรมนอก
CAS1118
วิกฤต COVID-19 : อนาคตในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร
0
ฤทัย อะโน
พรทิวา ศฤงคารรัตนะ
ปาริชาติ ผลพานิชย์
กุลธิดา จันทร์สะอาด
88952634
88952634
88952634
88952634
88952634
88952634
88952634
88952634
จักรกฤษณ์ ขำเจิม
CAS1544
ความหลากหลายและองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในกลุ่มประชากรไทย
1
นางสาวอรนุช ยังเจริญ
CAS1127
ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่ที่ต้องจบสาขาบริหารการศึกษา
0
นางสาวณัชชา ทนุธรรมนอก
CAS1118
วิกฤต COVID-19 : อนาคตในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร
0
ปวีณา เอี่ยมน้อย
CAS1128
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมองเชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
0
บุญนำ บุญภักดี
CAS1129
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการเล่านิทานแบบผสมผสานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
วราภรณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
วริยา วิจิตรศุภการ
CAS1131
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 11101) เพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ
0
ผศ.ดร.ประกอบ ผลงาม
CAS1132
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0
จาฎุพจน์ เกตุสำเภา
CAS1133
สภาพการนำนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
วันชนะ หาคำบุตร
เกศินี บัวดิศ
เกศินี บัวดิศ
ศศิยาพัชร พลสังข์กิติภพ
CAS1135
การสร้างเนื้อหา ทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กรณีศึกษา เว็ปไซด์ ยูทูป
0
ปวีณา เอี่ยมน้อย
CAS1128
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมองเชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
0
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
CAS1136
การพัฒนาช่องการการจัดจำหน่ายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นโดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด
1
วุฒิชัย โยตา
CAS1137
นวัตกรรมภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพลิกผัน
11
สุดารัตน์ แก้วสมบัติ
CAS1138
แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
19
รุ่งฤดี ต่ายโพ
CAS1139
การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก
27
ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์
CAS1140
การฝึกสติมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาฮอร์โมนต่อความเครียดและความกล้าแสดงออก
35
สิทธินันท์ ณ หนองคาย
CAS1141
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
46
ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
CAS1142
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบร่วมรู้สึกสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
57
เสาวลักษณ์ แย้มตรี
CAS1143
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก : บทบาทผู้เรียน และบทบาทครู
67
กีรติกา ขุลีดี
CAS1144
ผลของกลวิธีอาร์ อี เอ พี เสริมด้วยการตั้งคำถามตามกลวิธีคิว เอ อาร์ ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
75
จักรกฤษ หินวิเศษ
CAS1145
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี
83
ชนิษฎา วิเศษแก้ว
CAS1146
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
0
ชนิษฎา วิเศษแก้ว
CAS1146
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
0
รชารินทร์ อาลัยลักษ์
CAS1147
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
0
อรนุช ยังเจริญ
CAS1148
ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องจบการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาหรือไม่อย่างไร
97
พีระยุทธ ศิลาพรหม
CAS1149
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
109
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1150
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
121
คมสันต์ หลาวเหล็ก
CAS1151
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำด้านภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
138
กษมา ชนะวงศ์
CAS1152
ชีวิตวิถีใหม่กับการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
151
นริศรา บุญรักษา
CAS1153
การแสวงหาความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแห่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
158
เกศินี บัวดิศ
CAS1154
พลวัตรการสื่อสารในภาวะวิกฤตผ่านภาพอินโฟกราฟิกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคมจากโรคระบาดโควิด -19
167
นพดล มั่งมี
CAS1155
กลยุทธ์การตลาดบริการของ TrueMove H ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
176
สุธาสินี ศรีภา
CAS1156
ความสัมพันธ์ระหว่างปู่ ย่า ตา ยายและหลาน
189
จิรายุ ศรีสง่าชัย
ธมนวรรณ ป้อมสนาม
สนใจ ไชยบุญเรือง
CAS1159
การวิเคราะห์บทกวีภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน
197
กัลยา ปังประเสริฐ
CAS1160
การพัฒนาการเรียนการสอนในคลินิคโดยใช้แผนผังความคิดในกรณีศึกษา รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
208
ธมนวรรณ ป้อมสนาม
CAS1161
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงานกับอัตราส่วนเงินปันผลของ กลุ่ม SETHD จดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
0
ยิ่งสรรค์ หาพา
หทัยกาญจน์ สร้อยงาม
CAS1163
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
นิทัสน์ มาสาลี
CAS1164
แนวทางการพัฒนากรอบความคิดเติบโตของผู้บริหารสถานศึกษา
0
เอกลักษณ์ เพียสา
เอกลักษณ์ เพียสา
CAS1166
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตในการทำงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0
นายอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
นาย สันติ แสนเป็ก
CAS1168
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2
0
นายอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
พลวัชร สำเรียนรัมย์
CAS1169
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ทางดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 13-15 ปี
1
พิสิฐ เทพไกรวัล
CAS1170
บทบาทของครูกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10
เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา
CAS1171
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
23
นพรัตน์ หิริโกกุล
CAS1172
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบร่วมมือ STAD ประกอบเกมและบัตรคำศัพท์ภาษาจีนร่วมกับ กระบวนการ E-PLC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่อง คำศัพท์ภาษาจีน YCT2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
33
เมทิชา สำราญเรียบ
CAS1173
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ LT (learning together) ร่วมกับเทคนิค SQ3R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์วิชาภาษาจีน ตามรูปแบบกระบวนการ E-PLC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
42
จาฎุพจน์ เกตุสำเภา
CAS1174
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
52
ปิยวัฒน์ บุญโสม
CAS1175
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ BBL เทคนิค Synectics เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่องทฤษฎีสี ในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ โดย กระบวนการ E-PLC
65
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1176
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2563
74
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1177
ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการให้ความเชื่อมั่นของทีม E-PLC และคุณภาพของผลลัพธ์ทางการศึกษาในสถานศึกษา
86
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1178
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
92
นพชัย คงเจริญ
CAS1179
การพัฒนาระบบเฝ้าติดตามเครื่องขัดขาวในโรงสีข้าวโดยอาศัยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
102
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1180
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
112
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1181
การพัฒนา Soft Skill สำหรับผู้นำในสถานการณ์โควิด
123
กษม ชนะวงศ์
CAS1182
สุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุ: จงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน
131
ธิดาพร บุญเม่น
CAS1183
การศึกษาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่ออาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ กรณีศึกษา: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
137
ประกอบ ผลงาม
CAS1184
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
149
Phyo Thiri Hlaing
CAS1185
Service quality improvement of traditional automotive maintenance services in Yangon, Myanmar
163
Aniwat Kaewjomnong
CAS1186
Digital Intelligence of Educational Personnel in Public Universities in 4 Southern Border Provinces during the COVID-19 Pandemic in Thailand
172
Kulkaruna Auefueklang
CAS1187
The Effect of Using Videos Associated with Role Play on Enhancing English Speaking Ability of High School Students
184
Nattiwan Jindarungsakul
CAS1188
Effects of Extensive Reading on Developing Grade 7 Students’ English Reading Comprehension and Learning Retention
195
Chartchanok Nanok
CAS1189
Creative Leadership of Administrators in 21st Century Affecting Effectiveness of Private School under Khon Kaen Educational Area District Office 2
203
Kularb Purisarn
CAS1190
The Guidelines for the Development of Ethics in Professional Learning Community (E-PLC) and Learners' Competency for Students at the Basic Education Level
213
Jocelyn L. Alimondo
CAS1191
Distance Learning Education: From New Normal Challenges to Post-Pandemic Opportunities
226
Yoko Aihara
CAS1192
Depressive symptoms in community-dwelling older adults before and during the 2019 coronavirus diseases (COVID-19) pandemic
236
Chun Hyunju
CAS1193
A Study on the Status of Language and Cultural Exchange between Korea and Thailand: focusing on Literature Translation and Language Learning
246
วชิราพร เรืองแป้น
CAS1194
ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมย้อนกลับในหมู่นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย โครงการ AYC (2561-2562)
0
บังอร ศรีสงคราม
CAS1195
ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าด้วยการส่องกล้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่น
บังอร ศรีสงคราม
CAS1195
ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าด้วยการส่องกล้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่น
0
ธาริณี อังค์ยศ
CAS1114
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
0
มาเรียม มะมิง
สินีนาฎ นาสีแสน
กนกอร จิตพนมกาญจน์
CAS1198
การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ
กนกอร จิตพนมกาญจน์
CAS1198
การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ
นุชรัตน์ นุชประยูร
CAS1199
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
0
กัมปนาท คูศิริรัตน์
CAS1200
ผลการจัดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันซูมคลาวด์มิตติ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะ การฝึกปฎิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
0
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
LUO QIN
CAS1203
การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
จิราพร วิชระโภชน์
CAS1204
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
คมสันต์ หลาวเหล็ก
รัชนีกร ทะน้อม
สิงหวัฒน์ สารถ้อย
CAS1206
การศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
คมสันต์ หลาวเหล็ก
CAS1207
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
คีตภัทร ฉวีวงศ์
CAS1208
การทดสอบผลการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของแรงจูงใจในการทำงานและการทำงานเป็นทีม
0
นางสาว วรรณกร บาลี
CAS1209
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์
0
อนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม
นุชรัตน์ นุชประยูร
CAS1211
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
1
ดวงฤดี อู๋
CAS1212
ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
1
รวิสรา จิตรบาน
CAS1213
คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21 ในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
1
เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล
CAS1214
การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุชุมชนหนองใหญ่1 ด้านความปลอดภัยตามแนวคิดพฤฒพลัง
9
เพ็ญศิริ จันทร์แอ
CAS1215
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : การนวดจัดกระดูกข้อเข่าของหมอประเมิน เถิงนำมา
10
ปวีณา เอี่ยมน้อย
CAS1216
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเสริมด้วยการฝึกความสามารถการทำหน้าที่ของสมอง เชิงบริหาร (Executive Function - EF) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงอภิมาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
20
ธมนวรรณ ป้อมสนาม
CAS1217
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงานกับอัตราส่วนเงินปันผลของ กลุ่ม SETHD จดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
31
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1440
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
31
วรญา โรจนาปภาพร
CAS1218
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
19
Wuttichai Yota
CAS1219
The Effect of Group Counseling using Eclectic on World Health Organization Quality of Life Brief – Thai of Health Professionals in COVID-19 Situation
29
เอมพร สุริยะ
CAS1220
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 ในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
40
ชนิษฎา วิเศษแก้ว
CAS1221
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
51
ทิวารัตน์ คุรุนันท์
CAS1222
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
59
พรหมสร เดชากวินกุล
CAS1223
การยอมรับการศึกษาต่อในระบบการศึกษาทางไกล ทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา
69
นฤชิต แสนปากดี
CAS1224
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยอัตลักษณ์ชาวผู้ไท บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
38
บุญนำ บุญภักดี
CAS1225
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการเล่านิทานแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
44
ศรินญา เครื่องฉาย
CAS1226
สถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
78
ไพรัตน์ ทวีวาร
CAS1227
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
91
ศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์
CAS1467
การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทย
1
นฤวัตร ภักดี
CAS1229
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับโรคผิวหนังอักเสบจากสารสกัดกรุงเขมา
106
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1230
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ
115
จิราพร วิชระโภชน์
CAS1231
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
62
ณิชชารีย์ ภูมิพาณิชย์ชัย
CAS1232
ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อ ชะลอการเสื่อมของไต ในคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
123
วริยา วิจิตรศุภการ
CAS1233
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 11101) เพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ
134
สถิตย์ กุลสอน
CAS1234
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ที่เรียนผสมผสานบทเรียนสำเร็จรูปกับแบบบรรยาย
72
สุทธิสา พรหมศร
CAS1235
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา บริษัทสยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด
144
ศิริวิมล หล้าป้อม
CAS1236
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
80
พิชัย สารภักดิ์
CAS1237
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุง สภาพดินของเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
158
รัตนา สิทธิอ่วม
CAS1238
ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทเอกชน : มุมมองของนักบัญชีไทย
88
กษม ชนะวงศ์
CAS1239
ผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 5
170
สมฤกษ์ กาบกลาง
CAS1240
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
96
ณัชชา ทนุธรรมนอก
CAS1241
วิกฤต COVID-19 : อนาคตในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร
180
กษม ชนะวงศ์
CAS1242
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ
191
ประภาพรรณ กัณทวงษ์
CAS1243
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการก้าวสู่ยุค Digital HR
106
วิภาวดี พรโคกสูง
CAS1244
การสร้างเนื้อหา (Content) ทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กรณีศึกษา ยูทูป
205
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS1245
ปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนการสอนกฎหมายทางออนไลน์
211
Yue Feng
CAS1246
Is the starting line for education really that important?
217
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1247
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และการใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
115
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1248
ผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุออนไลน์ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น
123
สุจันทร์ญา อุปแก้ว
CAS1249
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
132
บังอร ศรีสงคราม
CAS1250
ประสิทธิพลของโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็น ไขว้หน้าข้อเข่าด้วยการส่องกล้อองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่น
139
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
CAS1251
กลยุทธ์การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดขอนแก่น
149
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1252
ระดับของการรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
156
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1253
การประเมินโครงการ
166
วารุณี มิหิม
CAS1254
ผลของกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (CSR) เสริมด้วยการตั้งคำถามตามกลวิธีคิว เอ อาร์ ต่อความสามารถ ในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
174
มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
CAS1255
ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
182
ลัลน์ลนา สิงห์จานุสงค์
CAS1256
ภาวะผู้นำกับการก้าวทันยุคนวัตกรรมใหม่
189
กัมพล ขันทะวงษ์
CAS1257
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นการนิเทศภายใน ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0
นุชรัตน์ นุชประยูร
CAS1211
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามแนวทางของเดวีส์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
หทัยกาญจน์ สร้อยงาม
CAS1258
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1259
การประเมินโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ ของศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
18
ธมนวรรณ ป้อมสนาม
CAS1217
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงานกับอัตราส่วนเงินปันผลของ กลุ่ม SETHD จดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
32
รัชนีกร ยิ่งชนะ
CAS1260
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
41
ธาริณี อังค์ยศ
CAS1261
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
53
ประเณตรี คงงาม
CAS1262
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กีฬาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
62
สุนทร ลาวัลย์
CAS1263
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
71
Wachiraporn Rangpan
CAS1264
ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมย้อนกลับในหมู่นักเรียนแลกเปลี่ยนไทยโครงการ AYC (2561-2562)
83
ณัทปภา จันทร์โสม
CAS1265
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำกับค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบซี่หวี
91
สันติ แสนเป็ก
CAS1266
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2
99
รัชนีกร ทะน้อม
CAS1267
การพัฒนาเครือค่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
111
รชารินทร์ อาลัยลักษ์
CAS1268
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
122
เกรียงศักดิ์ พิมสุก
CAS1269
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
132
กัมปนาท คูศิริรัตน์
CAS1270
ผลการจัดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันซูมคลาวด์มิตติ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะ การฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
144
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1271
แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศของการกีฬาจังหวัดขอนแก่น
154
สิงหวัฒน์ สารถ้อย
CAS1272
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
165
Prakorb Phon-ngam
CAS1273
Boosting English Reading Aloud and Spelling Skills of Prathomsuksa Students at Ban Buhom School, Chiang Khan District, Loei Province through Phonic Exercises
175
LUO QIN
CAS1274
การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
188
นิทัสน์ มาสาลี
CAS1275
แนวทางการพัฒนากรอบความคิดเติบโตของผู้บริหารสถานศึกษา
199
Atipong Armatsombat
CAS1276
The loop seal aeration affects the suspension density at the dense bed zone in a circulating fluidized bed
205
Chen
CAS1277
123123
เกศินี บัวดิศ
วิภารัตน์ นิราราช
ดร.ชีวิน อ่อนละออ
นางสาวกรกมล เทียนไชย
CAS1282
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
0
ณภัทรชา ปราชญาภาณุชาติ
CAS1283
กรอบแนวความคิดการศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าและความสุขของลูกค้าในธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0
ณัฐฏิญา โคหาจักร
CAS1493
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ชุมชนบ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม
0
tewd
ภัทรพล โพนไพรสันต์
N
0
N
N
0
N
นางสาวรุ่งทิวา หมีสิลา
นรัญญา ด้วงพลับ
นายภคิน พญารัง
CAS1499
ความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
กิติพร โศกสี
CAS1489
ผลของวิธีการตอบสนองด้วยท่าทางต่อความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
0
ปานวาด สุขบุญเพ็ง
ณัฐทิชา ชื่นปรีชา
CAS1491
การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดร้านไชยยงวัสดุภัณฑ์ อำบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
0
ณัฐวุฒิ เชื้อหงษ์
วัศพล สงเสด
วัศพล สงเสด
ไกรราศ ปังคะบุตร
CAS1488
การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
0
นางสาวดารัตน์ มากสวัสดิ์
ชิดชไม วิสุตกุล
CAS1286
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
ประทุมทอง ไตรรัตน์
อรุณประไพ ยอดระยับ
CAS1284
สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
0
กิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์
CAS1289
กลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกรให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
0
นายสันติ พิณรัตน์
วงศกร ทรัพย์บรรจง
เกรีศักดิ์ พิมสุก
ทีปกร กล้าเดช
ปิยวรรณ ถุงเงิน
CAS1294
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ภายใต้ภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
0
วีระยุทธ สุโขยะชัย
วีระยุทธ สุโขยะชัย
วีระยุทธ สุโขยะชัย
วีระยุทธ สุโขยะชัย
CAS1298
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นศาล ศึกษาเฉพาะ คดีอาญาในเขตอำนาจศาลจังหวัดเลย
ปฏิญญาภรณ์ พันธ์เดช
วิศรุต บุ่งอุทุม
CAS1300
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการร้านเกม VR โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษาร้าน VR Delivery KKU
0
ศศิธร วงศ์ชาลี
CAS1301
การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
0
พรนภา ภักดีไตรภพ
CAS1302
ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานฝ่ายขาย ในบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง
1
ปิยะดา มณีนิล
CAS1303
ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ (ผ้ามัดย้อม) ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
9
สุจิตราลักษณ์ เสาวกูล
CAS1304
การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามการรับรู้ของครู
17
ชุติกาญจน์ มณีโชคชูโรจน์
CAS1305
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในการจัดการเรียนรู้ยุค New Normal โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model
26
กุหลาบ ปุริสาร
CAS1306
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
35
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1307
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับ e-learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงาน รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
53
จารุวรรณ เขียวน้ำชุม
CAS1308
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
64
ภูริดา อุพลรัมย์
CAS1309
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซินเนคติกส์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
72
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1310
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
80
ประสงค์ ต่อโชติ
CAS1311
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวิจัย: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Mplus
95
จิราพร วิชระโภชน์
0
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
จิราพร วิชระโภชน์
CAS1312
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
109
ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
CAS1313
รูปแบบการนิเทศด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2564
119
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1314
นวัตกรรมภาวะผู้นำ กับสื่อการบรรยาย ในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป Open Broadcasting Studio (OBS)
130
ทศพร สังข์กังวาล
CAS1315
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ
138
สาคร อินโท่โล่
CAS1316
ปัญหาและความต้องการด้านการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ: บริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
146
สาคร อินโท่โล่
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1318
ผลของการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
156
พนธกานต์ นุฤทธิ์มนตรี
CAS1319
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคดิจิทัล
174
ยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี
CAS1320
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารในองค์กร
186
มนตรี สีหมงคลสกุล
CAS1321
รูปแบบภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ในองค์กรที่มีประสิทธิผล
207
เสาวณี ทับเพชร
CAS1322
กลวิธีการแปลนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ
218
Karen Lapniten Bosaing
CAS1323
Oral corrective practices of selected Filipino high school teachers amid limited face-to-face learning
226
Jocelyn L. Alimondo
CAS1324
Gauging Students’ Visual Literacy Skills Through Picture Interpretation
233
Aileen D. Ybañez
CAS1325
The Application of Restorative Justice in the City of Dasmariñas, Cavite, Philippines: A Developing Response to Crime Prevention
248
วีรนัฏฐ์ พรหมสุวรรณ์
CAS1326
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
0
แพรวพรรณ มูลแก้ว
CAS1327
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
0
นาตยา บัวใหญ่รักษา
0
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นาตยา บัวใหญ่รักษา
CAS1328
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
0
ไพโรจน์ สว่างไพร
วิศรุต บุ่งอุทุม
CAS1300
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการร้านเกม VR โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษาร้าน VR Delivery KKU
0
เกศินี บัวดิศ
CAS1518
การตัดสินใจเลือกรับชมยูทูปที่มีผลต่อการสร้างเนื้อหาเชิงการตลาดทางแฟลตฟอร์มทางการตลาด
204
สุทธิพร แซ่ซิ้ม
CAS1519
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค ในตลาดสด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
213
จุฬาลักษณ์ นารอง
CAS1520
ผลของวงจรการเรียนรู้แบบ 5E เสริมด้วยเทคนิค KWDL ต่อความสามารถใน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
0
รุ่งทิวา หมีสิลา
CAS1521
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า : กรณีศึกษาบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า
0
พิชานนท์ สว่างโรจน์
รัตติกาญจน์ ภูษิต
CAS1523
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือสู่สากล
0
วัศพล สงเสด
CAS1517
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเทศบาลนครขอนแก่น
163
พลอยนภัส บาร์
CAS1516
การตัดสินใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยแบบจานด่วนในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
189
คมสันต์ หลาวเหล็ก
CAS1515
การพัฒนารูปแบบการสอนคิดสำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
175
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
CAS1514
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้พอดแคสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
147
กรกมล เทียนไชย
CAS1513
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
139
ชวลิต หงษ์ยนต์
CAS1512
องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยตามแหล่งกำเนิดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
130
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
รสริน รุ่งกิจธนาสาร
CAS1510
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
103
ไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม
CAS1507
การพัฒนาระบบการจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง
66
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS1508
การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ: มาตรการทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
80
ศศิธร วงศ์ชาลี
CAS1509
การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
91
นาตยา บัวใหญ่รักษา
CAS1506
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
56
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1505
นวัตกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์
45
ณภัทรชา ปราชญาภาณุชาติ
CAS1504
กรอบแนวคิดการศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าและความสุข ของลูกค้าในธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
35

นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1331
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
0
สุทธิพร แซ่ซื้ม
CAS1332
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในตลาดสด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
0
เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
CAS1333
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
0
ธีรศักดิ์ โภคทรัพย์
CAS1334
การศึกษาความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย และเจนเนอเรชั่นซี กรณีศึกษา: เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายรัฐพล ปรึกไธสง
ชลธิชา สุคนธ์ขจร
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
0
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
0
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
NOPPAKAO NAPHATTHALUNG
CAS1338
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
0
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
CAS1339
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
นางสาวสิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์
CAS1340
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
0
นางสาวปลาทอง อัยวรรณ
CAS1329
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
0
รุ่งนภา พลายเพ็ชร์
ดร.สุพิศ ผ่องศิริ
กิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์
CAS1503
กลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกรให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
24
สัจพันธ์ จริงมาก
CAS1500
ไม้เท้าเตือนสิ่งกีดขวาง สำหรับผู้สูงอายุบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
0
จรรยา สุดพูล
CAS1501
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี
1
ไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม
CAS1341
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
0
อรพรรณ โสโพธิ์
CAS1342
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
0
จรรยา สุดพูล
CAS1343
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี
0
จิรนันท์ ช่วยสงค์
kdfjdf
นางสาวรสริน รุ่งกิจธนาสาร
0
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวรสริน รุ่งกิจธนาสาร
CAS1346
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
0
อภิสรา ธำรงวรางกูร
CAS1347
ผลของโปรแกรมการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้น และการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอครอบครัว ในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
1
วิทวัส ผาบสิมมา
CAS1348
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12
วิภาวดี พรโคกสูง
CAS1349
กลยุทธ์การตลาดกล่องสุ่มในยุคดิจิทัล
24
พวนชัย โคตรชนะ
CAS1350
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในยุคโควิด-19
31
วนิษา ศรีรอบรู้
CAS1351
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
43
คมสันต์ หลาวเหล็ก
CAS1352
เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการพัฒนาหลักสูตร
59
สิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์
CAS1353
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
65
ศราวุธ จันดีวันทา
CAS1354
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถด้านภาษาจีน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาระบบขนส่งทางราง ก่อนศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน
72
อรพรรณ โสโพธิ์
CAS1355
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
85
ไพโรจน์ สว่างไพร
CAS1356
การพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดและการสอนกีฬาให้สอดคล้องความต้องการ ในการเข้าฝึกประสบการณ์ตามแนวสหกิจศึกษา
95
Woravit Tantanatewin
CAS1357
Blended Instruction using E-learning with A problem-based Learning Approach for Developing Academic achievement and creative skills Under Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students College of Asian Scholars
106
ณัฐรดา พ่อค้า
CAS1358
การปรับปรุงกระบวนการผลิตป้ายจราจร ของโรงงานผลิตป้ายจราจร บริษัท ABC จำกัด
114
เก่งกาจ บังกาวงศ์
CAS1359
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการขององค์กรการกุศลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกาฬสินธุ์
126
อนุวัฒน์ จินดา
CAS1360
ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
138
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1361
รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมสมัยของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อการลดขยะต้นทางโดยใช้แนวคิด 3Rs กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวถนน ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
150
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
สถิตย์ กุลสอน
CAS1363
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
162
Sujitra Arampongpun
CAS1364
Teachers’ Perspective on Managing School Facilities in Classroom Management: The case of Indonesian Elementary Schools in Indonesia
170
วีณา ธนาไชยสกุล
CAS1365
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ
180
กัลยา ปังประเสริฐ
CAS1366
การเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน(Blended learning) ในยุคโควิด 19 ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
190
ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1367
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการจำเป็นของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
200
วีรนัฏฐ์ พรหมสุวรรณ์
CAS1368
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
216
วิภารัตน์ นิราราช
CAS1369
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
230
ธวัชชัย สีลาโส
CAS1371
ผลของรูปแบบการสอนทางตรงเสริมด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนต่อทักษะการปฏิบัติงานเครื่องมือกลในการกลึงเหล็กเหนียวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
0
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
CAS1337
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
0
นิรมล ศรีพรมมา
CAS1372
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
0
สุมินทร เบ้าธรรม
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1374
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
CAS1375
วารสารบัณฑิตเอเชีย
0
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์
พูลเกียรติ​ มงคล​สวัสดิ์​
CAS1441
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
0
เจษฎากร อินทพงศ์
CAS1442
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุ  กรณีศึกษา คลังเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ
0
สุภาวดี เสนาฤทธิ์
CAS1443
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนเขาตาโล 2 ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
0
นายแสงอนันต์ น้อยแสง
นายแสงอนันต์ น้อยแสง
CAS1445
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
0
รุ่งนภา คุณเศรษฐ
ชลัดดา บุญมาก
CAS1458
การศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
0
นายกัมปนาท นาคบัว
CAS1459
การศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
0
ศิริพร น้อยวงศ์
ศิริพร น้อยวงศ์
นายศุภกร จันโส
CAS1461
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
0
นางสาวพัชรินทร์ นะวะสิมมา
CAS1462
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
0
Liu Jiaping
CAS1463
A Study on the experiential cognition of the metaphorical concept of Tiger in Chinese and Thai Languages
0
บรรสิทธิ์ ดีล้อม
CAS1464
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
0
วราพินทร์ ชาววิวัฒน์
CAS1465
แนวทางการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
0
กิติพร โศกสี
นุชนาถ พันธุราษฎร์
ครองขวัญ เคยชัยภูมิ
CAS1525
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านค่าตัวต้านทาน โดยใช้ชุดฝึกการอ่านค่าตัวต้านทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
0
โศภิษฐ์ นามขำ
CAS1562
การสังเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีผลต่อการจัดการขยะต้นทางในชุมชน
217
กาญจนา ศรีผักหอม
CAS1563
การสังเคราะห์รูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะอาชีพของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
232
Hani Worku Tiruneh
CAS1545
The Role of Modern Method of Construction Management with respect to Time, Cost and Improved Quality in Residential Buildings Addis Ababa, Ethiopia
12
ภูษณิษา กระต่ายทอง
CAS1546
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
24
Jia Youxiang
CAS1547
The Development of Project-Based Learning Activities Using Digital Storytelling to Enhance Creativity in Primary School Art Courses
34
ชุลีพร หล้าทุม
CAS1548
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
47
Chen JinPing
CAS1549
Technological Leadership of Administrators of Public Technological Universities in Guangdong Province, Peoples Republic of China
58
Kularb Purisarn
CAS1550
Education for Sustainable Development: Lesson Learned from Malaysia, Sweden, Romania for Applying in Thailand in the Digital Age
67
Thidaratana Lertwittayakul
CAS1551
Synthesis of Digital Leadership Components of Nurse Teachers in Learning Management in an Era of Challenges
77
เจตณรงค์ วรฮาด
CAS1552
ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคชีวิตวิถีถัดไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
85
ทัตเทพ เสมอจิตร
CAS1553
การเปรียบเทียบต้นทุนลงทุนระหว่างรถยกกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ กรณีศึกษา สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
97
ชวลิต หงษ์ยนต์
CAS1554
คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครขอนแก่น
106
Dennis Espineli Salcedo
CAS1555
Detection and Enumeration of Heterotrophic Bacteria and Fecal Coliforms in Drinking Water from Selected Commercial Food Establishments in Dasmariñas, Cavite
112
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1556
ปัจจัยความพร้อมในการเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
128
Supatcha Vinurach
CAS1557
Cepharanthine induces autophagy in colorectal cancer cells
146
ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ
CAS1558
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำดิจิทัลด้านการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลของบุคลากรสถานศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมองค์กรอัจฉริยะของสถานศึกษาอุดมศึกษาเอกชน
155
หนึ่งฤทัย เพ็ชรวงษ์
CAS1559
การวิเคราะห์เชิงประเด็นมุมมองชุมชนพหุวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตในชุมชนพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
169
ทิวา ไหมสมบุญ
CAS1560
แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการการศึกษาในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
180
Aileen D. Ybanez
CAS1561
Human Rights-Based Policing: Capability Building, Knowledge and Practices of Filipino Policemen in the Province of Cavite, Philippines
192
ทรงสุดา หมื่นไธสง
CAS1564
ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้ ทัศนคติและทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล ในจังหวัดขอนแก่น
245
ทรงสุดา หมื่นไธสง
ทรงสุดา หมื่นไธสง
สุภาวดี แซ่ตั้ง
CAS1566
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
0
กิ่งแก้ว ศิริหล้า
Panpen Sittipatna
CAS1568
บทบาทของนักบัญชีบริหารคาร์บอนกับการเปลี่ยนผ่านเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
0

นางสาวธวรรณวิภา โสมคำ
กิรณา นาเมืองรักษ์
CAS1571
สุขภาพองค์กรของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี
0
อนุพงศ์ คงอินทร์
อนุพงศ์ คงอินทร์
CAS1573
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
0
อนุพงศ์ คงอินทร์
อนุพงศ์ คงอินทร์
อนุพงศ์ คงอินทร์
ว่าที่ร.ต.สุขสันต์ อินจงล้าน
CAS1575
ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบูรณาการใช้เทคโนโลยี ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
0
นุชนาถ แผ้วไธสง
CAS1576
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
0
ตฤณญา อังกุรอัชฌา
ปรเมศร์ จาดกรุด
CAS1577
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าเม็ดพลาสติกบนชั้นวางของคลังสินค้าบริษัทกรณีศึกษา
0

ธีรพงษ์ สังฆพันธ์
CAS1578
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
0
สุธาวรรณ จันทร์พุฒ
CAS1580
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เอบีซี จำกัด
0
เพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
เพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
CAS1582
ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
0
เพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
CAS1582
ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
0
จิรโรจน์ สิริพัชโรธรณ์
CAS1583
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0
นางสาวอุมาพร กระลาม
อุมาพร กระลาม
อุมาพร กระลาม
อุมาพร กระลาม
นางสาวอุมาพร กระลาม
อุมาพร กระลาม
นางสาวอุมาพร กระลาม
นางสาวอุมาพร กระลาม

ปานเรขา เนื้อไม้
CAS1587
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
นางสาวอุมาพร กระลาม
อภิวันท์ โอนสูงเนิน
CAS1588
การจัดการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อคุณภาพการให้บริการ
ชนายุส โกมลไสย
CAS1589
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ 3D MODEL กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
0

tt
tt
ปแ
กันธิมา เผือกเจริญ
กันธิมา เผือกเจริญ
CAS1594
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
xxxxx
0
000
ปลาทอง อัยวรรณ
CAS1668
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
สุภาวดี เสนาฤทธิ์
CAS1671
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนเขาตาโล 2 ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
29
Grairat Pungkabut
CAS1669
The Investigation of the Current State and Problems in Teaching English Vocabulary and Reading Comprehension of Ninth Grade Students
1
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1670
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
15
ธวัชชัย โพธิ์แสง
CAS1672
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
41
ชลัดดา บุญมาก
CAS1673
การศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
52
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1674
ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่ม SET ปี พ.ศ. 2564
66
ปิยวรรณ ถุงเงิน
CAS1675
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ภายใต้ภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
78
ภัทรพล โพนไพรสันต์
CAS1676
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดอาการส้นเท้าแตกลายจากมันแกวและสมุนไพรธรรมชาติ
90
ศุภกร จันโส
CAS1677
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
98
ธวัชชัย สีลาโส
CAS1678
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติงานสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
112
ชาญยุทธิ์ วงคุย
CAS1679
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
121
คีตภัทร ฉวีวงศ์
CAS1680
การทดสอบผลการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของแรงจูงใจในการทำงานและการทำงานเป็นทีม
136
นุชนาถ แผ้วไธสง
CAS1681
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
149
รัตติกาญจน์ ภูษิต
CAS1682
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเหนือสู่สากล
163
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
CAS1684
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
174
พัชรินทร์ นะวะสิมมา
CAS1685
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
189
พรสุดา ชูช่วย
CAS1686
การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอล ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
202
วิภาวดี พรโคกสูง
CAS1687
การยอมรับนวัตกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ประเภทขนมขบเคี้ยว ผ่านช่องทาง TikTok
215
สุวิมล ดอบุตร
CAS1688
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
226
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
CAS1689
การสร้างชุดสื่อวิดีทัศน์เรื่อง การพับผ้าเช็ดปากเพื่อพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
238
กัมปนาท นาคบัว
CAS1690
การศึกษาแนวทางการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
250
เจษฎากร อินทพงศ์
CAS1691
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุ: กรณีศึกษาคลังเชื้อเพลิงกรมพลาธิการทหารเรือ
265
ฤดี โคตรทุม
CAS1692
การตัดสินใจใช้บริการทรูออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
280
ภคิน พญารัง
CAS1693
ความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
อนุพงศ์ คงอินทร์
CAS1694
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
27
สัจพันธ์ จริงมาก
CAS1695
ไม้เท้าเตือนสิ่งกีดขวาง สำหรับผู้สูงอายุบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
38
พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์
CAS1696
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
49
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1697
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขต รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
60
Liu Jiaping
CAS1698
A Study on the experiential cognition of the metaphorical concept of "Tiger" in Chinese and Thai Languages
68
นุชนาถ ชัยมณี
CAS1699
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยหลักการสอน 3Rs โดยใช้สื่อเกม Power point สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
77
วิศรุต บุ่งอุทุม
CAS1700
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการร้านเกม VR โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ: กรณีศึกษาร้าน VR Delivery KKU
85
สุขสันต์ อินจงล้าน
CAS1701
ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
93
กิติพร โศกสี
CAS1702
ผลของวิธีการตอบสนองด้วยท่าทางต่อความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
104
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1703
ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
113
นิรมล ศรีพรมมา
CAS1704
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูด โดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
121
เพ็ญนภา คนเพียร
CAS1705
ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
132
วราพินทร์ ชาววิวัฒน์
CAS1706
แนวทางการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของครูงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
145
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1707
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
156
บรรสิทธิ์ ดีล้อม
CAS1708
องค์ประกอบและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
165
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
CAS1709
การให้ความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานในยุคดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
176
รุ่งนภา พลายเพ็ชร์
CAS1710
ธจิตวิทยากับกลยุทธ์ของธรรมทูตคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
190
สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
CAS1711
ประเด็นด้านจิตสังคมและการพยาบาลผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต
203
จิรโรจน์ สิริพัชโรธรณ์
CAS1712
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเ